Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Nahrávky online seminářů (v angličtině)

Podívejte se na naše záznamy online seminářů – kdykoli a kdekoli

Online semináře jsou dokonalé zdroje, které vám přinášejí stručné a jasné aktuality o důležitých tématech, ať jste právě kdekoli. Podívejte se na záznam našeho online semináře. Naučíte se zvyšovat svou efektivitu, aniž byste tím omezili bezpečnost provozu.
"All recordings are available in English only!"
"Všechny nahrávky jsou k dispozici pouze v angličtině!"

Výhody

  • Objevte to nejaktuálnější ze světa procesní automatizace.

  • Podívejte se bezplatně, a odkudkoli chcete, na záznam online semináře.

2020

©Endress+Hauser

Měření objemu plynu pomocí ultrazvukového měření G300 >>> Měření průtoků plynu pomocí ultrazvukových plynových průtokoměrů není nové. Technologie se však vyvinula a může nabídnout mnohem více informací než pouhý „průtok plynu“. Tento online seminář se zaměří na nejnovější vývoj v oblasti ultrazvukových měření a další informace, které nyní tato měření zpřístupnila za účelem optimalizace procesů v ropném a plynárenském průmyslu a k zajištění toho, aby vaše měření byla správná a validovaná.

©Endress+Hauser

Tři způsoby zdokonalení procesní bezpečnosti a kvality produktů prostřednictvím měření teploty >>> S novým přístrojem iTherm Moduline TM131 získáte výhody plynoucí z patentovaných technologií, jako například: technologie dvojitého těsnění s druhou procesní oddělovací bariérou, termojímka s krátkým časem odezvy a technologie StrongSens poskytující odolnost vůči vibracím až do 60 G

©iStockphoto/Strandperle

Separátory – porovnání mezi radiometrií (gama), radarem s vedenými impulzy a kapacitancí >>> Měření vrstev oleje/vody/písku/emulzí v separátorech není snadný úkol. K dispozici je mnoho technologií, z nichž všechny mají své výhody a nevýhody. Na tomto online seminář bude probráno několik z nich a porovnají se jejich výsledky měření.

©Endress+Hauser

Prozkoumejte osobní a digitální platformu My Endress+Hauser >>> My Endress+Hauser transformuje endress.com na inteligentní a výkonnou kooperativní platformu, která vás pohodlně propojí přímo s naší společností. Vaše individuálně přizpůsobená oblast vám umožní snadno vykonávat požadované operace během pouhých minut; jde o nejjednodušší a nejrychlejší způsob správy vašich transakcí, nákupu produktů a náhradních dílů, stahování dokumentace a získání přístupu k vašim kontaktům, ať jste právě kdekoli.

©Shutterstock

Měření stopových úrovní vlhkosti pomocí technologie TDL >>> Proces zkapalňování zemního plynu se zcela zastaví, pokud obsah vlhkosti v kanálech LNG neleží na úrovni v řádu PPB, než vstoupí do chladicích boxů. Jak ale můžete měřit vlhkost na úrovni v řádu PPB v průběžném procesu spolehlivým a průběžným způsobem? Tento online seminář porovná dostupné technologie, jejich výhody a nevýhody

©Endress+Hauser

Pokročilá Ramanova spektroskopie nad rámec řízení obsahu glukózy v komerčních procesech zahrnujících buněčné kultury – s účastí firmy Biogen >>> Tato prezentace popíše dřívější snahy společnosti Biogen a její strategické rozhodnutí s ohledem na využití in-line Ramanovy spektroskopie pro operace související s buněčnými kulturami a dále způsob, jakým chceme využít její kapacity nad rámec monitoringu produktů látkové výměny a zpětnovazebního řízení obsahu glukózy tak, aby se stala zásadním prvkem našich snah o další vývoj pokročilého procesního řízení.

©Endress+Hauser

Úprava vody pro výrobu páry v prostředích s nebezpečím výbuchu >>> Úprava vody předtím, než je přetvořena na páru, má zásadní význam. Mohla by vést k nebezpečným závadám v potrubních vedeních i v samotném kotli. To by mohlo vést k snížení účinnosti a případně i k poruše s katastrofickými následky. Tento online seminář vysvětlí, co je zásadní z hlediska měření upravené vody pro kotle, a způsoby realizace těchto měření na příkladu jedné z nejvýznamnějších palivářských společností.

©Endress+Hauser

Vícebodové měření teploty v oboru palivářství >>> Bezpečná a spolehlivá měření teplot reaktorů v rafinériích, avšak také ve skladovacích nádržích na LNG jsou kriticky důležitá. Pronikání vodíku během úpravných procesů v rafinérii nebo netěsnosti skladovacích farem na LNG by mohly vést k ztrátě kontroly nad procesem s až katastrofickými důsledky. Tento online seminář se zaměří právě na tuto problematiku a na řešení systémů na vícebodové měření teploty v palivářském sektoru.

