Zpracování a likvidace kalů – efektivně a bezpečně

Zvládnutí kalového hospodářství představuje obrovskou výzvu v provozu čistíren, ale také přináší nové možnosti

Celosvětový trend směřuje k zpracování čistírenských kalů. Hlavním důvodem je přísnější místní legislativa, která zakazuje volné vypouštění kalů do prostředí (vodních děl nebo terénu). Proto se kal stává významným nákladovým faktorem pro provozovatele. Vyhníváním kalu se dosáhne nižších nákladů snížením množství kalu asi o 50 % a zároveň se generuje cenný zdroj energie – bioplyn.

Jak můžete optimalizovat zpracování kalů

Je běžnou praxí zmenšovat objem kalu jeho odvodněním a přípravou na další procesy, jako například vysoušení nebo spalování, a tak omezit další náklady. Avšak odvodňování se musí důsledně monitorovat, aby se soustavně dosahovalo cílových hodnot sušiny nebo zamezilo vysoké spotřebě polymerů pro úpravu kalů. Totéž platí také pro proces vyhnívání kalu za účelem výroby bioplynu, protože anaerobní bakterie vyžadují pro svou činnost stabilní procesní podmínky.

 • Zlepšete výsledky odvodňování a snižte spotřebu chemických přísad pomocí Coriolisova hmotnostního průtokoměru

 • Optimalizujte průběh fermentace a výkon generátoru na základě unikátního portfolia pro měření bioplynu pro vlhký a suchý bioplyn

 • Monitorujte proces vyhnívání a zajistěte stabilní procesní podmínky na základě unikátního portfolia pro aplikace se suchým a vlhkým bioplynem

Získejte více informací o úpravě kalů

Úprava kalu v rámci čištění odpadních vod ©Endress+Hauser
Odstředivka pro odvodňování během úpravy kalu ©Endress+Hauser
Řízení fermentace pro úpravu kalu ©Endress+Hauser

Řízení odvodňování a vyhnívání kalu

Dávkovací stanice polymerů pro úpravu kalů v čistírně odpadních vod

Úprava kalu a dávkování

Roztoky polymerů pro úpravu kalu musí být připravovány ředěním přímo v zařízení na úpravu kalů. Cílem je dávkovat optimální koncentraci polymeru, aby se dosáhly dobré a stabilní výsledky odvodnění a dlouhé odvodňovací cykly. Měření objemového průtoku polymeru a ředicí vody je standardním řešením pro správné ředění a řízení dávkování. Naše vysoce přesné magneticko-indukční průtokoměry s obložením odolným vůči působení chemikálií lze snadno instalovat a velmi dobře se osvědčily i v praxi.

Pásový filtrační lis na odvodňování kalů z komunální čistírny odpadních vod

Zlepšení výsledků odvodňování

Protože dosažená koncentrace polymeru může kolísat, není vždy pevně stanoven optimální poměr mezi polymerem a nerozpuštěnými látkami v kalu. „Pokročilou“ možnost řízení nabízí Coriolisův hmotnostní průtokoměr, který má kromě průtoku i druhý výstup: hustotu média. Naměřená hustota polymerního roztoku otevírá možnost dávkování konstantní dávky polymeru, a výrazně tak zlepšuje výsledky odvodňování.

Odstředivka pro odvodňování kalu

Měření sušiny (suspendovaných látek) vs. měření hustoty kalu

Optimalizované výsledky odvodňování rovněž vyžadují kontrolu nad koncentrací sušiny v přiváděném kalu. Často používaným standardním řešením je kombinace měření objemového průtoku (magnetickým průtokoměrem) a optického senzoru pro koncentraci kalu. Tato kombinace je ve většině případů účinná a spolehlivá, ale v případě optického měření koncentrace kalu může být nutná kalibrace podle laboratoře. Měření hustoty Coriolisovým průtokoměrem je osvědčená alternativa zaručující stabilní a dobré výsledky při odvodnění kalů.

Skladovací nádrže

Anaerobní bakterie potřebují stabilní provozní podmínky

V procesu fermentace musí být bakterie chráněny proti kritickým provozním podmínkám. To znamená, že technologie musí zabezpečit:

 • konstantní teplotu a téměř neutrální hodnotu pH

 • nepřítomnost světla a kyslíku

 • harmonizované zatížení procesu

 • dostatečnou dobu zdržení

 • monitorování produkce bioplynu

Ultrazvukový průtokoměr v potrubí s bioplynem

Přesná měření průtoku a metanu ve vlhkém bioplynu

Průtok bioplynu a koncentrace metanu jsou prvními parametry, které indikují narušení procesu při anaerobní fermentaci kalu. Nicméně podmínky prostředí, jako jsou velká dynamika průtoku, vlhký bioplyn, měnící se koncentrace metanu a extrémně nízký tlak, způsobují, že měření těchto parametrů je pro většinu přístrojů obtížné. Naše unikátní ultrazvukové průtokoměry nabízejí řešení tohoto problému.

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Nalézt rovnováhu mezi dodržením legislativních požadavků a efektivním vynakládáním nákladů je dnes jednou z hlavních výzev v oblasti čištění odpadních vod. Naši specialisté jsou důkladně obeznámeni s lokálními požadavky a mohou předložit konkrétní doporučení k zlepšení technologie. Na základě své expertízy a našeho specificky zaměřeného přístrojového portfolia mohou ve spolupráci s našimi zákazníky dosáhnout podstatných výsledků.

 • 20%

  úspora nákladů díky nižší spotřebě chemikálií na úpravu kalu

 • přes 13 000

  zaměstnanců po celém světě

 • přes 60

  let zkušeností v oboru měřicí instrumentace