Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Maximalizujte výkonnost procesů při zpracování zemního plynu

Zvyšte svou produktivitu v oblasti zpracování a zkapalňování zemního plynu a zařízení na LNG

Proměnlivé složení surového zemního plynu a kolísající procesní podmínky a podmínky okolního prostředí významně znesnadňují provozování souprav na zpracování a zkapalňování zemního plynu a souvisejících zařízení. Zařízení na skladování, distribuci a zpětné zkapalňování LNG rovněž vyžadují nejmodernější procesní řízení pro dosažení maximální účinnosti. V krátkosti lze říci, že k udržování konkurenceschopnosti je nezbytná vyšší přesnost měření a důsledné řízení všech procesů se zemním plynem v rámci celého hodnotového řetězce plynu.

Jak můžeme pomoci

Nabízíme široký sortiment polní instrumentace, řešení a služeb, které vyhoví vašim potřebám z hlediska větší kontroly a produktivity vašich procesů se zemním plynem a zajistí dodržování specifikací kvality plynu. K tomu náleží například laserové analyzátory na měření kontaminantů v tocích zemního plynu a složení zemního plynu a LNG, dále přesné měření průtoku mokrých a suchých plynů ve všech krocích zpracování a v provozech na zkapalňování plynu nebo řešení pro analýzu a úpravy vody a páry a pro obchodní měření LNG.

 • Spolehlivé měření hladiny pomocí radaru s vedenými impulzy v jednotkách na neutralizaci plynu.
  Přesné ultrazvukové měření průtoku mokrých a suchých plynů v provozech na zpracování zemního plynu

 • On-line monitoring stopových úrovní H2O: Analyzátory s technologií TDLAS spektroskopie na bázi laserových diod detekují saturaci a průrazy adsorpčního lože a umožňují vysoce účinné řízení systémů dehydratace molekulárními síty

 • Přesné měření složení LNG: Analyzátory Kaiser Raman vypočítávají obsah energie (hodnota BTU a Wobbeho číslo) a peněžní hodnotu paliva během výroby a v bodech obchodních měření dále na vedeních plynu

 • Technologická zařízení: široké portfolio přístrojů a řešení určených k analýze a úpravám vody a páry jako prevence poškození vaší instalace a k snížení provozních nákladů

 • Nakládací/vykládací skidy pro obchodní měření LNG: kompletní konstrukce, projekční činnosti a výroba řešení na nakládání LNG do cisternových vozů a vykládání LNG z cisternových vozů od jediného zdroje

Aplikace

Spolehlivé měření hladiny v jednotkách na neutralizaci plynu

Surový zemní plyn ze zásobníků obsahuje proměnlivé množství kyselých plynů (H2S a CO2). Jednotky na neutralizaci plynu odstraňují kyselé plyny pomocí chemické absorpce. Typická procesní jednotka obsahuje kontaktní (absopční) a stripovací (destilační) kolony. Účinné řízení hladiny v těchto kolonách má zásadní důležitost pro stabilní provoz se zaručením jednotného průtoku aminů ven z jednotky.

Jednotka úpravy aminy
Naše expertíza v předmětném oboru

Technologie radaru s vedenou vlnou nabízí jedinečné výhody k zajištění hladkého provozu a vysoké produktivity těchto jednotek.

 • Spolehlivé měření i při měnících se podmínkách produktu a procesu

 • Bezúdržbová koncepce: žádné pohyblivé části na rozdíl od mechanických přístrojů

 • Snadné uvedení do provozu a diagnostika díky správě dat v paměti HistoROM

 • Bezproblémová integrace do kontrolních a řídicích systémů

On-line monitoring stopových úrovní H2O

Neutralizovaný zemní plyn vycházející z jednotky na úpravu aminy je saturován vodní párou. Dehydratace molekulárním sítem se poté používá k získání velmi nízkých koncentrací H2O (< 0,1 ppm), které jsou nezbytné pro kryogenické procesy v jednotkách na získání NGL a pro výrobu LNG. Vysoce přesné měření je nezbytné pro rychlou detekci průniku vlhkosti v adsorpčním loži, aby obsluha mohla přepnout průtok plynu do nádoby s čerstvě regenerovaným adsorpčním ložem.

Systém dehydratace molekulárním sítem v provozu na zpracování zemního plynu
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše analyzátory TDLAS vám při tomto úkolu poskytnou příslušnou podporu, neboť rychle detekují saturaci a průrazy v adsorpčním loži.

 • Technika patentované diferenční spektroskopie měří obsah H2O na úrovních pod jednotkami ppm pro rychlou detekci průrazu meze vlhkosti adsorpčního lože

 • Laserové měření je vysoce selektivní a přesné pro měření H2O v zemním plynu a není ovlivňováno přítomností metanolu nebo jiných kontaminantů

 • Integrovaná permeační trubice podporuje automatizované validační kontroly analyzátoru

 • Pročtěte si naši poznámku k aplikaci ohledně měření H2O v suchém přívodním plynu LNG

Ultrazvukové měření průtoku v provozech na zpracování zemního plynu

Spolehlivé měření průtoku je zásadně důležité pro optimalizované zpracování zemního plynu a pro minimalizaci provozních problémů. Z důvodu podmínek souvisejících s mokrým plynem a kvůli proměnlivému složení přiváděného plynu nelze vyloučit problematické body provozu. Přesné měření průtoku plynu do dehydratačních a neutralizačních jednotek je zásadní pro vyšší procesní účinnost a pro minimalizaci problémů spojených s přetížením zpětných ohřívačů a s chemickými ztrátami.

Prosonic Flow G 300/500 nabízí přesné ultrazvukové měření mokrých a suchých plynů
Naše expertíza v předmětném oboru

Procesní ultrazvukový průtokoměr na měření plynu od Endress+Hauser měří přesně suché a mokré plyny ve všech krocích zpracování plynu včetně neutralizace, dehydratace, frakcionace a zplynování NLG

 • Vyšší přesnost a procesní řízení díky kompenzaci tlaku a teploty v reálném čase

 • Výkonné procesní řízení díky pokročilé analýze plynu včetně objemového průtoku, normovaného objemového průtoku a hmotnostního průtoku, průtoku energie, kalorifické hodnoty, Wobbeho čísla atd.

 • Spolehlivost procesu a vysoká provozní bezpečnost díky průběžné autodiagnostice a ověřování přístrojů pomocí technologie Heartbeat

Měření složení zkapalněného zemního plynu (LNG)

Přesné měření složení LNG je nezbytné pro vypočítávání obsahu energie (hodnota BTU a Wobbeho číslo) a peněžní hodnoty paliva během výroby a v bodech obchodních měření dále na vedeních plynu. Data o složení jsou klíčová pro transakce na importních/exportních terminálech LNG, pro skladování v lodních bunkrech a pro operace nakládání do cisternových vozů. Hledáte rychlou, přesnou analýzu, ideálně bez nutnosti odebírat vzorek?

Nakládání tankeru na LNG u přepravního terminálu
Naše expertíza v předmětném oboru

Analyzátor Kaiser Raman měří složení LNG přímo v kryogenické kapalině a zaručuje rychlou odezvu bez nutnosti přípravy vzorku odpařováním.

 • Průběžné měření složení LNG v reálném čase s výsledky během několika sekund

 • Kryogenická sonda Pilot™ umožňuje přímé měření v toku LNG bez vyjímání a odpařování vzorku, čímž zvyšuje přesnost měření, snižuje náklady na instalaci, zkracuje čas na analýzu z řádu minut na sekundy a snižuje rizika

 • Provozní kalibrační nástroj pro analyzátory Raman ověřuje intenzitu přenosu a kalibraci, jak je popsáno v příručce GIIGNL pro obchodní měření

Technologická zařízení: analytická řešení pro vodu a páru

V oblasti zpracování a zkapalňování zemního plynu hraje voda a pára důležitou úlohu. Pára se využívá k výrobě elektrické energie nebo jako topné médium – například při regeneraci rozpouštědel v jednotkách na eliminaci kyselých plynů, nebo regenerační plyn pro dehydratační lože molekulárních sít. Pro maximalizaci účinnosti a bezpečnosti provozu musí upravená voda, chladicí voda a pára splňovat specifické kvalitativní parametry.