©Endress+Hauser

Pára v oboru palivářství >>> Pára představuje pro rafinérie a jim dodávající palivářský průmysl nákladnou nutnost. Společnost Endress+Hauser vyvinula doposud množství přístrojů na měření kvality i kvantity páry. Tento online seminář se bude zabývat souvisejícími problémy a možnými nápravnými opatřeními v rámci měření páry v náročných prostředích s nebezpečím výbuchu.

Ramanův spektrograf pro kanály LNG >>> Chromatografie plynů vyžaduje použití výparníku, který před měřením převede kapalný vzorek na plyn. Ramanovy analyzátory dokážou měřit LNG v kryogenickém, kapalném stavu, čímž eliminují potřebu odpařování vzorku. Měření v kapalném skupenství s sebou nese výhody významného snížení nepřesnosti měření a zkrácení času a nevyžaduje žádné spotřební materiály. Prodiskutujeme, jak tato technologie funguje, a rovněž její výhody pro kanály LNG.

©Endress+Hauser

Objevte neomezenou montáž pro instalace magneticko-indukčních průtokoměrů >>> Zjistěte informace o inovativních, multielektrodových senzorech, které eliminují náročné problémy z hlediska požadavků na rovné úseky trubek u měřidel.

©Endress+Hauser

Vynikající účinnost inline měření hustoty (0,1 kg/m³) nezávisle na kolísajících procesních podmínkách >>> Hustota je jedním z nejdůležitějších parametrů pro klasifikaci fyzikálních vlastností surové ropy a rafinovaných produktů a chemických látek. Zjistěte, jak přístroj Promass Q umožňuje průběžné měření hustoty 24 hodin denně, a navíc bez časově náročného a nákladného vzorkování! Překračuje přesnost a opakovatelnost dosahované v reálných podmínkách jinými inline měřidly.

©Endress+Hauser

Ramanova spektroskopie v aplikacích s polymery od laboratorních objevů až po velkoobjemovou výrobu >>> Ramanova spektroskopie nabízí neinvazivní, nedestruktivní metodu měření chemického složení a molekulární struktury polymerů. Tyto vlastnosti jsou využívány v mnoha aplikacích s polymery od komerční výroby polymerů až po laboratorní syntézu. Představíme aplikace v oboru polymerů včetně polymeračního blendingu, hustoty, krystaličnosti a obsahu kopolymerů.

©Endress+Hauser

Důsledný monitoring vody během pandemie Covid-19 >>> Zjistěte, jak lze zaručit bezpečnost pitné vody a upravené odpadní vody na základě používání našeho portfolia on-line senzorů a laboratorního vybavení.

©Endress+Hauser

Měření hladiny sypkých přísad a skladových zásob: nejlepší postupy pro potravinářský a nápojový průmysl >>> Zjistěte, jak můžete využívat výhody bezkontaktního radaru nebo radaru s vedenými impulzy k udržování přehledu o vašich sypkých přísadách uskladněných v silech, zásobnících a jímkách. Mějte stále informace o rovnováze skladových zásob svých sypkých materiálů stejně jako u skladových zásob kapalných látek.

©Endress+Hauser

Pára – modul 6: Rekuperace kondenzátu a úprava napájecí vody >>> Než je voda přivedena do kotle, měla by podstoupit příslušnou úpravu, která z ní odstraní nežádoucí složky, které by mohly negativně ovlivnit provoz kotle. V uzavřených parovodních okruzích se pára mění na kondenzát, který stále ještě obsahuje tepelnou energii a vykazuje obvykle vysokou kvalitu. Zjistěte, jak vám můžeme pomoci k zvýšení bezpečnosti a provozní využitelnosti a zlepšení účinnosti.

©christian42/fotolia

Zvyšte svou procesní bezpečnost – optimalizace SIS >>> Na funkční bezpečnost je v procesním průmyslu kladen stále vyšší důraz. Tento online seminář má za cíl poskytnout základní porozumění funkční bezpečnosti pro vaši přístrojovou bezpečnostní smyčku. Zjistěte, jak naše portfolio na principu bezpečnosti, vycházející ze samotné konstrukce přístroje, může pomoci omezit systematické chyby v životním cyklu bezpečnosti, potenciálně prodloužit interval kompletních ověřovacích zkoušek a v neposlední řadě snížit provozní náklady a rovněž minimalizovat vystavení rizikovým situacím.

©MILEI

Pára – modul 5: Využití páry – potravinářský a nápojový a farmaceutický průmysl >>> Konečným cílem využívání páry je sterilizace nebo přenášení jejího tepla do určitého procesu. S deskovými tepelnými výměníky a rovněž s generátory čisté páry se často setkáváme v potravinářském a nápojovém průmyslu, s generátory velmi čisté páry (voda pro vstřikování) ve farmaceutickém průmyslu. Zjistěte, jak vám můžeme pomoci k zajištění kvality, provozní využitelnosti a účinnosti.

