Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Podmínky používání

všech webových stránek společnosti Endress+Hauser

1. Rozsah

1.1 Endress+Hauser Group Services AG a přidružené společnosti („Endress+Hauser“) jsou bez předchozího upozornění oprávněny měnit jak tyto všeobecné podmínky používání („podmínky používání“), tak veškeré texty, údaje, grafiku, obrázky, aplikace, nástroje, loga, videoklipy, adresáře, databáze, seznamy a další informace a obsah („informace a obsah“) na webových stránkách společnosti Endress+Hauser a zcela nebo částečně provoz těchto webových stránek zastavit.

1.2 Používání informací a obsahu pocházejícího z webových stránek společnosti Endress+Hauser a samotné používání těchto webových stránek je povoleno pouze v souladu s těmito podmínkami používání. Navštívení webových stránek společnosti Endress+Hauser se považuje za vyjádření souhlasu s těmito podmínkami používání v jejich stávající verzi. Mohou být doplněny obecnými nebo individuálně sjednanými podmínkami, které mají v případě konfliktu před těmito podmínkami přednost.

1.3 Webové stránky společnosti Endress+Hauser a na nich zveřejněné informace a obsah jsou určeny výhradně osobám s povolením přístupu na základě právních předpisů platných v zemi jejich pobytu a zemi státní příslušnosti. Přístup na webové stránky Endress+Hauser ze zemí, kde je takový přístup nezákonný, není povolen.

2. Omezení přístupu

2.1 Přístup na webové stránky společnosti Endress+Hauser a zobrazení zde uvedených informací a obsahu může být vyhrazeno jen registrovaným uživatelům. Na provedení registrace nemá uživatel žádný právní nárok. Společnost Endress+Hauser si vyhrazuje právo zavést povinnou registraci pro přístup k volně dostupným webovým stránkám Endress+Hauser a k informacím a obsahu zde uvedeným. Společnost Endress+Hauser si dále vyhrazuje právo registrovaným uživatelům zrušit nebo zablokovat přístup na webové stránky Endress+Hauser, a to bez udání důvodu.

2.2 Je-li provedení registrace vyžadováno, uživatel je povinen uvést pravdivé informace a neodkladně oznámit každou změnu těchto informací. Po provedení registrace obdrží uživatel své heslo a uživatelské jméno („uživatelské údaje“).

Uživatel se musí ujistit o tom, že jeho uživatelské údaje nebudou přístupné třetím stranám, a ponese odpovědnost za všechny objednávky a další aktivity provedené použitím těchto uživatelských údajů. Jestliže se uživatel dozví, že jeho uživatelské údaje byly zneužity třetí stranou, je povinen o této skutečnosti neodkladně informovat společnost Endress+Hauser.

2.3 Uživatel může kdykoli písemně požádat o výmaz své registrace za předpokladu, že tomuto výmazu nebrání provádění aktuálně platných smluvních záležitostí. V takovém případě společnost Endress+Hauser provede výmaz uživatelských a dalších osobních údajů.

3. Co není považováno za rady, pokyny nebo nabídky

3.1 Údaje a obsah webových stránek Endress+Hauser mají pouze obecnou povahu a jejich prostřednictvím jsou poskytovány informace o společnosti Endress+Hauser, jejích výrobcích, řešeních a službách a nezaměřují se na poskytování technické podpory nebo vydávání technických pokynů. Se specifickými dotazy, pokud jde o naše výrobky, řešení a služby, se prosím obraťte přímo na společnost Endress+Hauser. Před instalací a prvním použitím našich výrobků je v každém případě třeba se seznámit s dodaným manuálem.

3.2 Informace a obsah webových stránek Endress+Hauser nepředstavují závazné nabídky společnosti Endress+Hauser. Jedná se pouze o výzvu k vytvoření objednávky.

3.3 Návštěvou webových stránek Endress+Hauser se uživatel nestává klientem společnosti Endress+Hauser.

4. Používání informací a obsahu

Společnost Endress+Hauser přiděluje uživatelům nevýlučné a nepřenosné právo, bez oprávnění poskytovat sublicence, na používání informací a obsahu webových stránek Endress+Hauser v dohodnutém rozsahu, popřípadě, pokud nebyly vyjednány žádné další podmínky, tak v rozsahu, ve kterém používání odpovídá záměru společnosti Endress+Hauser poskytovat a udělovat přístup k informacím a obsahu.

Mimo to není za žádných okolností možné informace a obsah webových stránek společnosti Endress+Hauser jakkoli doplňovat, měnit, reprodukovat, prodávat, pronajímat či jakýmkoli jiným způsobem zpřístupňovat nebo využívat.

