Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Zajistěte procesní bezpečnost v rámci celého hodnotového řetězce zemního plynu

Minimalizujte procesní rizika pomocí optimální instrumentace a řešení pro zemní plyn a LNG

Odvětví zabývající se zemním plynem a zkapalněným zemním plynem (LNG) věnuje po celém světě velkou pozornost bezpečnosti. Avšak komplexní infrastruktury a procesy v rámci hodnotového řetězce zemního plynu v sobě skrývají mnoho potenciálních rizik, a bezpečnost proto nelze považovat za bezpodmínečně zaručenou. Prudký růst obchodu s plynem a globálně se vyvíjející integrovaný trh s plynem kladou před toto odvětví nové výzvy, neboť musí udržovat rovnováhu růstu a produktivity vůči zachování a zdokonalování bezpečnostních hledisek.

Jak můžeme pomoci

Známe základní předpoklady pro optimální, bezpečný provoz napříč hodnotovým řetězcem zemního plynu. Přesná, spolehlivá měření kritických procesních parametrů tvoří základ pro bezpečné a výkonné procesy. Náš široký sortiment přístrojů a řešení poskytuje spolehlivá data v reálném čase a možnosti řízení procesů, které potřebujete k vyřešení svých problematických úkolů z hlediska bezpečnosti, produktivity a ochrany životního prostředí.

 • Monitorování kontaminantů jako O2, (stopové koncentrace) H2O a H2S za účelem ochrany plynovodů pro zemní plyn a pro zajištění kvalitativních specifikací

 • Prevence koroze potrubí a tvorby hydrátů pomocí účinných systémů vstřikování chemikálií

 • Přesné měření a kontrola hladiny, teploty, hustoty a predikce převrácení společně s pokročilým systémem správy skladových zásob zaručují nepřetržitě maximální bezpečnost a transparentnost skladových zásob

 • Bezpečnost přístrojů vycházející z jejich konstrukce: Robustní senzory, které spolehlivě odolají extrémním procesním podmínkám. Široké portfolio bezpečnostních měřicích přístrojů s certifikací SIL vyvinuté a konstruované k vykonávání bezpečnostních funkcí v souladu s IEC 61508

 • Inteligentní polní přístroje s technologií Heartbeat mají schopnosti průběžné autodiagnostiky a zaručují maximální úroveň procesní bezpečnosti a využitelnosti technologie

Aplikace

Měření H2O, H2S, CO2, a O2 pro zachování integrity potrubních vedení

Měření H2O, H2S, CO2, a O2 v plynovodech pro zemní plyn na výrobních a sběrných místech, místech pro obchodní měření, kompresních stanicích, skladovacích zařízeních a v distribučních systémech je kritické pro ochranu plynovodů před korozí a pro splnění kvalitativních specifikací pro zemní plyn.

koroze v plynovodu pro zemní plyn
Naše expertíza v předmětném oboru

TDLAS spektroskopie na bázi laserových diod analyzátory zhášení fluorescence (QF) se prokázaly jako vysoce efektivní pro průběžné on-line sledování těchto kontaminantů v potrubních vedeních zemního plynu.

 • Lasery s vysokým rozlišením zajišťují selektivní a specifické měření H2O, H2S, CO2 v protékajícím zemním plynu s různým složením

 • Bez potřeby kalibrace v provozním prostředí: polovodičové komponenty laseru a detektoru a kalibrace z výroby s využitím směsi plynu složené tak, aby simulovala procesní plyn

 • Vysoce přesné měření ve spolupráci s Národním institutem pro normy a technologie (National Institute of Standards and Technology – NIST) – navázaná kalibrace z výroby

 • Přesná měření O2 i za přítomnosti H2S s využitím technologie zhášení fluorescence

Skidy na vstřikování chemikálií pro potrubní vedení plynu

Vstřikování chemikálií hraje zásadní roli v bezpečné a efektivní výrobě a přepravě zemního plynu. Inhibitory koroze se vstřikují do potrubních vedení pro zachování a prodloužení životnosti potrubních vedení plynu, zatímco kinetické inhibitory hydrátů (KHI) a metanol se používají k prevenci tvorby krystalických struktur podobných ledovým krystalkům (hydráty), které mohou zanášet potrubí a narušovat průtok plynu. Účinnost těchto inhibitorů závisí na vstřikování správného množství příslušných chemikálií.

