Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Ochrana údajů

Zásady na ochranu soukromí

Velice nás těší, že jste navštívili naše webové stránky a projevili svůj zájem o naši společnost a naše produkty. V souladu s příslušnými předpisy na ochranu údajů vám předkládáme následující informace ohledně toho, které osobní údaje shromažďujeme, když navštívíte naše webové stránky, a pokud je to relevantní, když vám zasíláme reklamní e-mailovou komunikaci, dále ohledně účelů, ke kterým tyto údaje používáme a jak je využíváme k optimalizaci našich služeb pro vás. Vyhrazujeme si právo vydat pro konkrétní lokality odlišná ustanovení. Ta představují dodatek k těmto zásadám na ochranu soukromí a v případě jakéhokoli nesouladu mají vyšší platnost.

A. Všeobecné informace

1. Odpovědný orgán a osoba odpovědná za oblast ochrany údajů

Na těchto webových stránkách naleznete informace o společnosti, jež nese odpovědnost za zpracování vašich dat, o osobě odpovědné za oblast ochrany dat, pokud je jmenovaná, a o příslušném regulačním orgánu.

2. Typ zpracovávaných údajů, účel a právní základ

Bez vašeho souhlasu neshromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek žádné osobní údaje. Vy sami rozhodnete, zda si přejete předávat nám údaje, nebo nikoli, například během registrace či při stahování materiálů. Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom mohli zpracovat váš požadavek nebo abychom vám mohli udělit přístup k specifickým informacím či službám. Tyto údaje zahrnují například následující informace:

 • inventární data (např. základní data o zákaznících, jako jsou jména a adresy)

 • kontaktní údaje (např. e-mail a telefonní čísla)

 • obsahová data (např. textová zadání, fotografie, videa)

 • data o využívání (např. navštívené webové stránky, zájem o konkrétní obsah, doby přístupu)

 • metadata / data o komunikaci (např. informace o přístrojích a IP adresy)

Tyto zásady na ochranu soukromí vám poskytnou informace o tom, které údaje zpracováváme v každém konkrétním případě, za jakým účelem a na jakém právním základě.

3. Kategorie předmětu dat

Naše webové stránky cílí na návštěvníky a uživatele těchto stránek a on-line služeb včetně funkce e-komerce pro naše zákazníky, pokud je to relevantní. Proto zpracováváme údaje od následujících skupin osob:

 • návštěvníci a uživatelé webových stránek a on-line služeb

 • zákazníci, zainteresované osoby a obchodní partneři

4. Vaše práva

Pokud zpracovávání vašich osobních údajů spadá do rozsahu platnosti směrnice GDPR, máte následující práva. V opačném případě platí statutární ustanovení vztahující se k takovém zpracovávání. Pokud jsou zpracovávány vaše osobní údaje, stáváte se datovým subjektem, jak je definováno ve směrnici GDPR. V souladu s tím máte následující práva vůči nám jakožto odpovědného orgánu. Pokud si přejete uplatnit svá práva nebo získat další informace, kontaktujte nás nebo naši odpovědnou osobu za oblast ochrany dat:

a) Práva podle článku 15 a násl. směrnice GDPR

(1) Datový subjekt má právo požadovat od odpovědného orgánu potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje týkající se daného subjektu, a pokud ano, takový subjekt má právo na informace o svých osobních údajích a o podrobnostech specifikovaných v článku 15 směrnice GDPR.

Za určitých statutárních podmínek máte právo na opravu dat podle článku 16 směrnice GDPR, právo na omezení zpracovávání podle článku 18 směrnice GDPR a právo na vymazání („právo být zapomenut“) podle článku 17 směrnice GDPR.

Dále máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojně čitelném formátu (právo na přenositelnost dat) pole článku 20 směrnice GDPR, a to za předpokladu, že zpracovávání je automatizované a vychází ze souhlasu v souladu s článkem 6(1a) či článkem 9(2a) nebo ze smluvního ujednání v souladu s článkem 6(1b) směrnice GDPR.

b) Odvolání souhlasu v souladu s článkem 7(3) směrnice GDPR

Pokud zpracovávání vychází ze souhlasu, můžete svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů, který jste nám dali, kdykoli odvolat. Mějte prosím na vědomí, že odvolání souhlasu má účinnost pouze do budoucnosti. Nemá účinnost na zpracování vycházející ze souhlasu před jeho odvoláním.

