Zvyšte spolehlivost procesů zkapalňování zemního plynu

Minimalizujte neplánované odstávky a přerušení procesních postupů v rámci zpracování a zkapalňování plynu

Zkapalněný zemní plyn (LNG) je zemní plyn, který byl zchlazen na teplotu −162 °C (−260 °F). Převod zemního plynu na kapalinu v provozu na jeho zkapalňování obvykle zahrnuje čtyři hlavní procesy: předúpravu, odstranění kyselých plynů a dehydrataci, frakcionaci za účelem odstranění těžkých uhlovodíků a zkapalnění. Každá z těchto operací v rámci zpracování LNG vyžaduje přesné, spolehlivé řízení, aby byl zaručen průběžný, nepřerušený provoz nezbytný pro časově přesné nakládání a expedici zkapalněného zemního plynu.

Spolehlivý provoz vašich fází zpracování LNG

Jako partneři s vámi budeme spolupracovat na volbě správné provozní instrumentace pro kritická měření a spolehlivé procesní řízení příslušných kroků zpracování LNG od předúpravy po finální zkapalňování. K tomu náleží vysoce přesné měření průtoku pro aplikace s obsahem plynu ve formě bublin a aplikace s nízkým průtokem, monitoring k zajištění odstranění kontaminujících příměsí – až po stopové úrovně – z plynu zpracovávaného na zkapalněný zemní plyn; spolehlivé teplotní senzory a inteligentní polní přístroje, které zaručují vysokou využitelnost systémové technologie.

 • Coriolisova technologie nabízející měření několika veličin najednou s optimalizovanou účinností pro kapaliny s plynem ve formě bublin – MFT (multifrekvenční technologie)

 • Vírový průtokoměr se schopností měření několika veličin najednou a s vynikající přesností měření při nízkých průtocích. Použitelný pro měření kapalin, plynů a páry

 • Zajistěte, aby plyn splňoval specifikace pro kryogenické zkapalňování LNG: Analyzátory vycházející z TDLAS spektroskopie na bázi laserových diod poskytují rychlé, přesné on-line měření sirovodíku (H2S) a oxidu uhličitého (CO2) v jednotkách úpravy aminů

 • Maximální dostupnost technologie a bezpečnost díky spolehlivé technologii teplotních senzorů

 • Technologie Heartbeat: Funkce diagnostiky, ověření a sledování zaručují vysokou využitelnost systému a vysokou úroveň bezpečnosti s minimálními nároky na obsluhu

Aplikace na zpracování a zkapalňování zemního plynu

Coriolisovy hmotnostní průtokoměry od společnosti Endress+Hauser jsou dokonalým řešením pro aplikace s plynem ve formě bublin

Přesné měření průtoku pro aplikace s plynem ve formě bublin

Kryogenické aplikace s měřením průtoku v provozu na zkapalňování LNG s sebou nesou značné výzvy z hlediska měření z důvodu přítomnosti průtoku média ve dvou skupenstvích. Změny teploty a pokles tlaku způsobují vypařování a výskyt plynu ve formě bublin, jejichž dopadem jsou příliš vysoké nebo příliš nízké měřené hodnoty, případně až úplné zastavení průběhu měření. Naše inovativní Coriolisovy hmotnostní průtokoměry nabízejí jedinečné řešení pro aplikace s plynem ve formě bublin. Patentovaná multifrekvenční technologie zaručuje spolehlivá a průběžná měření, data v reálném čase a vysokou využitelnost technologie.

 • Velmi přesné měření hustoty, hmotnostního a objemového průtoku, a to i za přítomnosti plynu ve formě bublin

 • Schválení pro obchodní měření LNG OIML R117 a MI-005

 • Bezúdržbová koncepce a kompaktní konstrukce umožňující značnou flexibilitu z hlediska instalace

 • Technologie Heartbeat umožňuje inline ověřování bez přerušení procesu

Vírový průtokoměr nainstalovaný v kryogenické aplikaci

Zdokonalené měření průtoku pomocí vírových průtokoměrů

Vírové průtokoměry se staly výkonnými prvky v provozech na zpracování LNG pro aplikace měření kapalin i plynů. Vírový průtokoměr od společnosti Endress+Hauser je vynikající volba vzhledem k jeho odolnosti vůči teplotním šokům a vibracím a jeho volitelným schopnostem měření několika veličin najednou (P+T). Většina vírových průtokoměrů ztrácí signál a měří nepřesně při Reynoldsovém čísle pod 20 000. My tyto a další problematické výzvy pomáháme úspěšně překonávat.