Skid Endress+Hauser pro vstřikování chemikálií
Naše expertíza v předmětném oboru

Přesné měření vstřikovaných množství v náročných podmínkách: přesné Coriolisovy hmotnostní průtokoměry Proline Promass A s dvouvodičovou technologií vykazují vysokou stabilitu při velmi nízkých průtocích v kombinaci s prostorově úsporným kompaktním provedením...

 • Coriolisův senzor je odolný vůči vnitřnímu zanášení díky měřicí trubici s funkcí samovypouštění

 • Předcházejte přetlaku nebo podtlaku k zajištění účinného vstřikování na základě přesného měření tlaku s rychlou odezvou

 • Spolehlivé měření hladiny technologií radaru s vedenou vlnou s monitorováním odražených signálů a technologií Heartbeat

Měření v nádržích na LNG a provozní bezpečnost

Typická nádrž na zkapalněný zemní plyn vyžaduje řadu nástrojů pro měření hladiny a hustoty kapaliny, teploty a tlaku kapaliny a par, teploty povrchu a další. Pro zajištění bezpečného provozu musíte rovněž zaručit, aby nedocházelo k rychlému mísení obou vrstev LNG s rozdílnými hustotami, při kterém by se uvolňovalo velké množství plynu – označováno jako převrácení.

Skladovací nádrž na LNG v polském terminálu
Naše expertíza v předmětném oboru

Zajistěte bezpečný provoz vašeho závodu a nejvyšší transparentnost zásob pomocí optimálního vybavení pro skladovací nádrže na LNG, včetně konstantního měření primární hladiny nebo redundantního provozu s vysoce přesným měřičem hladiny Proservo.

 • Nonstop bezpečnost provozu pomocí nezávislých servoměřidel nebo radarových měřicích přístrojů pro zajištění alarmů v případě vysoké hladiny. Certifikace SIL 2/3

 • Sledujte změny hustoty v různých vrstvách LNG pomocí měřidel hladiny-teploty-hustoty (LTD)

 • Mějte kontrolu nad odpařováním plynu z LNG s využitím přesných převodníků tlaku. Vícebodové měření teploty se používá pro detekci ochlazení a úniků

Otevřená a redundantní řešení pro správu skladových zásob LNG

Bezpečné a efektivní řízení zásob znamená mnohem víc než jen výběr správných senzorů. Vedle správných měřicích technologií jsou dále nezbytné systémové komponenty a variabilní software pro monitoring vašich skladových zásob.

Software pro predikci při rychlém uvolnění LNG
Naše expertíza v předmětném oboru

Systém pro správu skladových zásob Tankvision LMS umožňuje spolehlivou správu zásob LNG v reálném čase. Má otevřený a redundantní systém dat a jedná se o víceuživatelský systém se schopností vzdáleného přístupu

 • Software na predikci převrácení vrstev vám umožňuje vizualizovat změny teploty, hustoty a tloušťky vymezených vrstev v nádrži. Software předpovídá převrácení vrstev a umožňuje přijmout včas příslušná protiopatření

 • Software na detekci ochlazení a netěsností společně se senzory rozmístěnými kolem základny, stran a stropu nádrže na LNG se používají k detekci jakýchkoli abnormalit v rámci izolace pláště nádrže, které by mohly způsobit únik produktu

Funkční bezpečnost vyplývající z konstrukce – přístroje, na které je spoleh

Průmyslové procesy představují rizika, která obvykle nemůžete úplně eliminovat, ale můžete je snížit na přijatelnou úroveň. Pro tento účel jsou nutné bezpečné základy. Spolehlivá měření kritických procesních parametrů tvoří základ pro bezpečné procesy. Řízení procesů a funkční bezpečnost v prostředí s nebezpečím výbuchu a bezpečnostní aplikace jsou jen tak dobré jako zařízení, která používáte.

Funkční bezpečnost se specifikací úrovně SIL vyplývající z konstrukce
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše portfolio instrumentace a bezpečnostního hardwaru a softwaru je důsledně konstruováno tak, aby plnilo požadavky na bezpečný a spolehlivý provoz. Společnost Endress+Hauser má jedno z nejširších portfolií přístrojů se specifikací úrovně SIL a certifikací IEC 61508 pro prostředí s nebezpečím výbuchu a bezpečnostní aplikace. Tyto přístroje jsou navrhovány podle standardů zajištění bezpečnosti na základě samotné konstrukce přístrojů.

 • Prokázáno zkušenostmi s více než 10 miliony přístrojů nainstalovaných v bezpečnostních aplikacích

 • Více než 65 let zkušeností v kritických bezpečnostních aplikacích

 • Více než 18 let používání norem pro funkční bezpečnost IEC 61508 k zajištění kvality, bezpečnosti a spolehlivosti v aplikacích

Spolehlivost a bezpečnost diagnostiky přístrojů a procesů

Funkční výkon a spolehlivost vašich měřicích přístrojů je klíčem k prevenci neplánovaných odstávek, bezpečnosti procesu a ke snížení nákladů na údržbu. Chcete mít přehled o tom, v jakém stavu je váš provoz, a mít jistotu, že vaše měřicí zařízení fungují správně. A pokud ne, okamžitě vědět, co je třeba udělat.

Diagnostické schopnosti technologie Heartbeat pro přístroje a procesy zajišťují vysokou bezpečnost a prevenci odstávek
Naše expertíza v předmětném oboru

Řada našich inteligentních přístrojů pro průmysl zpracování zemního plynu a zkapalněného zemního plynu využívá technologii Heartbeat, která poskytuje vysokou bezpečnost a prevenci odstávek s minimálním úsilím. Schopnost autodiagnostiky u technologie Heartbeat umožňuje polním přístrojům provádět průběžné autotestování, a zajišťuje tak pravidelnou kontrolu stavu vašich přístrojů a procesů. Jasně formulovaná chybová hlášení a pokyny pro nápravná opatření umožňují cenově výhodnou údržbu na základě aktuálního stavu.

 • Vysoká bezpečnost díky obsáhlé diagnostice přístrojů a procesů s diagnostickým pokrytím až 98 %

 • Diagnostika v souladu s NE107: Alarmy v případě poruchy přístroje a výstrahy v případě ovlivnění přístroje procesními podmínkami.

 • Spolehlivá detekce nebezpečných chyb přístrojů snižuje pravděpodobnost výpadku v bezpečnostně-technickém systému (SIS)

Zlepšete bezpečnost a výkonnost svých procesů

Hodnotový řetězec zemního plynu / zkapalněného zemního plynu ©Endress+Hauser

Hodnotový řetězec zemního plynu / zkapalněného zemního plynu

Obrázek skladovací nádrže na LNG s instrumentací pro měření v nádrži ©Endress+Hauser

Obrázek skladovací nádrže na zkapalněný zemní plyn s přístroji pro měření hladiny, teploty a hustoty v různých vrstvách LNG

Proces ve stanici na stlačování zemního plynu ©Endress+Hauser

Proces ve stanici na stlačování zemního plynu s příslušnými místy měření

Diagnostika přístrojů a procesů pomocí technologie Heartbeat ©Endress+Hauser

Řada našich přístrojů je vybavena technologií Heartbeat s obsáhlými schopnostmi diagnostiky přístrojů a procesů pro zajištění vysoké procesní bezpečnosti a využitelnosti technologie

Výhody

Bezpečnost je otázkou prevence. Manipulace s hořlavými a toxickými látkami v rámci hodnotového řetězce zemního plynu, včetně skladování LNG za kryogenických teplot, s sebou nese rizika a vytváří problematické výzvy, ke kterým je třeba řádně a správně přistoupit, aby byl zaručen bezpečný a efektivní provoz. K ochraně vašich pracovníků, vybavení a životního prostředí máme vždy správné měřicí přístroje, software, řešení a služby, abychom zaručili spolehlivé omezení rizik ve vašich procesech a aplikacích se zemním plynem a LNG.

 • > 10

  milionů přístrojů nainstalovaných v bezpečnostních aplikacích za posledních 65 let

 • > 100

  produktových řad certifikovaných podle SIL 2/3 k zajištění toho nejlepšího řešení pro vaši aplikaci se zemním plynem a LNG

 • > 10 000

  jednotek TDLAS nainstalovaných po celém světě společností SpectraSensors z koncernu Endress+Hauser.

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory