Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Procesní analytická technologie ve farmaceutickém průmyslu, metoda PAT

Procesní analytická technologie ve farmaceutickém průmyslu

Zdokonalte procesní řízení ve farmaceutické výrobě a zajistěte kvalitu finálního produktu

Při tradičním off-line řízení kvality se odebírají vzorky v různých fázích procesu a poté se přepravují do laboratoře kvality za účelem jejich analýzy. Může trvat hodiny, než jsou k dispozici výsledky, čímž dochází k prodlevám, které znemožňují realizovat procesní řízení na základě aktuálních výsledků. Při přístupu PAT se výsledky prostřednictvím in-line měření z procesu farmaceutické výroby a z analytického přístroje, například spektrometru, získávají v reálném čase. Tato data v reálném čase mohou zdokonalit jak procesní řízení, tak i kvalitu výsledného produktu.

Jak můžeme pomoci

Můžeme vám pomoci dosáhnout pokročilého procesního řízení prostřednictvím in-line měření vašich kritických kvalitativních parametrů. Výsledky analýz získáte během sekund namísto hodin. Od časově náročné analýzy vzorků až po monitoring kritických procesních parametrů nebo kritických kvalitativních vlastností v reálném čase. Pomocí našich optických technologií, například Ramanovy a UV spektroskopie, můžete sledovat a řídit koncentraci nebo složení vašich procesních médií či finálního produktu v reálném čase. Vaše výhody jsou následující:

 • zdokonalené procesní řízení vedoucí k optimalizované výrobě, vyšší výtěžnosti procesu a kvalitě

 • vyloučení rizika kontaminace a časové úspory díky in-line sledování procesu bez nutnosti odebírání vzorků

 • kompletní, ucelená řešení pro úseky procesu před daným místem měření a za ním

 • zjednodušené rozšíření pomocí sond pro všechny rozsahy výroby a technologie (např. skleněné, nerezové, jednorázové plastové sondy)

Aplikace

Optimalizované procesní řízení v bioreaktorech

V bioreaktoru je důležité udržovat koncentrace rozpuštěného kyslíku a hodnotu pH stále na optimální úrovni. Aby se dosáhlo lepšího přehledu o procesu, měla by se rovněž sledovat hustota buněk a produkty látkové přeměny. Koncentrace metabolitů se obvykle měří off-line pomocí časově náročných technik, a proto vyžaduje vzorkování, které s sebou nese související rizika.

Malý bioreaktor ve farmaceutickém provozu
Naše expertíza v předmětném oboru

Ramanova spektroskopie je ideálním řešením pro rychlé a nedestruktivní měření. Naše řešení na principu Ramanovy spektroskopie dokáží monitorovat několik parametrů současně, a to pomocí jediné sondy nainstalované přímo in-line ve výrobní lince. Kompletní balíček pro sledování procesního úseku před místem měření umožňuje optimalizované řízení procesu v reálném čase, které zajistí zkrácení času mezi šaržemi, omezení rizika kontaminace a zvýšení výtěžnosti procesu.

In-line sledování koncentrace glukózy

Glukóza je hlavním zdrojem energie pro buňky během výchozí fáze procesu. Koncentrace glukózy je kritický procesní parametr (CPP), protože nadměrné množství glukózy může vést k nedokonalé metabolické výměně a následnému hromadění toxického laktátu i samotné glukózy. Při tradičním přístupu se musí odebrat vzorek z kultivačního lože a ten se musí analyzovat v laboratoři, aby se stanovilo množství glukózy, které je zapotřebí přidat do bioreaktoru.

Ramanova spektroskopie pro určení koncentrace glukózy a řízení přívodu vstupních médií
Naše expertíza v předmětném oboru

Přímý in-line monitoring koncentrace glukózy poskytuje lepší přehled a řízení fermentace nebo procesu probíhajícího v buněčné kultuře. Průběžné měření glukózy pomocí analyzátorů Kaiser Raman nejenže nabízí důležité informace o bioprocesu, které umožňují lepší pochopení jeho průběhu, ale přináší rovněž obrovský potenciál k optimalizaci. Prostřednictvím řízení koncentrace glukózy na principu Ramanovy spektroskopie v rámci biologického procesu s buňkami savců bylo například dosaženo zvýšení výtěžnosti až o 85 %.

 • Analyzátor Kaiser Raman lze snadno vestavět do kontrolérů bioreaktorů a jedná se o osvědčené řešení PAT, které je schopné poskytnout procesní řízení a zajišťování kvality v reálném čase

Sledování proteinů v chromatografii

Jakožto výrobce ve farmaceutickém oboru se snažíte o co nejvyšší výtěžnost procesu a o co nejčistší produkt v koncovém stupni procesu. Zdokonalení chromatografie a vyčištění směsi vašeho produktu je klíčovým hlediskem pro dosažení tohoto cíle. Abyste dosáhli maximálního stupně čistoty s minimálními ztrátami, potřebujete přesnou a citlivou UV absorpci s rychlou a spolehlivou detekcí proteinů.

Platforma Liquiline pro aplikace analýzy kapalin
Naše expertíza v předmětném oboru

Prostřednictvím našeho UV absorpčního fotometru vkládáme senzor a samotné měření přímo do procesu a měříme koncentraci proteinů in-line. Pro zpracování signálu využíváme naši dobře známou platformu převodníků Liquiline. Při využití jediného převodníku Liquiline CM44P můžete přidat senzory pH a vodivosti a vytvořit tak dokonalé ucelené řešení pro řízení chromatografie.

 • UV senzor OUSAF44 monitoruje koncentraci vašeho produktu v procesních kapalinách a je určen pro sterilní procesy (CIP/SIP)

 • Nízkoobjemová průtočná cela OUA260 pro procesní fotometry umožňuje rychlý průběh měření a zaručuje optimální výtěžnost produktu. Pro měření pH a vodivosti je správnou volbou průtočná cela CYA680

 • Prostřednictvím plně uzavřeného systému Easycal získáte bezpečnou on-line kalibraci našich UV senzorů bez použití kalibračních tekutin, která je návazná podle požadavků NIST

Zdokonalte procesní řízení a kvalitu produktu pomocí metody PAT

Řízení chromatografie pomocí Liquiline a absorpčního UV senzoru ©Endress+Hauser

Přesné a citlivé měření proteinů pomocí absorpčních UV senzorů

Výchozí proces fermentace v bioreaktoru se všemi jeho relevantními místy měření ©Endress+Hauser

Mapa procesu fermentace se všemi relevantními místy měření

Následný proces chromatografie s jeho relevantními místy měření ©Endress+Hauser

Mapa procesu chromatografie se všemi relevantními místy měření

Výhody

S inline spektrometry lze dosáhnout frekvence měření v řádu sekund, která ve farmaceutické výrobě umožní pokročilé procesní řízení (APC) v reálném čase. Přechod na procesní analytickou technologii (PAT) vám může pomoci vyvíjet procesy, které generují produkty vyšší kvality a zvýší efektivitu prostřednictvím vyšší úrovně automatizace, zkrácení časů cyklů a nepřerušených šarží / průběžného zpracování.

 • 35

  fermentačních šarží do návratu investice do jednokanálového systému Kaiser Raman Rxn

 • 10×

  nižší náklady na údržbu u Ramanova principu měření v porovnání s plynovou chromatografií

 • o 90 %

  méně času stráveného kalibrací UV senzoru pomocí systému Easycal

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Jiné průmyslové obory