 • Zdokonalené zpracování signálu vede k optimálnímu rozsahu: Začíná měřit při Reynoldsově čísle o 16 % nižším v porovnání s jakýmkoli jiným vírovým průtokoměrem na trhu a verze s vestavěným zmenšením světlosti ve dvou vedeních měří hodnoty až o 76 % nižší

 • Nejlineárnější senzor vírového průtokoměru s plochou křivkou přesnosti až k Reynoldsovu číslu 10 000

 • PremiumCal zaručuje vynikající přesnost měření ±0,65 % (kapaliny) / ±0,9 % (plyn) umožňující maximální využitelnost vašeho provozu na zpracování LNG při nízkých průtocích

Obrázek teplotní armatury Endress+Hauser iTHERM ModuLine

Měření teploty v oboru zpracování plynů

Přesné měření teploty hraje v zařízeních na zpracování plynů zásadní úlohu. Vyšší rozdíly teplot, než jsou stanovené limitní hodnoty, mezi zemním plynem a aminem/glykolem vstupujícím do procesoru v jednotkách na neutralizaci a dehydrataci plynu způsobují kondenzaci plynu, vznik pěny a související ztráty. Spolehlivý monitoring teploty přes stěny výměníku tepla je rovněž nezbytný k detekci zanášení. Naše robustní převodníky teploty minimalizují dobu odstávek provozu prostřednictvím inovativní a špičkové technologie.

 • Záložní senzor pro případ poruchy bez přerušení příjmu měřené hodnoty

 • Detekce posunu hodnot ze senzoru a koroze

 • Široký sortiment nabízených ochranných jímek podle celosvětových norem

 • Měření povrchové teploty stěn potrubí a trubic

 • Inovativní StrongSens zajišťující odolnost vůči rázům a vibracím > 60g

Systém na úpravu aminy

On-line monitoring H2S a CO2 v rámci neutralizace plynu

Během procesů neutralizace plynu se odstraňují kyselé plyny (H2S a CO2) ze surového plynu, aby byly splněny příslušné specifikace pro kryogenické zkapalňování. Měření koncentrací H2S a CO2 v surovém plynu na přítoku a v neutralizovaném plynu na odtoku jednotek na úpravu aminy je důležité pro řízení a optimalizaci procesu úpravy, dále pro zaručení kvality plynu přiváděného do procesu převodu na LNG a rovněž jako prevence potenciálního poškození provozního vybavení během zkapalňování. Analyzátory TDLAS se při těchto kritických měřeních osvědčily jako vysoce účinné řešení.

 • Mimořádně rychlá odezva na změny koncentrace H2S a CO2, důležitá výkonnostní charakteristika pro jednotky na zpracování aminy

 • Technika patentované diferenční spektroskopie měří obsah H2S na nízkých úrovních v řádu ppm

 • Nízké náklady na údržbu i nízké provozní náklady, jelikož k provádění měření nejsou zapotřebí láhve s nosným plynem a topným plynem ani pásky s octanem olovnatým

 • Bezkontaktní laserové měření vylučuje nánosy a korozi pro spolehlivou, dlouhodobou funkci vašeho provozu na zpracování LNG

Diagnostika, ověřování a monitoring pro ještě vyšší bezpečnost a vysokou využitelnost systému

Diagnostika, ověřování a monitoring přístrojů

Naše řada inteligentních polních přístrojů je vybavena technologií Heartbeat, která zvyšuje dostupnost technologie a zaručuje vysokou procesní bezpečnost díky integraci schopností diagnostiky, ověřování a monitoringu.

 • Nepřetržitá autodiagnostika přístrojů zajišťuje stálou kontrolu stavu vašich přístrojů a procesů

 • Ověřujte kdykoli a kdekoli řádnou funkci svých přístrojů bez přerušení procesu

 • Monitorovací funkce technologie Heartbeat poskytuje podrobná data o přístrojích a procesu, která umožňují provádět analýzy trendů a v důsledku tak i preventivní údržbu

 • Netilion, náš ekosystém pro IIoT a portfolio inteligentních aplikací, vychází z dat získaných technologií Heartbeat a poskytuje vám ještě důslednější přehled a další výhody

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Naše přístroje poskytují právě takovou přesnost měření a zdokonalené procesní řízení, které potřebujete k zajištění průběžného, nepřerušeného provozu svých procesů v rámci zkapalňování zemního plynu. Polní instrumentace s nejmodernějšími technologiemi zkracuje čas do uvedení do provozu, předchází neplánovaným odstávkám a zaručuje nejvyšší možnou dostupnost technologie. Inteligentní polní přístroje s pokročilými funkcemi diagnostiky, ověřování a monitoringu nabízejí informace, které potřebujete k přijímání správných rozhodnutí v oblasti údržby.

 • > 30 milionů

  polních přístrojů nainstalovaných po celém světě

 • > 800 000

  Coriolisových průtokoměrů nainstalovaných úspěšně po celém světě v celé řadě průmyslových odvětví

 • > 40 zemí

  s prodejními a servisními centry společnosti Endress+Hauser. Naše celosvětová servisní síť s více než 1 000 experty je dostupná kdekoli na světě a je připravena poskytovat servis a optimalizovat vaše procesy v rámci zkapalňování zemního plynu