Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Prohlášení o shodě pro materiály a látky

Jsme schopni poskytnout vám různá prohlášení o shodě pro množství materiálů a látek

Společnost Endress+Hauser ctí svůj závazek k dodržování všech relevantních zákonů a předpisů včetně všeobecných směrnic pro materiály a látky. Příslušná prohlášení jsou uvedena dále.

Výrobní závod společnosti Endress+Hauser v Reinachu ©Endress+Hauser

Směrnice WEEE RoHS

Evropa musí snížit znečištění způsobované „odpadem z elektrických a elektronických zařízení“ (WEEE). Tohoto cíle se má dosáhnout realizací dvou souběžných strategií: zvýšením podílu materiálů z elektrických a elektronických zařízení (WEEE), které se znovu využijí, a dále snížením množství nebezpečných látek v nově vyráběných elektrických a elektronických zařízeních (RoHS).

Čínská směrnice RoHS

Čínská směrnice RoHS (omezení používání nebezpečných látek), oficiálně označovaná jako „administrativní opatření pro kontrolu znečištění způsobovaného elektronickými informačními výrobky“, je předpis čínské vlády určený pro kontrolu používání určitých materiálů včetně olova. Veškeré zboží dodávané do Číny musí být označeno v souladu s požadavky této směrnice.

Směrnice REACH

S přijetím směrnice REACh 18. prosince 2006 vstoupily v platnost nové povinnosti pro výrobce a uživatele chemických látek. Jedná se o předpis Evropské unie týkající se registrace, hodnocení, povolování a omezení chemických látek (REACh). Její hlavní součástí je požadavek platný od 1. června 2008, podle nějž výrobci nebo dovozci látek musejí tyto látky registrovat u centrální Evropské agentury pro chemické látky (EChA) a příslušným způsobem informovat v případě, pokud produkty obsahují tzv. SvHC (Substances of Very High Concerns – látky vzbuzující mimořádné obavy).

Viz dvě prohlášení níže. První vysvětluje význam REACH pro naše výrobky a informuje o SvHC a druhý o SCIP:

Nařízení o recyklaci lodí

Nařízení EU č. 1257/2013 o recyklaci lodí vyžaduje, aby dodavatelé jakéhokoli vybavení pro lodě identifikovali a uváděli přítomnost nebezpečných materiálů (HM) prostřednictvím formálního prohlášení o materiálech. Účelem tohoto nařízení je zvýšení bezpečnosti a dále ochrana zdraví osob a mořského prostředí unie v průběhu životního cyklu plavidla. Zvláště má zaručovat, aby recyklace nebezpečného odpadu z takovéto lodě byla předmětem ekologicky zodpovědného řízení.

CA Proposition 65

„California Proposition 65“ (kalifornský návrh 65), oficiálně známý jako „zákon o zaručení nezávadnosti pitné vody a omezování toxických látek“ z roku 1986, vstoupil v platnost v listopadu 1986. Vyžaduje, aby podniky uváděly výstrahy o významném vystavení osob chemickým látkám, o nichž je známo, že způsobují rakovinu, poškození plodu a poruchy plodnosti.

31. srpna 2016 přijal „Úřad pro posuzování environmentálních zdravotních rizik státu Kalifornie“ (OEHHA) určité dodatky k článku 6 „Jasné a přiměřené výstrahy“, které vstoupily v platnost 30. srpna 2018.

Azbest

Azbest označuje skupinu šesti přirozeně se vyskytujících křemičitých minerálů. Vzhledem k jeho jedinečným vlastnostem byl často používán jako stavební materiál v různorodých aplikacích. O všech typech azbestových vláken je však známo, že v lidském těle vyvolávají vážná zdravotní rizika. V důsledku toho je používání azbestu nyní ve většině zemí zakázáno.

Polychlorované bifenyly (PCB)

Polychlorované bifenyly (PCB) jsou organické sloučeniny chlóru, které byly dříve široce využívány jako dielektrika a chladicí kapaliny v elektrických přístrojích. PCB jsou však ekologicky škodlivé a zařazené mezi trvalé organické znečišťující substance. V důsledku toho je používání PCB nyní ve většině zemí již po mnoho let zakázáno.

Kontakt