©Endress+Hauser

Příjem mléka: Vyhněte se použití vah pro nákladní automobily díky Coriolisovu měření hmotnostního průtoku >>> Zjistěte, jak nový vývoj v oblasti Coriolisova měření hmotnostního průtoku umožňují vyhnout se použití vah pro nákladní automobily a dosáhnout důslednější hmotnostní rovnováhy v provozu.

©iStockphoto/Strandperle

Pára – modul 4: Využití páry – ropný a plynárenský, chemický a petrochemický průmysl – 30. 4. 2020 >>> Konečným cílem využití páry je přenos jejího tepla do určitého procesu. Plášťové a trubicové tepelné výměníky a rovněž frakcionační kolony jsou příklady využití páry v chemickém a ropném a plynárenském průmyslu. Zjistěte, jak vám můžeme pomoci zaručit účinnost a bezpečnost vašich procesů.

Pára – modul 3: Aplikace parovodních rozvodů >>> Pára se vyrábí v centrálním provozu, obvykle v kotelně. Odtud je rozváděna k různým místům jejího konečného využití. Zjistěte, jak vám můžeme pomoci zaručit, aby bylo vždy k dispozici správné množství páry v správné kvalitě.

©Rothaus

Hygienická konstrukce a oblast instrumentace CIP: nejlepší postupy pro potravinářský a nápojový průmysl >>> Zjistěte, jak používat nejlepší postupy při konstrukci systémů na zpracování kapalných potravinářských produktů k zajištění účinného procesu CIP (čištění přímo na místě).

©Endress+Hauser

Pára – modul 2: Aplikace v zóně kotlové vody >>> V zóně vody se již předehřátá napájecí voda ohřívá ke svému bodu varu a následně se přetváří na plynnou páru. Část této vody opouští kotel jako odkalení, aby byla zachována salinita uvnitř kotle ve stanovených limitních hodnotách. Zjistěte, jak vám můžeme pomoci k zvýšení bezpečnosti a provozní využitelnosti, k zlepšení účinnosti a snížení nákladů.

©Endress+Hauser

Pára – modul 1: Aplikace související s palivem/plamenem pro kotle >>> V zóně plamene se spaluje palivo při snaze dosáhnout optimálního poměru vzduchu k palivu. Produkty spalování (voda a oxid uhličitý) jsou vypouštěny do atmosféry jako spaliny. Zjistěte, jak vám můžeme pomoci k dodržení příslušných předpisů, k zlepšení účinnosti a snížení nákladů.

©Ueberkinger

Inline monitoring kvality v potravinářském a nápojovém průmyslu s využitím příslušné instrumentace >>> Zjistěte, jak lze využívat instrumentaci jako doplnění tradičních metod laboratorního vzorkování pro urychlení výroby a snížení ztrát produktu.

Pracovník v provozu parních technologií GettyImage

Zvýšení účinnosti a bezpečnosti v provozu vašich parních technologií >>> Zvyšte účinnost a bezpečnost provozu vašich parních technologií. Tento online seminář je určen pro odvětví, která ve svých provozech využívají páru, a to včetně výroby páry, parovodních rozvodů, spotřeby páry a originálních výrobců kotlů. Bude vysvětleno, jak vám používání přístrojů Endress+Hauser může pomoci k dosažení vašich cílů.

©Endress+Hauser

Kaiser Raman asistuje svému zákazníkovi DisperSol ohledně kvality produktů >>> Zjistěte, jak Kaiser Raman asistuje svému zákazníkovi DisperSol ohledně monitoringu a řízení kvality produktů během výroby. Vyslechněte si, jak se analyzátor Kaiser Raman ve spojení se sondou PhAT využívá jakožto procesní analytická technologie (PAT) přímo u linky za účelem analýzy polymorfního obsahu.

2019

©Endress+Hauser

IIoT 4.0 v oblasti vodárenství a vodního hospodářství >>> Přemýšleli jste někdy nad tím, jak vypadá IIoT 4.0 ve vaší úpravně pitné vody nebo čistírně odpadních vod? Jaké důsledky má tato koncepce na oblast instrumentace? Tento online seminář vám poskytne základní vysvětlení k modernizaci vaší instrumentace a systémové infrastruktury, jež vám umožní využívat výhody této digitální evoluce.

©Endress+Hauser

Sledování vlhkosti (H₂O) v potrubních vedeních zemního plynu v reálném čase >>> Mokrý plyn nelze dodávat spotřebitelům. Vysoké úrovně nerozpuštěných a kapalných kontaminantů představují složitý problém při měření vlhkosti. Tyto kontaminanty poškozují senzory, a navíc je třeba eliminovat křížovou interferenci s měřeným údajem vlhkosti. Informujte se prostřednictvím tohoto semináře o tom, jak analyzátory plynů TDLAS zvyšují vaši bezpečnost a snižují vaše provozní náklady.

