Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Analyzátory TOC, CHSK a SAK pro obecní a průmyslové čistírny odpadních vod

Analyzátory TOC, CHSK a SAK

Přístroje pro vysoce přesnou analýzu sumárních parametrů v oblasti obecních a průmyslových čistíren odpadních vod

Analyzátory TOC, CHSK a SAK se používají k vyhodnocení organického zatížení povrchových vod, městských a průmyslových odpadních vod. Tyto přístroje měří celkový organický uhlík, chemickou spotřebu kyslíku a spektrální absorpční koeficient. Analyzátory na odtoku ověřují plnění legislativních požadavků. Na přítoku ČOV pak analyzátory pomáhají identifikovat špičkové zatížení a optimalizovat řízení technologie. Pokud se chcete dozvědět více o našich optických senzorech a kolorimetrických analyzátorech s teplotním rozkladem, klepněte na tlačítko níže.

Jak vybírat produkty pro analýzu sumárních parametrů

Analyzátory TOC a CHSK poskytují „skutečné“ hodnoty TOC a CHSK, kdykoli je potřeba přesná analýza

  • pro plnění limitních hodnot stanovených vodohospodářskými úřady

  • pro výpočet účinnosti odstraňování organických látek

  • pro umožnění zpoplatňování průmyslových znečišťovatelů vypouštějících odpadní vody

Vyberte si sondy SAK pro monitoring povrchové a říční vody. SAK sondy se rovněž uplatní pro cenově výhodné měření ekvivalentu hodnot CHSK a TOC v městských odpadních vodách pro indikaci výkyvů organického zatížení.

Chemická spotřeba kyslíku v kapalině se stanovuje kolorimetricky. Předchozí video poskytuje podrobné vysvětlení principu kolorimetrického měření a ukazuje jeho průběh.

Analýza CHSK s využitím dichromanů

Chemická spotřeba kyslíku udává koncentraci kyslíku, která je zapotřebí pro úplnou oxidaci všech oxidovatelných látek ve vzorku. Pro stanovení CHSK se musí vzorek zahřát a přidat rozkladné reagencie. Po rozkladu se změní barva vzorku. Změna barvy je proporcionální koncentraci oxidovatelných látek. Hodnota CHSK se stanoví na základě přednastavených křivek absorbance vs. CHSK.

Princip kolorimetrického měření ©Endress+Hauser

Analyzátor TOC pracuje s vysokoteplotním rozkladem

Analyzátor využívá termické katalytické spalování s následnou NDIR (nedisperzní infračervenou) detekcí vytvořeného CO2. Pracuje se dvěma vzájemně propojenými okruhy. V kapalinovém okruhu je vodní vzorek oxidován a je z něj odstraněn anorganický uhlík (stripováním). Následně je vzorek filtrován pro eliminaci nerozpuštěných látek. Poté je nadávkován do spalovací komory a zplyněn. Plynné spaliny se poté ochladí a obsah CO2 se stanoví v NDIR detektoru.

Analýza spektrálního absorpčního koeficientu pomocí UV senzorů

Tato metoda je založena na skutečnosti, že mnohé organické látky absorbují ultrafialové záření vlnové délky 254 nm. UV světlo ze zábleskového zdroje se rozdělí a přivádí se ke dvěma detektorům s filtry. Jeden z nich vyhodnocuje intenzitu světla měřené vlnové délky (254 nm) a druhý intenzitu světla referenční vlnové délky (550 nm). Poměr mezi těmito dvěma měřeními se používá jako výsledek měření a převádí se na hodnotu SAK pomocí přednastavených kalibračních křivek.

Princip optického měření SAK ©Endress+Hauser

Výhody

  • Naše analyzátory TOC, CHSK a SAK jsou k dispozici pro aplikace od rychlého inline měření až po on-line analýzu podle příslušných regulí.

  • K dispozici jsou standardy a reagencie pro stanovení CHSK a TOC pro standardizovaná a přesná měření. Dodávka zahrnuje i bezpečnostní listy (MSDS).

  • Naše systémy pro přípravu vzorků pomohou připravit homogenní vzorky při on-line analýze celkového organického uhlíku. Filtr typu Y zaručuje snadnou integraci do provozu při analýze CHSK. Poskytuje reprezentativní vzorek včetně nerozpuštěných látek.

  • K analyzátoru Liquiline System CA80 můžete připojit až čtyři analytické senzory Memosens k získání podrobnějšího přehledu o procesu bez nutnosti pořizování dodatečných převodníků.

  • Naše optické senzory SAK měří přímou metodou inline bez nutnosti používat reagencie. Senzor disponuje různými měřicími rozsahy pro pokrytí širokého pole aplikací od přírodních a pitných vod až po městské a průmyslové odpadní vody.