c) Právo na podání stížnosti

Máte možnost zaslat nám nebo regulačnímu orgánu pro oblast ochrany údajů stížnost (článek 77 směrnice GDPR). Na těchto webových stránkách naleznete informace o společnosti, jež nese odpovědnost za zpracování vašich dat, o osobě odpovědné za oblast ochrany dat, pokud je jmenovaná, a o příslušném regulačním orgánu.

d) Právo vznést námitku podle článku 21 směrnice GDPR

Vedle dříve uvedených práv máte právo vznést námitku podle následujících ustanovení:

(1) Právo vznést námitku v konkrétních případech: Máte kdykoli právo vznést námitku z důvodů vztahujících se k vaší konkrétní situaci vůči zpracovávání vašich osobních údajů, které vychází z článku 6(1e) směrnice GDPR (zpracovávání údajů ve veřejném zájmu) a článku 6(1f) směrnice GDPR (zpracovávání údajů na základě vyvážení zájmů); k tomu náleží jakékoli profilování na základě tohoto ustanovení podle definice v článku 4(4) směrnice GDPR.

Pokud vznesete námitku, ukončíme zpracovávání vašich osobních údajů, jestliže nebudeme moci poskytnout přesvědčivé legitimní důvody k takovému zpracování, které by převážily vaše zájmy, práva a svobody, nebo jestliže zpracovávání neprobíhá pro účely zajištění, uplatňování či obrany právních nároků.

(2) Právo vznést námitku vůči zpracovávání údajů pro účely reklamy: V jednotlivých případech zpracováváme vaše osobní údaje pro marketingové účely. Máte kdykoli právo vznést námitku vůči zpracovávání osobních údajů pro účely takového marketingu; k tomu náleží profilování, jestliže se vztahuje k takovému přímému marketingu. Pokud vznesete námitku vůči zpracovávání zaměřenému na přímý marketing, zpracovávání vašich osobních údajů pro tyto účely ukončíme.

5. Všeobecné informace (odkrytí dat třetím stranám)

(1) Vaše osobní údaje nebudou prodány, odkryty nebo jiným způsobem šířeny žádným třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu s výjimkou případů specifikovaných v těchto zásadách na ochranu soukromí.

(2) V rámci odpovědné společnosti Endress+Hauser budou mít přístup k vašim údajům uděleny osobám, které tyto údaje potřebují k plnění svých smluvních a statutárních povinností nebo které brání legitimní zájmy. Pro tyto účely mohou data dále obdržet společnosti přidružené ke skupině Endress+Hauser, poskytovatelé služeb a námi zaměstnaní zastupující agenti a veřejné úřady nebo třetí strany.

Poskytovatelé služeb, zastupující agenti atd., kteří jsou námi pověřeni, jsou smluvně zavázáni dodržovat příslušné zákony na ochranu údajů.

(3) V rámci hostingu našich webových stránek budou vaše údaje zpracovávány poskytovatelem Amazon Web Services, Inc., který pro nás pracuje na základě smlouvy o zpracovávání.

(4) Služby a IT systémy externích poskytovatelů služeb Eloqua a Inxmail, které jsme pověřili zpracováváním jakožto subdodavatele, se podílejí na zasílání reklamních komunikačních e-mailových zpráv. Další informace naleznete dále v tomto dokumentu.

(5) Abychom vám mohli poskytovat cílené informace a doporučení ohledně produktů, můžeme my nebo poskytovatelé služeb pracující na základě našeho pověření používat webové analytické nástroje, zvláště technologii sledování (tracking). Tyto nástroje umožňují přizpůsobit komunikaci a reklamní sdělení vašim požadavkům. Další informace naleznete dále v tomto dokumentu.

6. Zabezpečení

(1) Zavedli jsme technická a organizační bezpečnostní opatření (v souladu s článkem 24 a článkem 32 směrnice GDPR pro EU) za účelem ochrany vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a třetí strany podílející se na zpracovávání dat jsou povinni dodržovat příslušné zákony na ochranu údajů a zacházet s osobními údaji důvěrně.

(2) Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS z důvodu zabezpečení a ochrany důvěrného obsahu během přenosu, například nákupních objednávek, které nám, jakožto provozovateli stránek, zasíláte. Skutečnost, že připojení je šifrované, můžete rozpoznat podle adresního řádku prohlížeče, kde se úvodní část změní z „http://“ na „https://“, a podle symbolu visacího zámku v adresním řádku vašeho prohlížeče. Pokud je šifrování SSL nebo TLS aktivované, údaje, které nám posíláte, nemohou být přečteny žádnou třetí stranou.