Odborný technik údržby kontrolující senzor Memosens
Naše expertíza v předmětném oboru

Nabízíme široké portfolio instrumentace určené k analýze a úpravě vody a páry.

 • Upravená voda: Pro zachování kvality a pro prevenci závažné koroze v parních systémech vyžaduje napájecí voda specifickou úpravu s kontrolou různých parametrů, jako například zákalu, pH, vodivosti a obsahu chlóru nebo redoxu

 • Pára: pro předcházení koroze potrubních vedení a zanášení vybavení vodním kamenem jsou důležitými parametry rozpuštěný kyslík, pH a kationtová vodivost

 • Naše panely Steam Water Analysis System (SWAS – systém na analýzu okruhů pára/voda) pro ATEX zónu 2 obsahují veškerou měřicí technologii potřebnou k sledování okruhu voda/pára

 • Zajistěte si maximální spolehlivost a provozuschopnost pomocí technologie inteligentních digitálních senzorů Memosens pro analýzu kapalin

 • Připojte až 8 senzorů pomocí platformy víceparametrových převodníků Liquiline a ušetřete prostor a náklady

Nakládací/vykládací skidy pro obchodní měření LNG

Nakládání LNG do cisternových vozů pomáhá distribuovat zemní plyn do oblastí, kde neexistuje potrubní síť propojující elektrárny, průmyslové a soukromé zákazníky a dopravní sektor. Snažíte se nalézt integrované a kompaktní řešení, které poskytuje měření množství a složení pro určení obsahu energie bez nutnosti odebírání vzorků.

Nakládací skid s obchodním měřením LNG
Naše expertíza v předmětném oboru

Nabízíme kompletní návrh, projekční činnosti, pořízení a konstrukci řešení pro nakládání LNG do cisternových vozů a jejich vykládání a jedinečné konstrukce kompaktních skidů s vestavěným měřením složení LNG a s výpočty energie.

 • Přesné a spolehlivé měření množství pomocí Coriolisových hmotnostních průtokoměrů optimalizovaných pro kryogenní aplikace

 • Rychlé, přesné měření složení LNG pomocí analyzátoru Kaiser Raman k měření množství a kalorifické hodnoty přímo v toku LNG. Není nutné používat výparník nebo plynový chromatograf (GC)

 • Shoda s předpisy, důvěryhodnost a akceptace: schválení pro obchodní měření a shoda celého systému s příslušnými specifikacemi

 • Bezpečnost a snadné použití zaručuje maximální kapacitu a využitelnost systému

Kontrola vybraných kritických měřicích bodů

Procesní mapa úpravy aminy ©Endress+Hauser
Procesní mapa adsorpce se dvěma loži (dehydratace molekulárním sítem) ©Endress+Hauser

Dehydratace molekulárním sítem

Hodnotový řetězec zemního plynu, zkapalněného zemního plynu ©Endress+Hauser

Hodnotový řetězec zemního plynu / LNG

Výhody

Přesná měření v reálném čase tvoří základ efektivity v procesním řetězci zpracování zemního plynu / LNG. Náš sortiment nejlepších přístrojů a řešení poskytuje spolehlivá data a možnosti řízení procesů, které potřebujete k vyřešení svých problémů s produktivitou. Prostřednictvím sítě důsledně proškoleného obchodního a servisního personálu vám poskytneme podporu při zdokonalování efektivity vašeho procesu, zvyšování využitelnosti technologie a bezpečnosti při výrobě zemního plynu, zpracování, zkapalňování, přepravy, skladování a distribuce plynu.

 • +20%

  prodloužení času cyklu, kterého můžete dosáhnout mezi regeneracemi vrstev molekulárního síta při využití TDLAS

 • 10×

  vyšší prokázaná opakovatelnost v obchodních měřeních LNG u optických analyzátorů Kaiser Raman v porovnání s plynovým chromatografem / výparníkem

 • > 3 miliony

  průtokoměrů nainstalovaných po celém světě v celé řadě průmyslových odvětví

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory