Hospodaření s dešťovou vodou v České republice

V roce 2018 se zaměřili zákonodárci na lepší hospodaření s dešťovou vodou.

Co z toho vyplývá pro provozovatele čistíren odpadních vod?

Benefits

  • Řešení problematiky odlehčování srážkových vod z odlehčovacích komor.

  • Ochrana čistíren před haváriemi zařízení.

Odlehčovací komora

V jednotné stokové síti jsou splašky i srážkové vody odváděny společně do čistírny. Prvním objektem čistírny je odlehčovací komora. Jejím účelem je chránit čistírnu před zaplavením, které by mohlo způsobit destabilizaci systému či havárii zařízení. Při intenzivních deštích se část odpadní vody oddělí v odlehčovací komoře a zachytí ve vedlejší nádrži nazývané dešťová zdrž a čistí se až poté, co deště ustoupí. Ve zdrži dochází k čištění vody formou usazení, pro správné fungování zdrže doporučujeme zařízení z řady Turbimax.

Odlehčovací voda

Pokud jsou však srážky příliš vysoké a kapacita dešťové zdrže nestačí pojmout všechnu přebytečnou vodu, přepadá část vody v odlehčovací nádrži přes hranu a odtéká přímo do řeky. Takové vodě se říká odlehčovací voda. Odpadové vody jsou v tuto chvíli naředěné dešťovými, takže jsou jejich koncentrace škodlivin nízké. Nemusíme se tedy obávat, že dochází k nadlimitnímu znečištění říčních toků.

Měření množství a parametrů

Vzhledem ke změně zákona nastává povinnost provozovatelů čistíren získat povolení o vypouštění odlehčovacích vod. K získání povolení je potřebný soupis parametrů, množství a vzorek odlehčovacích vod. Odlehčovací vody se nejčastěji odvádí v otevřených kanálech, kde doporučujeme měřicí zařízení z řad Prosonic nebo Micropilot a plně automatické vzorkovací stanice Liquistation.
U Endress+Hauser jsme na tuto změnu zákona připraveni a schopni nabídnout měřicí a vzorkovací zařízení na klíč. Více se o našich přístrojích, servisních a kalibračních službách můžete dozvědět na internetových stránkách www.cz.endress.com nebo na odborných seminářích.