7. Změny našich ustanovení na ochranu soukromí

Vyhrazujeme si právo provádět změny našich opatření na zajištění zabezpečení a ochranu údajů v míře, která je nezbytná z důvodu technologického pokroku nebo změn zákonů. V takových případech rovněž odpovídajícím způsobem přepracujeme naše zásady na ochranu soukromí. Proto prosím berte na vědomí vždy aktuální verzi našich zásad na ochranu soukromí.

B. Navštěvování našich webových stránek

Chtěli bychom vám poskytnout následující informace ohledně toho, které osobní údaje zpracováváme, když navštívíte naše webové stránky, ohledně účelu zpracovávání a ohledně právního základu k této činnosti.

1. Účel zpracovávání

Vaše osobní údaje využíváme k následujícím účelům:

 • Poskytování webových stránek a on-line služeb, jejich funkcí a obsahu.

 • Vytvoření a správa vašeho osobního zákaznického účtu.

 • Vaše identifikace jakožto smluvního partnera.

 • Zpracovávání on-line nákupů. K tomuto náleží nákupní objednávky a vracení zakoupených položek prostřednictvím našich webových stránek, zpracovávání plateb, oznámení ohledně stavu dodání a případných problémů s doručením. Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem vyřizování stížností nebo v případě uplatňování nároků ze záruky.

 • Pro odezvu na požadavky o kontakt a komunikaci s uživateli.

 • Pro zajišťování, vymáhání, uplatňování nebo obranu právních nároků a právních sporů a za účelem odhalování, řešení a prevence kriminality.

 • V rámci opatření pro zabezpečení.

 • Pro měření pokrytí.

 • Pro účely přímého marketingu, např. v podobě reklamních e-mailových zpráv nebo příspěvků.

2. Poskytování webových stránek a protokolovacích souborů

(1) Pokud webové stránky používáte čistě k informačním účelům, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám nezašlete informace jiným způsobem, shromažďujeme pouze osobní údaje vysílané automaticky vaším prohlížečem do našeho serveru. Pokud si přejete navštívit naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které potřebujeme z technických důvodů pro zobrazení našich webových stránek a zajištění stability a zabezpečení (právním základem v EU je článek 6(1f) směrnice GDPR):

 • IP adresa

 • Datum a čas požadavku

 • Rozdíl mezi daným časovým pásmem a greenwichským časem (Greenwich Mean Time – GMT)

 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)

 • Stav přístupu / kód stavu HTTP

 • Objem přenesených dat v každém jednotlivém případu

 • Webová stránka, odkud byl požadavek přijat

 • Prohlížeč, jazyk a verze softwaru prohlížeče

 • Operační systém a jeho rozhraní

(2) Po ukončení používání stránek jsou IP adresy uživatelů smazány nebo anonymizovány. Během anonymizace jsou IP adresy změněny tak, aby již nebylo možné přiřadit podrobné informace týkající se osobních či materiálních okolností konkrétní nebo identifikovatelné osobě bez nepoměrně velkého úsilí.

3. Soubory cookie

Když používáte naše webové stránky, vedle údajů ukládaných do protokolovacího souboru uvedených dříve se do vašeho počítače ukládají soubory cookie. Podrobný přehled o používaných souborech cookie a jejich dobách uložení naleznete zde .

4. Funkce e-komerce

4.1 Používání funkce e-komerce

Když je z našich webových stránek objednáváno zboží, shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje nezbytné pro dokončení objednávky. Povinné údaje požadované pro splnění smluvního vztahu (jméno a adresa) jsou označeny zvlášť; ostatní informace jsou nepovinné. Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění smluvních povinností (článek 6(1b) směrnice GDPR pro EU).

4.2 Zákaznický účet

Během procesu registrace zákaznického účtu, která je vyžadována, abyste mohli na našich webových stránkách nakupovat, zpracováváme následující osobní údaje (položka Vytvořit účet pod „Můj účet“): vámi zadaná e-mailová adresa a heslo.

Váš zákaznický účet lze kdykoli odstranit. Požadavky v tomto smyslu lze předkládat například e-mailem nebo zasláním zprávy na dříve uvedený kontakt. Právním základem pro předání těchto osobních údajů je plnění smluvních povinností (článek 6(1b) směrnice GDPR pro EU).