5. Duševní vlastnictví

5.1 Informace a obsah webových stránek společnosti Endress+Hauser jsou chráněny autorskými právy a dalšími ochrannými právy obchodní povahy.

5.2 Mimo práv výslovně přidělených těmito podmínkami používání zůstávají veškerá práva, tituly a nároky, zvláště pak autorská práva, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a jiná práva duševního vlastnictví a další práva týkající se informací a obsahu webových stránek Endress+Hauser společnosti Endress+Hauser nebo jejich příslušným vlastníkům.

Především informace a obsah webových stránek Endress+Hauser používané pro vlastní potřebu, stahování, kopírování, tisk, úpravy, reprodukce nebo další způsoby používání takovýchto informací a obsahu nelze vykládat jako udělení licence či jiných práv na užívání.

6. Vyloučení ze záruky

6.1 Společnost Endress+Hauser negarantuje, že přístup k webovým stránkám Endress+Hauser a jejich obsahu a informacím bude nepřetržitý a bez výskytu chyb, že dojde k opravě těchto chyb nebo že jejich používáním nedojde k přenosu virů nebo jiných škodlivých komponent.

6.2 Společnost Endress+Hauser se usilovně snaží poskytovat uživatelům přesné a aktuální informace i obsah. Společnost Endress+Hauser však neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o přesnost, včasnost, úplnost, správnost, nepřítomnost práv třetích stran, dostupnost nebo použitelnost webových stránek Endress+Hauser a zde zveřejněného obsahu, stejně tak pokud jde o výsledky a zjištění zakládající se na informacích a obsahu webových stránek Endress+Hauser.

6.3 Společnost Endress+Hauser neručí zejména za to, že výsledky zjištění založené na informacích a obsahu webových stránek Endress+Hauser a stejně tak výrobky, řešení a služby, objednané na základě takovýchto výsledků a zjištění, jsou vhodné pro účely, použití nebo jiné zamýšlené záměry zákazníka (viz  3.1).

7. Zproštění odpovědnosti

7.1 Odpovědnost za protiprávní záměry a hrubou nedbalost se bude řídit platnými právními předpisy.

Mimo to se odpovědnost společnosti Endress+Hauser omezuje do míry povolené zákonem, a to bez ohledu na právní základ, pokud jde o přímou nebo nepřímou škodu, nároky vyplývající z odpovědnosti za škodu, náklady, pojistné události, výdaje či škody všeho druhu vyplývající z používání nebo neschopnosti používat webové stránky Endress+Hauser a informace a obsah zde zveřejněné, včetně získaných výsledků a zjištění zakládajících se na informacích a obsahu webových stránek Endress+Hauser.

7.2 Společnost Endress+Hauser nenese odpovědnost za případné škody plynoucí z používání, provádění instalací nebo jakéhokoli jiného způsobu použití výrobků a řešení, které si uživatel objednal na základě výsledků a zjištění založených na informacích a obsahu webových stránek Endress+Hauser (viz 3.1).

8. Důvěrnost

Ochraně osobních údajů třetích stran přikládá společnost Endress+Hauser vysokou důležitost a dodržuje právní předpisy na ochranu těchto údajů. Další informace můžete nalézt v Zásadách na ochranu soukromí společnosti Endress+Hauser.

9. Odkazy na jiné webové stránky / obsahy třetích stran

Informace a obsah třetích stran nebo odkazy na webové stránky třetích stran uvedené na webových stránkách Endress+Hauser se poskytují čistě pro vaši případnou potřebu a informaci.

Společnost Endress+Hauser nemá možnost ovlivnit ani nijak kontrolovat informace a obsah webových stránek třetích stran. Za takové informace a obsah nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruky a v tomto ohledu je nereprezentuje. To zahrnuje především přesnost, obsah, kvalitu a aktuálnost těchto webových stránek.

Společnost Endress+Hauser nenese odpovědnost za informace ani obsah webových stránek třetích stran, ani za webové stránky, které na stránky Endress+Hauser odkazují nebo je orámovaně zobrazují.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Pokud by se jednotlivá ustanovení těchto podmínek používání stala zcela nebo zčásti neplatnými, zbylé podmínky zůstávají v platnosti.

10.2 Doplňkové dohody k těmto podmínkám používání musejí být vyhotoveny písemně.

10.3 Platí švýcarský právní řád. Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se vylučuje.

10.4 Místem soudní příslušnosti je sídlo společnosti Endress+Hauser Group Services AG.