Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Procesní analytická technologie ve farmaceutickém průmyslu

Zdokonalte procesní řízení ve farmaceutické výrobě a zajistěte kvalitu finálního produktu

Při tradičním off-line řízení kvality se odebírají vzorky v různých fázích procesu a poté se přepravují do laboratoře kvality za účelem jejich analýzy. Může trvat hodiny, než jsou k dispozici výsledky, čímž dochází k prodlevám, které znemožňují realizovat procesní řízení na základě aktuálních výsledků. Při přístupu PAT se výsledky prostřednictvím in-line měření z procesu farmaceutické výroby a z analytického přístroje, například spektrometru, získávají v reálném čase. Tato data v reálném čase mohou zdokonalit jak procesní řízení, tak i kvalitu výsledného produktu.

Jak můžeme pomoci

Můžeme vám pomoci dosáhnout pokročilého procesního řízení prostřednictvím in-line měření vašich kritických kvalitativních parametrů. Výsledky analýz získáte během sekund namísto hodin. Od časově náročné analýzy vzorků až po monitoring kritických procesních parametrů nebo kritických kvalitativních vlastností v reálném čase. Pomocí našich optických technologií, například Ramanovy a UV spektroskopie, můžete sledovat a řídit koncentraci nebo složení vašich procesních médií či finálního produktu v reálném čase. Vaše výhody jsou následující:

 • zdokonalené procesní řízení vedoucí k optimalizované výrobě, vyšší výtěžnosti procesu a kvalitě

 • vyloučení rizika kontaminace a časové úspory díky in-line sledování procesu bez nutnosti odebírání vzorků

 • kompletní, ucelená řešení pro úseky procesu před daným místem měření a za ním

 • zjednodušené rozšíření pomocí sond pro všechny rozsahy výroby a technologie (např. skleněné, nerezové, jednorázové plastové sondy)

Aplikace

Optimalizované procesní řízení v bioreaktorech

V bioreaktoru je důležité udržovat koncentrace rozpuštěného kyslíku a hodnotu pH stále na optimální úrovni. Aby se dosáhlo lepšího přehledu o procesu, měla by se rovněž sledovat hustota buněk a produkty látkové přeměny. Koncentrace metabolitů se obvykle měří off-line pomocí časově náročných technik, a proto vyžaduje vzorkování, které s sebou nese související rizika.

Malý bioreaktor ve farmaceutickém provozu
Naše expertíza v předmětném oboru

Ramanova spektroskopie je ideálním řešením pro rychlé a nedestruktivní měření. Naše řešení na principu Ramanovy spektroskopie dokáží monitorovat několik parametrů současně, a to pomocí jediné sondy nainstalované přímo in-line ve výrobní lince. Kompletní balíček pro sledování procesního úseku před místem měření umožňuje optimalizované řízení procesu v reálném čase, které zajistí zkrácení času mezi šaržemi, omezení rizika kontaminace a zvýšení výtěžnosti procesu.

In-line sledování koncentrace glukózy

Glukóza je hlavním zdrojem energie pro buňky během výchozí fáze procesu. Koncentrace glukózy je kritický procesní parametr (CPP), protože nadměrné množství glukózy může vést k nedokonalé metabolické výměně a následnému hromadění toxického laktátu i samotné glukózy. Při tradičním přístupu se musí odebrat vzorek z kultivačního lože a ten se musí analyzovat v laboratoři, aby se stanovilo množství glukózy, které je zapotřebí přidat do bioreaktoru.

Ramanova spektroskopie pro určení koncentrace glukózy a řízení přívodu vstupních médií
Naše expertíza v předmětném oboru

Přímý in-line monitoring koncentrace glukózy poskytuje lepší přehled a řízení fermentace nebo procesu probíhajícího v buněčné kultuře. Průběžné měření glukózy pomocí analyzátorů Kaiser Raman nejenže nabízí důležité informace o bioprocesu, které umožňují lepší pochopení jeho průběhu, ale přináší rovněž obrovský potenciál k optimalizaci. Prostřednictvím řízení koncentrace glukózy na principu Ramanovy spektroskopie v rámci biologického procesu s buňkami savců bylo například dosaženo zvýšení výtěžnosti až o 85 %.

 • Analyzátor Kaiser Raman lze snadno vestavět do kontrolérů bioreaktorů a jedná se o osvědčené řešení PAT, které je schopné poskytnout procesní řízení a zajišťování kvality v reálném čase

Sledování proteinů v chromatografii

Jakožto výrobce ve farmaceutickém oboru se snažíte o co nejvyšší výtěžnost procesu a o co nejčistší produkt v koncovém stupni procesu. Zdokonalení chromatografie a vyčištění směsi vašeho produktu je klíčovým hlediskem pro dosažení tohoto cíle. Abyste dosáhli maximálního stupně čistoty s minimálními ztrátami, potřebujete přesnou a citlivou UV absorpci s rychlou a spolehlivou detekcí proteinů.

Platforma Liquiline pro aplikace analýzy kapalin
Naše expertíza v předmětném oboru

Prostřednictvím našeho UV absorpčního fotometru vkládáme senzor a samotné měření přímo do procesu a měříme koncentraci proteinů in-line. Pro zpracování signálu využíváme naši dobře známou platformu převodníků Liquiline. Při využití jediného převodníku Liquiline CM44P můžete přidat senzory pH a vodivosti a vytvořit tak dokonalé ucelené řešení pro řízení chromatografie.

 • UV senzor OUSAF44 monitoruje koncentraci vašeho produktu v procesních kapalinách a je určen pro sterilní procesy (CIP/SIP)

 • Nízkoobjemová průtočná cela OUA260 pro procesní fotometry umožňuje rychlý průběh měření a zaručuje optimální výtěžnost produktu. Pro měření pH a vodivosti je správnou volbou průtočná cela CYA680

 • Prostřednictvím plně uzavřeného systému Easycal získáte bezpečnou on-line kalibraci našich UV senzorů bez použití kalibračních tekutin, která je návazná podle požadavků NIST

Zdokonalte procesní řízení a kvalitu produktu pomocí metody PAT

Řízení chromatografie pomocí Liquiline a absorpčního UV senzoru ©Endress+Hauser

Přesné a citlivé měření proteinů pomocí absorpčních UV senzorů

Výchozí proces fermentace v bioreaktoru se všemi jeho relevantními místy měření ©Endress+Hauser

Mapa procesu fermentace se všemi relevantními místy měření

Následný proces chromatografie s jeho relevantními místy měření ©Endress+Hauser

Mapa procesu chromatografie se všemi relevantními místy měření

Výhody

S inline spektrometry lze dosáhnout frekvence měření v řádu sekund, která ve farmaceutické výrobě umožní pokročilé procesní řízení (APC) v reálném čase. Přechod na procesní analytickou technologii (PAT) vám může pomoci vyvíjet procesy, které generují produkty vyšší kvality a zvýší efektivitu prostřednictvím vyšší úrovně automatizace, zkrácení časů cyklů a nepřerušených šarží / průběžného zpracování.

 • 35

  fermentačních šarží do návratu investice do jednokanálového systému Kaiser Raman Rxn

 • 10×

  nižší náklady na údržbu u Ramanova principu měření v porovnání s plynovou chromatografií

 • o 90 %

  méně času stráveného kalibrací UV senzoru pomocí systému Easycal

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Jiné průmyslové obory