4.3 Procesy elektronického objednávání a plateb

(1) Jakmile jste se rozhodli k nákupu jakožto zákazník nebo host, zpracováváme následující údaje, abychom mohli objednávku realizovat: jméno a příjmení, název společnosti, data o komunikaci, adresa, a pokud je to relevantní, dodací adresa. Platby jsou prováděny bankovním převodem po obdržení naší faktury.

Ve výjimečných případech může být požadována platba předem. Právním základem pro zpracování vaší objednávky a platebních údajů je plnění smluvních povinností (článek 6(1b) směrnice GDPR pro EU).

(2) Vaše adresa, údaje o platbě a objednávce jsou po dokončení smluvního plnění uloženy na dobu deseti let, která je vyžadována obchodním a daňovým zákonem, a následně se vymažou, pokud jste nám neudělili souhlas s delší dobou uložení nebo pokud není nezbytné další zpracování údajů za účelem zajištění, uplatnění či obrany právních nároků.

Právním základem pro zpracovávání osobních údajů za účelem plnění statutárních požadavků na archivaci a uložení je plnění statutárních povinností (článek 6(1c) směrnice GDPR pro EU).

4.4 Předávání údajů během objednacího procesu

Údaje, které poskytnete, zpracováváme za účelem splnění vaší objednávky. Abychom splnili uzavřenou smlouvu, předáme údaje přepravní společnosti pověřené doručením, pokud je to nezbytné pro dodání objednaného zboží. Právním základem pro předání těchto osobních údajů je plnění smluvních povinností (článek 6(1b) směrnice GDPR pro EU).

Naši poskytovatelé služeb mají povoleno zpracovávat nebo používat vaše údaje pouze k tomu, aby splnili účel, k němuž jim byly dané údaje zaslány. S ohledem na předávání údajů externím poskytovatelům služeb jsme přijali technická a organizační opatření, která zaručují dodržování předpisů na ochranu údajů.

5. Využití funkcí technické podpory

Naše webové stránky vám nabízejí možnost využít funkcionalit našeho portfolia služeb, zejména technickou podporu. Při použití našeho servisního portálu shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje potřebné k poskytování sjednaných smluvních služeb.

5.1 Registrace/identifikace smluvní strany

Následující osobní údaje jsou zpracovávány v rámci registračního procesu požadovaného pro používání portálu služeb: křestní jméno a příjmení, země, název společnosti, město, funkce, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění smluvních povinností (článek 6(1b) směrnice GDPR pro EU).

5.2 Uživatelský účet

K vytvoření a správě vašeho uživatelského účtu zpracováváme následující osobní údaje: jméno a příjmení, uživatelské jméno = e-mailová adresa, vámi zvolené heslo a název společnosti.

Váš uživatelský účet lze kdykoli odstranit. Požadavky v tomto smyslu lze předkládat e-mailem nebo zasláním zprávy na dříve uvedený kontakt. Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění smluvních povinností (článek 6(1b) směrnice GDPR pro EU).

5.3 Žádost o online podporu

Abychom vyřešili váš požadavek na online podporu, zpracováváme následující osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění smluvních povinností (článek 6(1b) směrnice GDPR pro EU).

5.4 Využití naší znalostní databáze

Žádosti o vyhledávání, které již zadal uživatel, lze použít pro žádost o podporu, aby bylo možné dospět k závěru o specializovaných článcích, které uživatel již vyhledal a našel. Účelem je poskytnout uživateli lepší podporu a rychleji vyřešit požadavek na podporu. Požadavky na vyhledávání jsou zároveň anonymně vyhodnocovány, abychom neustále zlepšovali kvalitu naší znalostní databáze a vytvářeli nové specializované články.

Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je náš legitimní zájem (článek 6(1f) směrnice GDPR pro EU).

6. Kontaktní formuláře

(1) Na různých místech našich webových stránek máte volitelnou možnost poskytnout své osobní údaje k tomu, abyste nás kontaktovali nebo nám předali zpětnou vazbu. Příslušné povinné údaje jsme odpovídajícím způsobem označili. Bez těchto údajů nejsme schopni vám poskytnout službu, kterou požadujete. Tyto detaily ukládáme společně s vaší IP adresou a časem podání žádosti (datum a čas) v okamžiku, kdy je zadáte.

