Zajistěte procesní bezpečnost v rámci celého hodnotového řetězce zemního plynu

Minimalizujte procesní rizika pomocí optimální instrumentace a řešení pro zemní plyn a LNG

Odvětví zabývající se zemním plynem a zkapalněným zemním plynem (LNG) věnuje po celém světě velkou pozornost bezpečnosti. Avšak komplexní infrastruktury a procesy v rámci hodnotového řetězce zemního plynu v sobě skrývají mnoho potenciálních rizik, a bezpečnost proto nelze považovat za bezpodmínečně zaručenou. Prudký růst obchodu s plynem a globálně se vyvíjející integrovaný trh s plynem kladou před toto odvětví nové výzvy, neboť musí udržovat rovnováhu růstu a produktivity vůči zachování a zdokonalování bezpečnostních hledisek.

Bezpečnost závisí na přesném a spolehlivém řízení procesů

Rozumíme zásadním bodům pro optimální, bezpečné provádění činností v rámci hodnotového řetězce zemního plynu – včetně zpracování, zkapalnění, znovuzplynování LNG, přepravy, skladování a distribuce. Přesná, spolehlivá měření kritických procesních parametrů tvoří základ pro bezpečné a výkonné procesy. Náš široký sortiment optimálních přístrojů a řešení poskytuje spolehlivá data v reálném čase a možnosti řízení procesů, které potřebujete k vyřešení svých problematických úkolů z hlediska bezpečnosti, produktivity a ochrany životního prostředí.

 • Monitorujte kontaminující látky, jako například O2, (stopové koncentrace) H2O a H2S pomocí analyzátorů využívajících TDLAS spektroskopii na bázi laserových diod k ochraně potrubních vedení zemního plynu a k zaručení specifikací kvality pro obchodní měření

 • Předcházejte korozi potrubních vedení a tvorbě hydrátů pomocí výkonných systémů na vstřikování chemikálií k zaručení bezpečnosti v rámci výroby a přepravy zemního plynu

 • Bezpečný provoz skladovacích nádrží na LNG: přesné měření a kontrola hladiny, teploty, hustoty a predikce převrácení společně s pokročilým systémem správy skladových zásob zaručují nepřetržitě maximální bezpečnost a transparentnost skladových zásob

 • Bezpečnost přístrojů vycházející z jejich konstrukce: robustní senzory, které spolehlivě odolají extrémním procesním podmínkám. Široké portfolio bezpečnostních měřicích přístrojů s certifikací SIL vyvinuté a konstruované k vykonávání bezpečnostních funkcí v souladu s IEC 61508

 • Inteligentní polní přístroje s technologií Heartbeat mají schopnosti průběžné autodiagnostiky a zaručují maximální úroveň procesní bezpečnosti a využitelnosti technologie

Zlepšete bezpečnost a výkonnost svých procesů

Hodnotový řetězec zemního plynu / zkapalněného zemního plynu ©Endress+Hauser

Hodnotový řetězec zemního plynu / zkapalněného zemního plynu

Obrázek skladovací nádrže na LNG s instrumentací pro měření v nádrži ©Endress+Hauser

Obrázek skladovací nádrže na zkapalněný zemní plyn s přístroji pro měření hladiny, teploty a hustoty v různých vrstvách LNG

Proces ve stanici na stlačování zemního plynu ©Endress+Hauser

Proces ve stanici na stlačování zemního plynu s příslušnými místy měření

Diagnostika přístrojů a procesů pomocí technologie Heartbeat ©Endress+Hauser

Řada našich přístrojů je vybavena technologií Heartbeat s obsáhlými schopnostmi diagnostiky přístrojů a procesů pro zajištění vysoké procesní bezpečnosti a využitelnosti technologie

