Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Senzory chlóru a převodníky pro dezinfekci pitné, recyklované a bazénové vody

Dezinfekce, senzory chlóru a převodníky

Produkty pro spolehlivé měření dezinfekcí na bázi chloru a brómu

Systematická dezinfekce je nezbytným krokem procesu úpravy vody a na mnohých místech zákonným požadavkem v rámci ochrany osob a funkce systémů. Vysoké koncentrace dezinfekcí mohou ale být toxické. Naše senzory pro detekci volného chlóru a oxidu chloričitého monitorují stav pitné, recyklované, bazénové nebo mořské vody, aby nedošlo k překročení koncentrace dezinfekcí nad povolený rámec. Klikněte na tlačítko níže pro více informací, jak mohou naše senzory dezinfekce a převodníky pomoci i vám.

Výběr našich senzorů a převodníků brómu a chlóru závisí na zamýšleném použití:

Volný chlor je nejdůležitějším dezinfekčním prostředkem při úpravě vody díky snadné manipulaci a silnému dezinfekčnímu účinku. Senzory volného chlóru se používají:

 • Pitná voda – zaručení dostatečné dezinfekce

 • Potraviny – zajišťuje hygienické stáčení a balení

 • Bazénová voda – účinné dávkování dezinfekčního přípravku

Oxid chloričitý se stále více stává preferovaným dezinfekčním prostředkem, protože je méně korozivní a nezávislý na hodnotě pH. Senzory oxidu chloričitého se používají pro:

 • chladicí systémy nebo věže

 • pitnou vodu

 • vodu k omývání balené zeleniny

 • odsolovací zařízení k zabránění ClO2 od narušení reverzní osmózy

Celkový chlór je dobrým indikátorem zbytkových dezinfektantů ve zprocesované vodě. Senzory se používají v čistírnách odpadních vod na:

 • měření dezinfekčního stavu odpadní vody

 • na řízení znovupoužití vody

Volný bróm se často používá na úpravu mořské vody kvůli jedinečným chemickým vlastnostem tohoto média. Senzory volného brómu se používají:

 • na úpravy mořské a procesní vody

 • v odsolovacích zařízeních

 • ve velkochovu ryb, aby byla zajištěna dostatečná dezinfekce odpadních vod

 • v chladicích systémech s typicky vysokou hodnotou pH

 • v termálních lázních

Obsah chlóru v kapalině lze určit pomocí ampérometrického měřicího principu. Tato videoukázka vás s tímto principem měření seznámí a ukáže způsob jeho fungování.

Ampérometrický princip měření

Senzory pro měření oxidu chloričitého jsou vybaveny katodou, která je od média oddělena tenkou membránou. Oxid chloričitý prochází difuzí z média touto membránou a redukuje se na katodě. Obvod je doplněn do uzavřeného okruhu anodou a elektrolytem. Redukce elektronů na katodě je úměrná koncentraci oxidu chloričitého v médiu. Tento proces funguje v širokém rozsahu hodnot pH a teploty.

Princip ampérometrického měření chlóru ©Endress+Hauser

Měření přítomného volného chlóru probíhá podobně. Zde kyselina chlorná prochází difuzně membránou a vyvolává reakci. Existence kyseliny chlorné v médiu závisí na hodnotě pH. Tato závislost je kompenzována měřením hodnoty pH v průtočné armatuře a příslušným vyvážením těchto hodnot v převodníku.

Měření volného brómu probíhá podobně jako u volného chlóru, nicméně je možné na širší alkalické škále.

Pro měření celkového chlóru hrají svou roli v komplexním řetězci reakcí kyselina chlorná, a navíc chloraminy.

Výhody

 • U nás získáte kompletní řadu přístrojů pro monitorování dezinfektantů ve vodě: senzory volného chlóru, celkového chlóru, oxidu chloričitého a senzory volného brómu s odpovídajícími převodníky a příslušenstvím.

 • Naše senzory chlóru a převodníky a senzory brómu splňují veškeré požadavky od základních funkcí po vícekanálové a multiparametrové měření.

 • Naše sondy pro měření chlóru a brómu zaručují plnou flexibilitu z hlediska instalace do kanálů a nádrží a rovněž pro montáž do průtočných armatur.

 • Prohlédněte si naše předinstalované panely na měření dezinfekcí. Dodávají se s kompletním vybavením, tj. se senzorem, převodníkem, armaturou, pojistným ventilem, vzorkovací armaturou atd., a nabízejí úplné a kompaktní místo měření.