Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Analyzátory a senzory nutrientů pro stanovení koncentrace amoniakálního dusíku, dusičnanů a fosfátů ve vodách a odpadních vodách

Analyzátory a senzory nutrientů

Přístroje pro vysoce přesnou analýzu koncentrace amoniakálního dusíku, dusičnanů, fosfátů a celkového fosforu

Analyzátory a senzory nutrientů monitorují odtok z ČOV pro zajištění plnění předpisů a minimalizaci poplatků. Pomáhají při optimalizaci aerace a řízení dávkování srážedel v biologickém stupni ČOV, na úpravnách pitných vod se uplatní při monitoringu denitrifikace v pitných, minerálních nebo procesních vodách. Pokud se chcete dozvědět více o našich kolorimetrických analyzátorech a iontově selektivních elektrodách pro analýzu nutrientů, klepněte na následující tlačítko.

Jak vybírat analyzátory a senzory nutrientů

Analyzátory a senzory nutrientů se používají ve vodárenství a čištění odpadní vody. Jejich výběr závisí na dané aplikaci. In-situ ISE senzor amoniakálního dusíku se volí při monitoringu přímo v aeraci, pokud je požadováno včasné řízení procesů na základě trendů. Optický dusičnanový senzor se instaluje do denitrifikace např. pro řízení dávkování externího substrátu. Zvolte kolorimetrický analyzátor amoniakálního dusíku nebo fosfátů, pokud je nutná přesná analýza na kritických kontrolních bodech technologie ČOV, a celkového fosforu pro dodržení mezních hodnot stanovených vodohospodářskými úřady na odtoku ČOV.

Koncentrace nutrientů v kapalině se stanovuje kolorimetricky. Předchozí video poskytuje podrobné vysvětlení principu kolorimetrického měření a jeho průběhu.

Analýza nutrientů pomocí kolorimetrických analyzátorů

Do vzorku se přidávají reagencie, se kterými analyzovaný nutrient vytvoří specifickou barvu. Fotometricky se změří úbytek světla o specifické vlnové délce charakteristické pro daný nutrient. Absorbance je úměrná intenzitě barvy a pomocí přednastavených kalibračních křivek se přepočítá na koncentraci nutrientu. Některé nutrienty je nutné pro poskytnutí barevné reakce rozložit, a proto je zařazena digesce za zvýšené teploty s přídavkem chemikálií.

Princip kolorimetrického měření nutrientů ©Endress+Hauser

Analýza nutrientů pomocí optických senzorů

Tato metoda je založena na skutečnosti, že dusičnany absorbují ultrafialové světlo s vlnovou délkou mezi 190 a 230 nm. Záblesková UV lampa vysílá světlo do média. Paprsek se rozdělí a přivádí se ke dvěma detektorům s filtry. Jeden z nich stanovuje intenzitu světla měřené vlnové délky a druhý intenzitu světla referenční vlnové délky. Poměr mezi těmito dvěma měřeními se používá jako výsledek měření a převádí se na koncentraci dusičnanů pomocí přednastavené kalibrační křivky.

Princip optického měření nutrientů ©Endress+Hauser

Analýza nutrientů pomocí iontově selektivních elektrod (ISE)

Ústředním prvkem iontově selektivní elektrody je membrána, jež je selektivní vůči specifickým iontům, které se mají měřit. V této membráně jsou obsaženy ionofory. Ty umožňují selektivní „migraci“ iontů do vnitřního prostoru ISE elektrod. Výsledná změna náboje vytváří elektrochemický potenciál. Tento potenciál se měří proti referenční elektrodě s konstantním potenciálem. Potenciál je úměrný koncentraci daných iontů a není ovlivňován barvou ani zákalem média.

Princip iontově selektivního měření dusičnanů a amoniakálního dusíku ©Endress+Hauser

Výhody

 • Naše analyzátory a senzory nutrientů plní veškeré relevantní požadavky od inline měření až po on-line analýzu v souladu s příslušnými předpisy.

 • Naše analyzátory využívají standardní kolorimetrické metody srovnatelné s laboratorními analýzami:
  – NH4-N reagencie: metoda indofenolové modři
  – PO4-P reagencie: metoda molybdenové modři nebo metoda molybdeno-vanadičnanové žluti
  – NO2-N reagencie: metoda s naftylaminem

 • Všechny reagencie se dodávají v podobě ready-to-prepare k zaručení dostatečné doby skladovatelnosti. Dodávají se včetně bezpečnostních listů (MSDS).

 • Naše systémy přípravy vzorků zaručují spolehlivou dodávku vzorků ve všech fázích technologie ČOV. Disponují funkcí automatického zpětného proplachu vzduchem, vodou nebo čisticím prostředkem.

 • S našimi analyzátory Liquiline System CA80 můžete připojit až čtyři další senzory Memosens pro získání podrobnějšího přehledu o procesu bez nutnosti pořizování dodatečných převodníků.