(2) Během procesu odesílání údajů je odkázáno na tyto zásady na ochranu soukromí ohledně zpracovávání předmětných údajů. Alternativně nás můžete kontaktovat prostřednictvím poskytnutých e-mailových adres. V tomto případě se ukládají osobní údaje uživatele přenesené společně s e-mailovou zprávou. Tyto údaje se používají výhradně pro zpracování daného požadavku.

(3) Právním základem pro zpracovávání údajů zasílaných prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu je náš legitimní zájem (článek 6(1f) směrnice GDPR pro EU) nebo plnění smluvních povinností (článek 6(1b) směrnice GDPR pro EU), pokud je cílem kontaktu uzavřít smlouvu.

(4) Vaše osobní údaje ze vstupní obrazovky zpracováváme pouze za účelem uzavření smlouvy. Z kontaktu prostřednictvím e-mailu rovněž vyplývá nezbytný legitimní zájem na zpracování údajů. Další osobní údaje zpracovávané během procesu odeslání údajů se používají pro předejití zneužití kontaktního formuláře a ochranu zabezpečení našich systémů informačních technologií.

(5) Tyto údaje se vymažou, jakmile již nejsou dále požadovány k dosažení účelu, k němuž byly shromážděny. U osobních údajů převzatých ze vstupní obrazovky kontaktního formuláře a u údajů odeslaných nám e-mailem se jedná o okamžik, kdy je ukončena předmětná konverzace s daným uživatelem. Konverzace je ukončena, když okolnosti jasně naznačují, že předmětná záležitost byla s konečnou platností vyřešena.

7. Reklamní e-mailová komunikace

7.1 Registrace pro přijímání e-mailů

(1) Máte možnost zaregistrovat se k přijímání naší reklamní e-mailové komunikace, abychom vám následně mohli pravidelně zasílat různé novinky, například ohledně našich produktů.

(2) Naše reklamní e-mailová komunikace je vám zasílána pouze na základě vašeho aktivního souhlasu (opt-in – volitelné přihlášení), a pokud je to zapotřebí, po následném potvrzení vaší e-mailové adresy (dvojité volitelné přihlášení). Pokud svou registraci nepotvrdíte v průběhu 14 dní, bude považována za nedokončenou a nebudete od nás dostávat žádnou reklamní e-mailovou komunikaci. Dále ukládáme IP adresy, které použijete pro registraci, respektive potvrzení, a rovněž čas registrace a čas potvrzení.

Účelem je poskytnout důkaz vaší registrace, a pokud je to nezbytné, upozornit na případné možné zneužití vašich osobních údajů. Jakmile jste svou registraci potvrdili, uložíme vaši e-mailovou adresu pro účely zasílání reklamní e-mailové komunikace.

(3) Právním základem pro dříve popsané postupy zpracování v souvislosti s reklamní e-mailovou komunikací je váš souhlas (článek 6(1a) směrnice GDPR pro EU).

(4) Pokud si již dále nepřejete přijímat od nás reklamní e-mailovou komunikaci, můžete se kdykoli odhlásit, např. klepnutím na odkaz uvedený v každé e-mailové zprávě.

7.2 Reklamní e-mailová komunikace následně po zakoupení produktů

(1) Pokud jste z našich webových stránek zakoupili produkty, software nebo služby, budeme vám zasílat reklamní e-mailovou komunikaci na e-mailovou adresu, kterou jste poskytli při koupi, a to případně i tehdy, když jste se předtím nezaregistrovali k přijímání e-mailových zpráv. Tato aktivita se vztahuje k reklamní e-mailové komunikaci propagující produkty, které jsou podobné těm, které jste zakoupili prostřednictvím našich webových stránek.

(2) Tato e-mailová adresa je k tomuto účelu uložena do naší databáze. Vedle toho ukládáme IP adresu, kterou jste použili při koupi, a čas nákupu, jakožto doklad toho, že reklamní e-mailová komunikace je zasílána na legitimním základě.

(3) Právním základem pro dříve uvedený postup zpracovávání je náš legitimní zájem (článek 6(1f) směrnice GDPR pro EU). Náš legitimní zájem na zpracování údajů spočívá v přímé propagaci našich produktů u našich zákazníků a ve vašem zájmu o služby a nové iniciativy.

(4) Pokud si již dále nepřejete přijímat od nás reklamní e-mailovou komunikaci, můžete se kdykoli odhlásit, např. klepnutím na odkaz uvedený v každé e-mailové zprávě.

