Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Vírové průtokoměry

Vírové měření průtoku: robustní a univerzálně použitelné pro kapaliny, plyny a páru

Vírové průtokoměry se používají v různých průmyslových odvětvích k měření objemového průtoku kapalin, plynů a páry. Aplikace v chemickém a petrochemickém průmyslu, například v systémech výroby elektrické energie a dodávky tepla, zahrnují různorodé kapaliny: páru na mezi sytosti, přehřátou páru, stlačený vzduch, dusík, zkapalněné plyny, spaliny, oxid uhličitý, plně demineralizovanou vodu, rozpouštědla, oleje pro přenos tepla, napájecí vodu pro kotle, kondenzát atd.

Vírové průtokoměry se rovněž široce používají pro měření hmotnostního průtoku. Proto jsou moderní vírové průtokoměry, jako například Prowirl 200 k měření několika veličin najednou, konstruovány k více účelům než jen k pouhému měření objemového průtoku a jsou dodávány jako kompletní jednotka se senzorem teploty a přepočítávačem průtoku.

Jedinečný Prowirl 200

Prowirl 200 je první vírový průtokoměr na světě s volitelným sledováním kvality páry a okamžitým vyvoláním výstražné zprávy při výskytu mokré páry. Prowirl 200. který lze rovněž využívat pro systémy monitorování průtoku do úrovní SIL 2 a SIL 3, byl nezávisle prověřen a certifikován organizací TÜV v souladu s IEC 61508.

Princip vírového měření průtoku

Měření kvality páry pomocí průtokoměru Prowirl F 200 – pro maximální provozní bezpečnost a efektivní využití energie a nákladů

Toto video ukazuje, že Prowirl 200 je nejrobustnější vírový průtokoměr na světě a že dovede pracovat i v extrémních provozních podmínkách.

Detekce mokré páry, měření suché frakce páry.

Princip vírového měření průtoku

Toto měření je založeno na skutečnosti, že se za překážkami v proudění, např. za mostním pilířem, tvoří turbulence.

Uvnitř každého vírového průtokoměru je proto umístěno kolmo orientované těleso uprostřed trubice. Jakmile rychlost proudění dosáhne určité hodnoty, za tímto kolmo orientovaným tělesem se začnou tvořit víry, které se od proudění odpoutají a jsou přenášeny dále ve směru proudění. Frekvence uvolňování vírů je přímo úměrná střední rychlosti proudění, a tím tedy objemovému průtoku.

Uvolněné víry na obou stranách tělesa překážky tvoří střídavě pozitivní, nebo negativní tlak, jenž je detekován kapacitním senzorem, jehož signál je přiváděn do elektronických obvodů jako primární digitální signál s lineárním průběhem.

Výhody

  • Univerzální použitelnost pro měření kapalin, plynů a páry

  • V maximální míře bez vlivu změn tlaku, hustoty, teploty a viskozity na výsledek měření

  • Vysoká dlouhodobá stabilita: bez posunu nulového bodu a s trvalým součinitelem K

  • Vysoký rozsah měření, typicky 10 : 1 až 30 : 1 pro plyn/páru nebo až 40 : 1 pro kapaliny

  • Široký rozsah teplot: −200 až +400 °C (+450 °C na vyžádání)

Stahování