©Endress+Hauser

Přesnost do poslední kapky v oblasti měření hustoty >>> Od nejvyšší přesnosti při měření hustoty do poslední kapky pro zlepšení vašich procesů. Nyní již mohou být splněny vaše nejvyšší požadavky v chemickém a ropném a plynárenském průmyslu, ale také v odvětvích náročných na hygienu, jako například v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu.

©Kaiser Optical Systems Inc

Ramanova spektroskopie pro monitoring procesu buněčných kultur a řízení vícenásobného napájení >>> Společnost GlaxoSmithKline zavedla Ramanovu spektroskopii jako klíčový nástroj PAT ve svém výzkumu a vývoji pro predikci složení médií a řízení režimu napájení a v současnosti přechází na Ramanův princip ve svých klinických a komerčních výrobních závodech. Zúčastněte se této živé relace a zjistěte nové informace o síle Ramanovy spektroskopie nejen pro monitoring procesů v reálném čase, ale také za účelem implementace zpětnovazebního řízení kvality produktů

©Shutterstock

Tři způsoby k zlepšení bezpečnosti a výkonnosti vašeho procesu v rámci plynárenských technologií >>> V provozech na úpravu zemního plynu se vykonává několik kroků úpravy za účelem odstranění kyselých plynů a dalších kontaminantů. Jak monitorujete obsah H₂O, H₂S, CO₂ a O₂ v zemním plynu? Jak vyhodnocujete energetickou hodnotu BTU? Získejte s námi správné odpovědi a důsledný přehled.

©Endress+Hauser

Chcete plnit přísné předpisy ohledně řádné výrobní praxe? >>> Můžete se spolehnout na naše přístroje světové třídy konstruované podle norem ASME-BPE a rovněž na naše osvědčené projekční a podpůrné služby. Dosáhněte s námi svých cílů z hlediska optimalizace procesů, vyšší využitelnosti technologie a neustálého zlepšování.

©Endress+Hauser

Vodní elektrárny – zvyšujte výkonnost a bezpečnost >>> K velkým přehradním objektům se pojí značné množství oprávněných bezpečnostních a ekologických obav. Zúčastněte se tohoto online semináře, kde budeme diskutovat o instrumentaci, jež zvýší výkonnost a bezpečnost vašeho provozu.

©Fotolia

Technologie Heartbeat v chemickém a ropném a plynárenském průmyslu >>> Informujte se o našem sortimentu nástrojů s integrovanou technologií Heartbeat, které nabízejí výhody pokročilé diagnostiky, inline ověřování a sledování stavu – jako podpora dokumentovaného zkušebního testování a potvrzení přesnosti měření.

©Endress+Hauser

Jaký je provozní stav mých analytických senzorů?>>> Eliminujte veškeré odhady v oblasti monitoringu provozních stavů svých analytických senzorů a převodníků pomocí technologie Heartbeat! Jednoduše zakupte aktivační kód pro svůj převodník Liquiline CM44x a za pouhých pět minut můžete začít snadno ověřovat stav svých senzorů a převodníků. Snadno čitelný časovač údržby navíc v maximální míře usnadňuje plánování hlášení aktivních požadavků na servis.

©Endress+Hauser

Snižte náklady a zvyšte efektivitu vašich procesních parních technologií >>> Zúčastněte se tohoto online semináře a získejte jasné povědomí a důsledný přehled o procesních parních technologiích s možností okamžitého zásahu. Dozvíte se o osvědčené robustnosti, odolnosti vůči vibracím, teplotním a tlakovým rázům a dále o detekci mokré páry a průmyslové dvojvodičové technologii. Ukážeme vám aplikaci pro on-line výpočet návratnosti investic, která vám umožní kvantifikovat vaše úspory. Pro majitele zařízení s parovody je tento online seminář nezbytností!

©Endress+Hauser

Bezstarostný provoz vašeho výrobního zařízení s našimi službami pro IIoT >>> Chtěli byste, aby vaše výrobní zařízení umožňovalo bezstarostný a celkově více uspokojivý provoz? Využijte naše digitální služby pro IIoT s nejmodernějšími a nejbezpečnějšími internetovými technologiemi. Komplikované implementační projekty jsou již minulostí.

shutterstock/Strandperle

Získejte více s nižšími vstupy pomocí spolehlivé instrumentace >>> Procesní odborníci se s vámi podělí o jednoduché kroky vedoucí k výběru nejvhodnějších produktů, služeb a řešení, které aktivně sníží náklady a maximalizují efektivitu využití energie. Naše ucelené řešení pro měření a řízení procesů zaručí, abyste vyhověli předpisům o emisích vypouštěných do vody a do vzduchu.

©Endress+Hauser

Jak iTHERM TrustSens plní náročné požadavky na kalibraci >>> Potřebujete v plné míře vyhovět pravidlům řádné výrobní praxe? Náš produkt eliminuje riziko nedetekovaných odchylek během výroby. iTHERM TrustSens se oproti jiným zařízením vyznačuje plně automatickou inline kalibrací před každou šarží bez jakýchkoli nároků na obsluhu. Důsledkem je maximální bezpečnost produktu a využitelnost technologie.

©Endress+Hauser

Odolná instrumentace pro vaši cementárnu >>> Cementářský průmysl potřebuje odolnou a spolehlivou instrumentaci pro většinu provozních úseků. Naši procesní odborníci se s vámi podělí o jednoduchá kritéria na výběr zařízení, která zaručí, aby vaše zařízení vydrželo déle ve vašem prostředí s abrazivními médii.

©Endress+Hauser

Výkonné a bezpečné obchodní měření, skladování a přeprava ropy >>> Za poslední desetiletí dostal svět několik nepříjemných lekcí o tom, jak důležité je zajistit trvale bezpečný provoz. Bezpečnost nepřetržitě fungujících provozů je velmi důležitá, stejně jako jejich efektivita. Chcete maximalizovat využitelnost úplné kapacity stávajících nádrží a zachovat bezpečnost?

©Endress+Hauser

Revoluce v nastavování zařízení Field Xpert SMT 7x >>> Stojíte před zařízením, ale chybí vám správný soubor DTM / ovladač? S naším nástrojem Field Xpert SMT7x máte vždy zaručenou aktualizaci. Vedle toho vám navíc zaručíme i okamžitou použitelnost „přímo z krabice“ včetně podpory veškerých zařízení, dokonce i od jiných výrobců. Díky našemu připojení k našim aplikacím pro IIoT, jako například Library a Analytics, je Field Xpert tím nejlepším řešením pro správu vašich provozních zdrojů.

2018

©Endress+Hauser

Místo obchodního měření uhlovodíkových médií: Tři způsoby k zaručení toho, že skutečně dostanete čistý objem ropy, za který jste zaplatili >>> Skutečně stačí měřicí sestavu zapojit a hned používat? Je to možné v případě naší standardizované měřicí sestavy prověřené pro všechny aplikace koncových skladů. Můžeme rovněž pomoci dodáním individuálně přizpůsobených měřicích sestav. Pomocí patentované, multifrekvenční technologie Promass Q dosáhnete přesné kompenzace obsaženého vzduchu.

©Endress+Hauser

Optimalizovaná kalibrace a ověření v potravinářském průmyslu >>> Pravidelná kalibrace je zásadně důležitá k tomu, aby instrumentace trvale řídila vaše kritické procesy z hlediska bezpečnosti tak, aby byly stále v rámci specifikací. Společnost Endress+Hauser poskytuje včasné, dokladovatelné a cenově výhodné služby doprovázené příslušnými kalibračními listy. Poskytujeme poradenství ve všech aspektech týkajících se kalibrace a testujeme přímo na místě i v plně akreditované laboratoři.

©Endress+Hauser

Tři způsoby možného zlepšení vaší procesní bezpečnosti >>> Chcete zlepšit bezpečnost svého provozu dodržováním mezinárodních norem a nejlepších postupů, ale nejste si jisti, kterými se máte řídit a jak je zavést do praxe? Zúčastněte se našeho online semináře na téma bezpečnosti a porozumějte základům funkční bezpečnosti pro vaši bezpečnostnětechnickou smyčku a nejlepším postupům podle doporučení pro prevenci přeplnění API 2350.

©Endress+Hauser

V jakém stavu jsou vaše senzory pH/redox a vodivosti ve vaší úpravně pitné vody / čistírně odpadních vod? >>> Zjistěte, jak naše jedinečná funkce Heartbeat dokáže optimalizovat vaši strategii údržby tím, že eliminuje veškeré odhady v oblasti zjišťování provozních stavů vašich analytických senzorů! V kombinaci s jednotkou pro vzdálený přístup vám tato funkce zajistí nonstop vzdálené připojení a řízení a v důsledku zjednodušení vašich provozních operací.

©Endress+Hauser

IIoT 2 – Aktualizace toho, co se událo od poslední události Webcast >>> Vzhledem k extrémně rychlému vývoji světa IIoT bychom chtěli využít této příležitosti k tomu, abychom vám podali aktualizované informace o momentálním rozsahu naší nabídky pro oblast IIoT.
V tomto online semináři představíme na praktických příkladech nejnovější produkty a další výsledky vývoje včetně nejnovějších funkcí a vlastností a nastíníme, co dalšího můžete očekávat.

©Endress+Hauser

Nabídka produktů pro oblast odpadních vod >>>
Tři klíčové parametry pro optimalizaci aeračního procesu: rozpuštěný kyslík, amoniakální dusík, dusitany a naše produktové portfolio.

©Endress+Hauser

Vodohospodářství 4.0 >>> Sdělíme vám tři jednoduché kroky, které by se mohly stát součásti vaší koncepce IoT pro vodohospodářská řešení: přehledy dat, které vám efektivně zobrazují vždy správné informace pro správu vaší úpravny pitné vody / čistírny odpadních vod; analytickou platformu, která převádí data na smysluplné informace; a snadno realizovatelná síťová řešení pro sběr dat ze senzorů umístěných na vzdálených stanovištích.

©Endress+Hauser

Monitoring kvality přímo v lince prostřednictvím fotometrů >>> Snižte riziko výrobních ztrát rychlejšími odezvami na procesní změny, zvyšte využitelnost technologie na základě kratších prostojů v důsledku čekání na laboratorní analýzy a zajistěte si auditní záznamy o kvalitativních parametrech.

©Endress+Hauser

Bezpečnost pitné vody >>> Jak lze zaručit bezpečnost pitné vody?
Rychlý pohled na nejběžnější dezinfekční metody používané v současnosti, úvod do různých aplikací (např. rozvod vody; dezinfekce mořské vody) a přehled našeho portfolia.

©Endress+Hauser

Získejte více s nižšími vstupy pomocí spolehlivé instrumentace >>> Procesní odborníci se s vámi podělí o metody výběru nejvhodnějších produktů, služeb a řešení, které sníží náklady a maximalizují efektivitu využití energie. Objevte řešení navržená tak, abyste předešli nehodám a zároveň zvýšili svou konkurenceschopnost na základě zvýšení bezpečnosti a produktivity. Naše řešení pro měření a řízení procesů zaručí, abyste vyhověli předpisům o emisích vypouštěných do vody a do vzduchu.

©Fotolia/Strandperle

Tři způsoby zlepšení destilace surové ropy a procesů ve frakční koloně >>> Destilace je jedním z klíčových procesů při rafinaci ropy. V tomto online semináři se dozvíte, jak můžete zlepšit svou hmotovou bilanci pomocí moderních průtokoměrů. Zmíníme rovněž pokročilejší technologie, které mohou zvýšit efektivitu a bezpečnost vašeho rafinačního procesu.

©Endress+Hauser

Odolná instrumentace pro vaši cementárnu >>> Cementářský průmysl potřebuje odolnou a spolehlivou instrumentaci pro většinu provozních úseků. Naši procesní odborníci se s vámi podělí o jednoduchá kritéria na výběr zařízení, která zaručí, že vaše zařízení vydrží déle v prostředí s abrazivními médii.

©Endress+Hauser

Výhody výměny staré technologie za novou >>> Tradiční mechanické převodníky průtoku a hladiny byly nahrazeny moderními převodníky bez pohyblivých částí pro většinu aplikací. Uvažujete-li o renovaci svého zařízení, ukážeme vám, jak vám ušetříme čas a peníze!

©Endress+Hauser

IIOT – Úvod k nabídce společnosti Endress+Hauser pro IIoT >>> Přehled činností, vize a strategie a připravované produkty a služby skupiny Endress+Hauser v oblasti IIoT. Online seminář zahrnuje živou demonstraci jedné z digitálních služeb rozšířených o možnosti IIoT. Tato ukázka vám představí příklad toho, jak lze vizi společnosti Endress+Hauser převést na reálnou nabídku řešení.

©Endress+Hauser

Výhody digitální komunikace pro správu životního cyklu provozních aktiv >>> Správa životního cyklu provozních aktiv využívá výhody digitální komunikace v tom smyslu, že výběrem správných systémových součástí a uspořádáním odpovídající sítě prvků instrumentace zajistí přístup ke všem dostupným informacím o našich inteligentních provozních přístrojích. Můžete tak být bez starostí, když je třeba některá zařízení vyměnit.

©Endress+Hauser

Předpisy stanovené nařízením o pasterizovaném mléce (PMO) >>> Zjistěte, jak plnit předpisy FDA při pasterizaci, abyste zaručili bezpečnost mléka.

©Endress+Hauser

Řešení pro měření nádrží pro zvýšení vaší bezpečnosti a efektivity ve vašem tankovišti >>> Pro monitorování kapalin v tankovištích a terminálech nabízí Endress+Hauser kompletní sortiment řešení pro obchodní měření nádrží. Nejnovější generace zařízení pro měření nádrží a systém webového monitorování zásob vám dává přístup k vašim tankovištím kdekoli, kdykoli, i z vašeho chytrého telefonu.

2017

©Endress+Hauser

Dodávky zařízení pro měření průtoku při dodržení harmonogramu a rozpočtu >>> Chcete měřicí sestavu jen zapojit a uvést do provozu? S naším standardním měřicím zařízením je to možné! A ještě lépe, toto zařízení je prověřené pro všechny aplikace koncových skladů. Potřebujete speciální měřicí zařízení? I s tím vám můžeme pomoci! Zjistěte více v našem bezplatném online semináři...

©Endress+Hauser

Efektivní kalibrace zajišťuje kvalitu produktů >>>
V regulovaných průmyslových odvětvích, jako je potravinářský a nápojový průmysl a life sciences, má zásadní význam konzistentní kvalita a dodržování předpisů. V našem robustním, ověřeném sortimentu produktů nabízíme řadu měřicích řešení, která vám pomohou dosáhnout vašich cílů. Navíc můžeme zaručit, že všechny vaše nástroje s našimi návaznými a autorizovanými kalibračními službami zůstanou funkční a poskytnou nejvyšší přesnost a užitkovost.

©Endress+Hauser

Zvyšte efektivitu použitím našich nových produktů se základními funkcemi pro obsluhu vašeho zařízení! >>> Připojte se k našemu online semináři a dozvíte se více informací o našem sortimentu cenově výhodných nástrojů navržených speciálně pro potravinářský a nápojový průmysl. Navzdory nižším cenám tato zařízení stále splňují přísné hygienické požadavky a potřeby aplikací. A navíc je lze snadno používat bez nutnosti dodatečných nástrojů! Zaujalo vás to? Potom zjistěte více…

©Endress+Hauser

Ověřování nástrojů Heartbeat pro všechny měřicí technologie >>> Informujte se o našem sortimentu nástrojů s integrovanou technologií Heartbeat, které nabízejí výhody pokročilé diagnostiky, inline ověřování a sledování stavu – vše jako podpora dokumentovaného zkušebního testování a potvrzení přesnosti měření.

©Endress+Hauser

On-line nástroje Endress+Hauser pro výběr, dimenzování a projektování >>> Naše šikovné on-line nástroje byly vytvořeny jako pomůcka pro řadu technických a údržbářských úkolů. Naše nástroje vám pomohou s každodenními úkoly od nápovědy pro výběr produktů, konfigurace a stanovení ceny až po vytváření výkresů 2D/3D a vyhledávání náhradních dílů.

©Endress+Hauser

Zvýšení procesní bezpečnosti a omezení vodních rázů v parovodu díky vírovým průtokoměrům Prowirl 200 >>> V tomto online semináři se dozvíte o prověřené robustnosti, odolnosti proti vibracím, teplotních šocích a vodních rázech i o detekci mokré páry a průmyslové dvouvodičové technologii. Pro majitele zařízení s parovody je tento online seminář nezbytností!

©Endress+Hauser

Jak zvyšuje technologie Heartbeat procesní bezpečnost – se zaměřením na průtokoměry >>> Je ověření Heartbeat přejímací test? Co je bezpečnější, průtokoměr Proline 200, nebo plovákový měřicí přístroj? Co znamená SFF a FIT? Tyto a mnohé další otázky budou během tohoto online semináře zodpovězeny.

©Endress+Hauser

Technologie budoucnosti pro měření průtoku – bezpečnost a spolehlivost díky inovaci >>> Náš sortiment průtokoměrů Proline 300/500 umožňuje univerzální měření průtoku ve zpracovatelském průmyslu: od měření množství a sledování procesů až po obchodní měření. Proline rovněž poskytuje možnost sledování procesů a zajišťuje, aby obsluha zařízení získala důležité diagnostické a provozní údaje. Využívejte výhod optimálního sledování procesů, zkrácení prostojů a rozsáhlejšího řízení provozu.

©Endress+Hauser

Zvýšení efektivity a zlepšení kvality produktů >>> Inline sledování jakosti snižuje riziko ztráty produktu s rychlejší reakcí na provozní změny a zvyšuje využitelnost technologie s kratšími prostoji pro laboratorní analýzu. Zajišťuje rovněž bezpečné sledování auditu automatickým sběrem parametrů jakosti. Zjistěte, jak vám můžeme pomoci zlepšit řízení provozu.

©Endress+Hauser

Posuňte radarové měření na další úroveň! >>> Pro spolehlivé radarové měření hladin má zásadní význam volba správné frekvence pro vaši konkrétní aplikaci – náš online seminář vám pomůže vybrat tu správnou pro váš úkol. Informujeme rovněž o tom, jak můžete ušetřit čas a peníze využitím výkonu technologie Heartbeat, která vám pomůže zajistit dokumentované zkušební testování a ověření měření podle potřeby.

©Endress+Hauser

Příští generace řešení pro měření nádrží >>> Pro monitorování kapalin v tankovištích a terminálech nabízí Endress+Hauser kompletní sortiment řešení pro obchodní měření nádrží. Nejnovější generace zařízení pro měření nádrží a systém webového monitorování zásob vám dává přístup k vašim tankovištím kdekoli, kdykoli, i z vašeho chytrého telefonu.

©Endress+Hauser

Výhody výměny staré technologie za novou >>>
Tradiční mechanické průtokové a hladinové převodníky byly nahrazeny moderními převodníky bez pohyblivých částí pro většinu aplikací. Uvažujete-li o renovaci svého zařízení, ukážeme vám, jak vám ušetříme čas a peníze!

©Endress+Hauser

Coriolisův průtokoměr Promass Q: nejvyšší přesnost pro náročné aplikace >>> Poskytuje nejvyšší přesnost měření hmotnostního průtoku, objemového průtoku a hustoty. Byl rovněž optimalizován pro kapalné aplikace s rozptýleným plynem. Kompaktní převodník nabízí vysokou pružnost při provozní a systémové integraci se vzdáleným zobrazením a vylepšenými možnostmi připojení. Integrovaná technologie Heartbeat zajišťuje kompatibilitu a provozní bezpečnost.

©Endress+Hauser

EtherNet/IP >>>

Síť EtherNet/IP umožňuje zavádění standardní technologie sítí Ethernet pro aplikace průmyslové automatizace při současném zpřístupnění internetového připojení a propojení celého podniku… přístup k datům kdykoli, kdekoli. Získejte základní přehled o tom, jak vám tato technologie může pomoci maximalizovat efektivitu inženýringu, snížit náklady na začlenění do systému a minimalizovat čas nutný k uvedení do provozu při současném poskytnutí bohatšího rozsahu dat pro rozhodovací procesy.

©Endress+Hauser

PROFINET >>>

Síť PROFINET je následníkem sítě PROFIBUS a je plně založena na technologii Ethernet. PROFINET, jakožto standardní průmyslová síť Ethernet, nabízí provozovatelům a vlastníkům provozů zahrnujících prvky procesní automatizace obrovský krok kupředu z hlediska standardizace, integrace, snadnosti používání, zabezpečení a snížení nákladů. Získejte základní přehled o tom, jak uspořádání sítě, příslušné komponenty a zařízení s technologií PROFINET tvoří přidanou hodnotu v řídicím prostředí v rámci procesního průmyslu.

©Endress+Hauser

Jaký vliv má nejnovější aktualizace bezpečnostní normy IEC 61511 na provoz vašeho zařízení? >>> IEC 61511: Co je ve vydání č. 2 nového? Po kontrole části 1 Risknowlogy odborníci na riziko, spolehlivost a bezpečnost zjistili 200 změn, které stojí za zmínku. Většina změn není zásadní povahy – pouze vysvětlují, rozšiřují nebo zjednodušují ustanovení normy – avšak některé změny ovlivní vaši každodenní práci. Podívejte se na náš záznam online semináře.

©Endress+Hauser

Vylaďte své logistické a skladovací procesy >>> Od jednoduchého monitorování a vizualizace nádrží a zásobníků až po složité internetové systémy dodavatelských řetězců na globální úrovni vám naše řešení pro sledování zásob zaručuje naprostou průhlednost, která vám pomůže zachovat vaši konkurenceschopnost.

2016

Nueva detección de nivel vibratoria, capacitiva y conductiva ©Endress+Hauser

Zlepšete svou procesní bezpečnost >>>
Podívejte se na záznam online semináře, kdykoli budete chtít, kdekoli právě budete. Bezpečnost na prvním místě ve všem, co děláme, vyvíjíme a vyrábíme. Pomáháme našim zákazníkům vytvořit základ pro bezpečné procesy. Tento online seminář vám poskytne doporučení ohledně vybudování bezpečnostní vrstvy ve vašem procesu.

Nueva detección de nivel vibratoria, capacitiva y conductiva ©Endress+Hauser

Nová platforma pro měření v nádržích – váš volný výběr
Nejmodernější technologie měření hladiny (radarové a servoměření) a teploty s komunikačními protokoly osvědčeným v průmyslovém prostředí umožňuje přesné měření a shromažďování příslušných dat. V našem online semináři jsme představili novou platformu pro měření v nádržích, která vám pomůže vybudovat bezpečný proces s maximální přesností a flexibilitou.

Nueva detección de nivel vibratoria, capacitiva y conductiva ©Endress+Hauser

Standardizované měřicí sestavy – osvědčené v praxi >>>
Skutečně stačí měřicí sestavu zapojit a hned používat? S naším standardním měřicím zařízením je toto možné. Toto zařízení je osvědčené v praxi pro všechny aplikace koncových skladů. Zjistěte více v záznamu našeho online semináře, kdykoli a kdekoli.

Nueva detección de nivel vibratoria, capacitiva y conductiva

Ziskovost prostřednictvím transparentního měření paliva v jímkách >>>
V záznamu tohoto online semináře vám poskytneme základní informace o tom, jak lze překonat nejistotu spojenou s tradičním měřením množství média nebo s výpočty hmotnosti z objemu, které jsou náchylné na zanesení chyb. Po zhlédnutí záznamu online semináře budete mít lepší pocit a důvěru ve svůj transparentní a přesný systém měření v jímkách.