7.3 Poskytovatelé služeb reklamní e-mailové komunikace:

7.3.1 Eloqua: (1) Systém Eloqua využíváme k optimalizaci komunikace s našimi zákazníky. Servery systému Eloqua jsou umístěny v EU. Pokud jde o služby podpory a správy, je možné, že k uživatelským údajům mají přístup rovněž jednotliví zaměstnanci poskytovatele služeb mimo EU, a to v rámci poskytování smluvní služby; za těchto okolností bude vždy zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů.

(2) Další informace o ochraně údajů ve spojitosti s používáním systému Eloqua naleznete zde: Zásady na ochranu soukromí společnosti Oracle.

7.3.2 Inxmail: (1) Inxmail je německý software sloužící k účelům e-mailového marketingu. E-mailové adresy příjemců našich e-mailových zpráv a další údaje uvedené v těchto zásadách na ochranu soukromí se ukládají na servery systému Inxmail umístěné v EU. Inxmail využívá tyto informace k zasílání a analýze e-mailů na základě pověření z naší strany.

Software Inxmail dále může tyto údaje využívat k optimalizaci či zdokonalování svých vlastních služeb, např. pro technickou optimalizaci procesu zasílání a zobrazování e-mailových zpráv nebo pro komerční účely ve smyslu určení, ze kterých zemí pocházejí příjemci zpráv. Systém Inxmail však údaje příjemců našich e-mailových zpráv nepoužívá k zasílání své vlastní komunikace na tyto adresy ani tyto údaje nepředává třetím stranám.

7.4 Analýza reklamní e-mailové komunikace

(1) Mějte prosím na vědomí, že analyzujeme chování příjemců naší reklamní e-mailové komunikace. Pro účely této analýzy obsahují zasílané e-maily webové znaky nebo sledovací pixely, které jsou tvořeny obrazovými soubory obsahujícími jediný obrazový bod. Analýza sestává v propojování shromážděných údajů nebo jejich jednotlivých prvků a webových znaků s vaší e-mailovou adresou a individuálním identifikátorem.

Odkazy obsažené v reklamní e-mailové komunikaci rovněž obsahují tento identifikátor. Takto získané údaje používáme k vytvoření uživatelského profilu, abychom mohli individuálně přizpůsobit reklamní e-mailovou komunikaci tak, aby lépe odrážela vaše zájmy. Zaznamenáváme čas, kdy si přečtete naše e-mailové zprávy, na které odkazy v e-mailu klepnete, a následně z toho vyvodíme závěry o vašich osobních zájmech. Dále můžeme tyto údaje propojit s vašimi aktivitami na našich webových stránkách.

(2) Právním základem pro dříve uvedenou analýzu je náš legitimní zájem (článek 6(1f) směrnice GDPR pro EU). Toto platí rovněž pro případ reklamní e-mailové komunikace zasílané následně po koupi, aniž by se uživatel k jejímu přijímání zvlášť zaregistroval. Náš legitimní zájem na zpracovávání údajů spojené se sledováním aktivit spočívá v naší potřebě individuálně přizpůsobovat naši reklamní e-mailovou komunikaci, aby lépe odrážela zájmy našich zákazníků.

(3) Můžete kdykoli vznést námitku na dříve popsané sledování aktivit tím, že se odhlásíte od přijímání reklamní e-mailové komunikace.

8. Webové analytické služby a reklama

8.1 Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics)

(1) Tyto webové stránky využívají webový statistický nástroj Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) od společnosti Mapp c/o Webtrekk GmbH se sídlem v Německu s cílem shromažďovat statistická data o používání této webové služby a odpovídajícím způsobem tuto službu optimalizovat. Záznamy používání v rámci nástroje Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) jsou anonymizované nebo pseudonymizované. IP adresa je pro tento účel anonymizována okamžitě po jejím zpracování a před jejím uložením.

Právním základem pro zpracovávání údajů je náš legitimní zájem (článek 6(1f) směrnice GDPR v EU).

(2) Další informace o nástroji Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) naleznete v ustanoveních na ochranu soukromí společnosti Mapp c/o Webtrekk GmbH .

8.2 AdWords a sledování konverzí od společnosti Google

(1) Tyto webové stránky používají Google AdWords, on-line reklamní software od společnosti Google Inc. se sídlem v USA. Jako součást Google AdWords používáme sledování konverzí. Každému zákazníkovi Google AdWords je přidělen jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat mezi různými webovými stránkami zákazníků systému AdWords. Informace shromažďované prostřednictvím konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistiky konverzí pro zákazníky systému AdWords.

