Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Čistírna odpadních vod

Stručný výtah ze zákona o odlehčovaných vodách

Zásadním bodem této novely lze označit problematiku odlehčování srážkových vod z odlehčovacích komor.

Provozovatelé ČOV jsou od roku 2019 povinni žádat o povolení k vypouštění odpadních vod (odlehčovaných vod) do vodotečí s tím, že musí být doloženy parametry vypouštěných odlehčovaných vod. Jejich parametry do teď nebyli sledovány a provozovatelé ČOV je nemají, jak doložit. Pro chybějící údaje jim správní úřad vrací jejich žádosti zpět.
Čerpáno z „Povolování odlehčovacích komor"; 09/2019; Ing. Filip Wanner, Ph.D., SOVAK

Výhody

  • Řešení na klíč

  • Různost řešení

  • Minimální stavební náklady

Odlehčované vody do 1.1.2019

Největší změna v zákoně, z pohledu měření a následných investic se týká odlehčovaných vod. Vody odlehčované z jednotlivých odlehčovacích objektů za dešťových událostí, které splňují požadavky návrhových výpočtů při výstavbě kanalizací a čistíren odpadních vod, nepovažoval zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) až do konce roku 2018 za vody odpadní. Konkrétně § 38, odstavec 4 stanovoval:
„Za odpadní vody se dále nepovažují srážkové vody z dešťových oddělovačů, pokud oddělovač splňuje podmínky, které stanoví vodoprávní úřad v povolení."

Změna definice odlehčovaných vod

Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) novelizovaný zákonem č. 113/2018 Sb. nabyl účinnosti s drobnými výjimkami 1. 1. 2019. Zásadním bodem této novely lze označit problematiku odlehčování srážkových vod z odlehčovacích komor, neboť ustanovení § 38, odstavec 3 nově říká:
„Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně jednotnou kanalizací, stává se srážková voda vtokem do této kanalizace vodou odpadní.“

Tato změna definice srážkových vod znamenala pro vlastníky a provozovatele významnou změnu, neboť vodní zákon v § 8, odstavec 1, písmeno c) jasně ustanovuje:
„Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen "povolení k nakládání s vodami") je třeba k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.“

Výjimky ze zákona

Předkladatelem novely bylo Ministerstvo životního prostředí, které předložilo do mezirezortního připomínkového řízení, které následně schválila Vláda ČR následující znění výjimky ustanovené v § 8, odstavec 3, písmeno g) Povolení k nakládání s vodami není třeba:
"K vypuštění odpadních vod z odlehčovacích komor, chránících stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením, do vod povrchových.“

Tato zdánlivě drobná, technická a zpřesňující úprava se následně ukázala jako velký problém pro celý obor vodovodů a kanalizací. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) totiž přišlo s výkladem, kdy ustanovení vodního zákona o výjimce z nutnosti získat platné povolení k vypouštění odpadních vod se podle aktuálního znění § 8, odstavce 3, písmeno g týká pouze odlehčovacích komor umístěných na kanalizační síti, nikoliv v areálu ČOV! MŽP přitom s tímto výkladem oficiálně seznámilo odbornou veřejnost necelý měsíc před vstupem účinnosti novely vodního zákona.

Příloha - Četnost odběrů.

Příloha - Sledované parametry.