Vyřešte výzvy v rámci vaší aplikace

koroze v potrubním vedení zemního plynu

Měření H2O, H2S, CO2, a O2 pro zachování integrity potrubních vedení

Měření H2O, H2S, CO2, a O2 v potrubních vedeních zemního plynu ve výrobních pracovištích a sběrných stanicích, na místech vykonávání obchodních měření, u stlačovacích stanic, skladovacích zařízení a distribučních systémů má kritickou důležitost z hlediska ochrany potrubních vedení před korozí a pro zachování specifikací kvality plynu. Analyzátory na bázi TDLAS a zhášení fluorescence (QF) se prokázaly jako vysoce efektivní pro průběžné on-line sledování těchto kontaminantů v potrubních vedeních zemního plynu

 • Lasery s vysokým rozlišením zajišťují selektivní a specifické měření H2O, H2S, CO2 v protékajícím zemním plynu s různým složením

 • Bez potřeby kalibrace v provozním prostředí: polovodičové komponenty laseru a detektoru a kalibrace z výroby s využitím směsi plynu složené tak, aby simulovala procesní plyn

 • Vysoce přesné měření ve spolupráci s Národním institutem pro normy a technologie (National Institute of Standards and Technology – NIST) – navázaná kalibrace z výroby

 • Přesná měření O2 i za přítomnosti H2S s využitím technologie zhášení fluorescence

Skid Endress+Hauser na vstřikování chemikálií

Skidy na vstřikování chemikálií pro potrubní vedení plynu

Vstřikování chemikálií hraje zásadní úlohu v rámci bezpečné a efektivní výroby a přepravy zemního plynu. Inhibitory koroze se vstřikují do potrubních vedení pro zachování a prodloužení životnosti potrubních vedení plynu, zatímco kinetické inhibitory hydrátů (KHI) a metanol se používají k prevenci tvorby krystalických struktur podobných ledovým krystalkům (hydráty), které mohou zanášet potrubí a narušovat průtok plynu. Účinnost těchto inhibitorů závisí na vstřikování správného množství příslušných chemikálií.

 • Přesné měření vstřikovaných množství v náročných podmínkách: přesné Coriolisovy hmotnostní průtokoměry Proline Promass A s dvouvodičovou technologií vykazují vysokou stabilitu při velmi nízkých průtocích v kombinaci s prostorově úsporným kompaktním provedením

 • Coriolisův senzor je odolný vůči vnitřnímu zanášení díky měřicí trubici s funkcí samovypouštění

 • Předcházejte přetlaku nebo podtlaku k zajištění účinného vstřikování na základě přesného měření tlaku s rychlou odezvou

 • Spolehlivé měření hladiny technologií radaru s vedenou vlnou s monitorováním odražených signálů a technologií Heartbeat

Skladovací nádrže na LNG v terminálu v Polsku

Měření v nádržích na LNG a provozní bezpečnost

Typická nádrž na zkapalněný zemní plyn vyžaduje celou řadu přístrojů na měření hladiny a hustoty kapaliny, teploty a tlaku kapaliny a výparů, teploty pláště a dalších parametrů. Pro zajištění bezpečného provozu musíte rovněž zaručit, aby nedocházelo k rychlému mísení obou vrstev LNG s rozdílnými hustotami, při kterém by se uvolňovalo velké množství plynu – označováno jako převrácení. Zajistěte bezpečný provoz své technologie a maximální transparentnost skladových zásob prostřednictvím optimální instrumentace pro skladovací nádrže na LNG.

 • Nepřetržité měření primární hladiny nebo redundantní provoz s vysoce přesným hladinoměrem Proservo

 • Non-stop bezpečnost provozu pomocí nezávislých servoměřidel nebo radarových měřicích přístrojů pro zajištění alarmů v případě vysoké hladiny. Certifikace SIL2/3

 • Sledujte změny hustoty v různých vrstvách LNG pomocí měřidel hladiny-teploty-hustoty (LTD)

 • Mějte kontrolu nad odpařováním plynu z LNG s využitím přesných převodníků tlaku. Vícebodové měření teploty se používá pro detekci ochlazení a úniků

Software pro predikci převrácení vrstev LNG

Otevřená a redundantní řešení pro správu skladových zásob LNG

Bezpečná a efektivní správa skladových zásob znamená mnohem více než jen vybrat správné senzory pro danou aplikaci. Vedle správných měřicích technologií jsou dále nezbytné systémové komponenty a variabilní software pro monitoring vašich skladových zásob. Systém pro správu skladových zásob Tankvision LMS umožňuje spolehlivou správu zásob LNG v reálném čase. Má otevřený a redundantní systém dat a jedná se o víceuživatelský systém se schopností vzdáleného přístupu

 • Software na predikci převrácení vrstev vám umožňuje vizualizovat změny teploty, hustoty a tloušťky vymezených vrstev v nádrži. Software předpovídá převrácení vrstev a umožňuje přijmout včas příslušná protiopatření

 • Software na detekci ochlazení a netěsností společně se senzory rozmístěnými kolem základny, stran a stropu nádrže na LNG se používají k detekci jakýchkoli abnormalit v rámci izolace pláště nádrže, které by mohly způsobit únik produktu

Funkční bezpečnost SIL vyplývající z konstrukce

Funkční bezpečnost vyplývající z konstrukce – přístroje, na které je spoleh

Procesní řízení je vždy pouze tak dobré, jak dobré jsou použité přístroje. Naše portfolio instrumentace a bezpečnostního hardwaru a softwaru je důsledně konstruováno tak, aby plnilo požadavky na bezpečný a spolehlivý provoz. Společnost Endress+Hauser má jedno z nejširších portfolií přístrojů se specifikací úrovně SIL a certifikací IEC 61508 pro prostředí s nebezpečím výbuchu a bezpečnostní aplikace. Tyto přístroje jsou navrhovány podle standardů zajištění bezpečnosti na základě samotné konstrukce přístrojů.

 • Prokázáno zkušenostmi s více než 10 miliony přístrojů nainstalovaných v bezpečnostních aplikacích

 • Více než 65 let zkušeností v kritických bezpečnostních aplikacích

 • Více než 18 let používání norem pro funkční bezpečnost IEC 61508 k zajištění kvality, bezpečnosti a spolehlivosti v aplikacích

Schopnosti diagnostiky přístrojů a procesů díky technologii Heartbeat zaručují vysokou bezpečnost a využitelnost technologie

Diagnostika přístrojů a procesů pomocí technologie Heartbeat

Celá řada našich inteligentních přístrojů pro obor nakládání se zemním plynem a zkapalněným zemním plynem je vybavena technologií Heartbeat, jež poskytuje vysokou procesní bezpečnost a využitelnost technologie s minimálními nároky na obsluhu. Schopnost autodiagnostiky u technologie Heartbeat umožňuje polním přístrojům provádět průběžné autotestování, a zajišťuje tak pravidelnou kontrolu stavu vašich přístrojů a procesů.

 • Vysoká bezpečnost díky obsáhlé diagnostice přístrojů a procesů s diagnostickým pokrytím až 98 %

 • Diagnostika v souladu s NE107: Alarmy v případě poruchy přístroje a výstrahy v případě ovlivnění přístroje procesními podmínkami

 • Spolehlivá detekce nebezpečných chyb přístrojů snižuje pravděpodobnost výpadku v bezpečnostně technickém systému (SIS)

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Bezpečnost je otázkou prevence. Manipulace s hořlavými a toxickými látkami v rámci hodnotového řetězce zemního plynu, včetně skladování LNG za kryogenických teplot, s sebou nese rizika a vytváří problematické výzvy, ke kterým je třeba řádně a správně přistoupit, aby byl zaručen bezpečný a efektivní provoz. K ochraně vašich pracovníků, vybavení a životního prostředí máme vždy správné měřicí přístroje, software, řešení a služby, abychom zaručili spolehlivé omezení rizik ve vašich procesech a aplikacích se zemním plynem a LNG.

 • > 10

  milionů přístrojů nainstalovaných v bezpečnostních aplikacích za posledních 65 let

 • > 100

  produktových řad certifikovaných podle SIL 2/3 k zajištění toho nejlepšího řešení pro vaši aplikaci se zemním plynem a LNG

 • > 10 000

  jednotek TDLAS nainstalovaných po celém světě společností SpectraSensors z koncernu Endress+Hauser.