Zákazníci tak zjistí celkový počet uživatelů, kteří klepli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se sledovací značkou konverze. Nezískávají však žádné informace, které by uživatele osobně identifikovaly. Právním základem pro zpracovávání údajů je náš legitimní zájem (článek 6(1f) směrnice GDPR v EU).

(3) Další informace o Google AdWords a sledování konverzí od společnosti Google naleznete v ustanoveních na ochranu soukromí společnosti Google .

8.3 Google Tag Manager

(1) Tyto webové stránky používají Google Tag Manager jakožto součást Google AdWords a sledování konverzí od společnosti Google. Tagy (značky) jsou malé prvky kódu na našich webových stránkách, které se mimo jiné používají k měření provozu a chování návštěvníků, k zaznamenávání účinnosti on-line reklamy a sociálních kanálů, k využívání remarketingu a zaměření na cílové skupiny a k testování a optimalizaci webových stránek.

Tento nástroj iniciuje aktivaci dalších tagů, které mohou rovněž zaznamenávat údaje. Google Tag Manager nemá k těmto údajům přístup. Právním základem pro zpracovávání údajů je náš legitimní zájem (článek 6(1f) směrnice GDPR v EU).

(2) Další informace o Google Tag Manager naleznete v ustanoveních na ochranu soukromí společnosti Google: Podmínky služby Google Tag Manager

8.4 Dynamický remarketing od společnosti Google

(1) Vedle konverze v rámci AdWords používáme aplikaci Google pro remarketing. To nám umožňuje umisťovat reklamy přizpůsobené podle zájmů, když pokračujete v používání internetu, a to na základě internetových stránek a nabídek, které jste navštívili nebo využili na našich webových stránkách. Google používá soubory cookie za účelem reorganizace vašeho prohlížeče, když navštívíte jiné webové stránky, a pro umožnění reakce ve smyslu zobrazování reklam, které budou relevantní z hlediska vašich zájmů.

(2) Podle vlastního prohlášení společnosti Google se údaje shromažďované během remarketingu neslučují s žádnými vašimi osobními údaji, které eventuálně mohou být uchovávány společností Google. Společnost Google zvláště prohlašuje, že se v rámci remarketingu používá pseudonymizace údajů. Právním základem pro zpracovávání údajů je náš legitimní zájem (článek 6(1f) směrnice GDPR v EU).

(3) Další informace o dynamickém remarketingu od společnosti Google naleznete v ustanoveních na ochranu soukromí společnosti Google .

8.5 Tealium

(1) Používáme Tealium AudienceStream, službu poskytovanou společností Tealium Inc. se sídlem v USA, na shromažďování a uchovávání údajů o používání našich webových stránek, ze kterých mohou být pod pseudonymy vytvořeny profily používání. To nám umožňuje přizpůsobovat naše webové stránky vašim potřebám a tak uzpůsobit vaše používání webových stránek tak, aby tím byly automaticky a v reálném čase plněny vaše požadavky. Právním základem pro zpracovávání údajů je náš legitimní zájem (článek 6(1f) směrnice GDPR v EU).

2) Další informace o službě Tealium AudienceStream naleznete v ustanoveních na ochranu soukromí společnosti Tealium .

8.6 Eloqua

(1) Eloqua je webový analytický nástroj od společnosti Eloqua Corp. se sídlem v Kanadě. Eloqua používá soubory cookie a technologie webových značek a zaznamenává určité údaje o používání, které generujete.

Shromážděné údaje dále používáme pouze tehdy, pokud aktivně zadáváte osobní údaje a učiníte příslušné prohlášení o svém souhlasu. V tomto případě je právním základem pro zpracovávání údajů váš souhlas (článek 6(1a) směrnice GDPR v EU).

(2) Pokud jste prostřednictvím našich webových stránek nebo na našich webových stránkách neposkytli žádné osobní údaje (např. při poskytnutí souhlasu s naší reklamní e-mailovou komunikací či vyplněním staženého formuláře), používáme nástroj Eloqua pouze pro stejné účely, k jakým používáme Webtrekk. V tomto případě je právním základem pro zpracovávání údajů náš legitimní zájem (článek 6(1f) směrnice GDPR v EU).

(3) Další informace o nástroji Eloqua najdete na stránkách: www.eloqua.com .