Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Procesní fotometry pro měření absorbance v oblasti UV, VIS a IČ

Procesní fotometry

Produkty pro inline měření absorbance UV a IČ/VIS ve všech průmyslových odvětvích

Procesní fotometry pro inline měření absorbance UV, VIS a IČ poskytují přesné hodnoty koncentrace, barvy a zákalu odpovídající příslušným předpisům. Díky hygienické konstrukci se ideálně hodí pro chromatografii, fermentaci, filtraci, separaci fází a krystalizaci. Díky vysoké teplotní a tlakové odolnosti je rovněž garantováno bezpečné použití při monitorování čistoty kondenzátu nebo při detekci netěsností tepelných výměníků. Pokud si chcete prohlédnout naše obsáhlé portfolio procesních fotometrů, klepněte na následující tlačítko.

Jak vybírat procesní fotometry

Naše procesní fotometry se používají v mnoha odvětvích, například v life sciences, ve farmaceutickém, potravinářském a nápojovém, chemickém a ropném a plynárenském průmyslu. Výběr senzorů závisí na aplikaci. Vyberte vlnovou délku optického senzoru podle svých požadavků. Například IČ absorbance pro monitorování růstu buněk nebo dvě vlnové délky pro měření barvy. Vyberte zákalový senzor pro kontrolu funkce filtrů a pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu používejte zásadně k tomuto účelu schválené procesní fotometry.

Procesní fotometry pro měření absorbance UV, VIS a IČ ©Endress+Hauser

Měření absorbance

Měření absorbance je založeno na interakci procházejícího světla s médiem podle Lambert-Beerova zákona. Světelný zdroj emituje záření, které je po průchodu vrstvou média měřeno detektorem. Po průchodu filtrem sloužícím k selekci vlnové délky se intenzita dopadajícího světla měří na fotodiodě a převádí se na fotoelektrický proud.

Intenzita přijímaného světla je úměrná koncentraci měřených látek. Konečný převod na jednotky absorbance (AU) nebo optické hustoty (OD) se provede v převodníku.

Princip měření absorbance ©Endress+Hauser

Absorbance = míra útlumu světla vzhledem k emitovanému světlu

Měření zákalu metodou rozptýleného světla

V případě měření zákalu vysílá světelný zdroj do média paprsek světla. Tento paprsek je vychylován částečkami látek v médiu a v důsledku toho dochází k jeho rozptylu. Dopředu rozptýlené světlo se měří jedním nebo více detektory a stanovuje se zákal. Pokud je zákal malý, je vhodnou metodou měření dopředný rozptyl světla pod úhlem 11°. Menší částečky látek tvoří nízkou a větší částečky látek tvoří vysokou intenzitu rozptylu světla. Tímto způsobem lze okamžitě odhalit průnik filtrem, jedná se tedy o vynikající metodu pro monitorování filtrace.

Princip měření zákalu s využitím metody dopředu rozptýleného světla ©Endress+Hauser

Výhody

  • Inline měření pomocí našich UV, VIS a IČ procesních fotometrů a zákalu šetří čas strávený vzorkováním a měřením těchto vlastností v laboratoři a zamezuje znečištění produktu.

  • Naše procesní fotometry se snadno kombinují s Memosens senzory pH, vodivosti nebo kyslíku v převodníku Liquiline CM44P. Dohromady tvoří ideální aplikační balíčky pro monitorování kvality procesů.

  • Díky jednoduchému, optickému principu měření pracují naše fotometry bez reagencií a vyznačují se vysokou odolností vůči interferenci jinými parametry.

  • Nabízíme certifikované NIST kalibrační filtry, které nahrazují složité kapalné standardy a snižují nároky na údržbu.

  • Nízkoobjemové průtočné komory pro procesní fotometry umožňují provádět měření rychle a zaručují optimální výtěžnost produktu.