Čištění odpadních průmyslových vod

Dodržujte legislativu týkající se ochrany životního prostředí a optimalizuje náklady na čištění odpadních průmyslových vod

Jelikož voda je součástí mnoha průmyslových procesů, je přirozené, že průmyslové subjekty produkují odpadní vodu. Pro společnosti je to problematické, protože odpadní vodu je třeba před jejím vypuštěním do kanalizace nebo přírodních vodních toků vyčistit. Aby bylo možné vodu bezpečně vypustit do kanalizace, provozovatelé musí zaručit, aby tím nedošlo k poškození zdraví jejich personálu ani ke škodám na čistírně odpadních vod. Legislativa vyžaduje, aby čištění odpadních vod bylo důkladnější, pokud se má odtok vypouštět volně do prostředí.

Naše nabídka

Jedním zřejmým způsobem, jak lze optimalizovat čištění odpadních průmyslových vod, je odpadní vody opětovně využívat pro další procesy. Pokud vodu již nelze dále opětovně využít, existují různé procesy její úpravy, jako například provzdušňování nebo srážecí reakce, které lze optimalizovat z hlediska spotřebovávané energie a chemikálií. Dalším tématem je kalové hospodářství. Cílem je zde snížit množství kalu, aby se minimalizovaly náklady na jeho likvidaci nebo se z něj vyráběl bioplyn ve vyhnívací nádrži.

 • Opětovné využití vody

 • Biologická úprava

 • Kalové hospodářství

 • Anaerobní procesy

Získejte více informací o čištění odpadních průmyslových vod

Čištění odpadních průmyslových vod ©Endress+Hauser
Membránová filtrace ©Endress+Hauser
Biologická úprava odpadních vod ©Endress+Hauser
Vysoušení kalu ©Endress+Hauser
Vyhnívání kalu ©Endress+Hauser

Procesy čištění odpadních průmyslových vod

Membránová filtrace

Opětovné využití odpadních vod

Opětovné využívání nebo recyklace odpadních vod nabízí dvojí výhodu v podobě snížení množství odebírané vody a současně minimalizace nákladů na vypouštění odpadních vod. Aby však bylo možné odpadní vody opětovně využít jako průmyslovou vodu, musí se upravit v souladu s budoucím použitím. K těmto úpravám náleží různé procesy, jako například flotace, usazování a filtrační procesy. Pro prevenci poškození filtrů je vedle kvality vody a průtoku na přítoku jedním z nejdůležitějších parametrů tlak.

Řízení aerace

Biologická úprava

Biologická úprava odpadních vod je zvláště výhodná v případě odpadních vod s vysokým organickým zatížením. Klíčové pro biologickou úpravu vody jsou různé parametry, jako například obsah amoniakálního dusíku, dusičnanů a kyslíku. Společnost Endress+Hauser má k dispozici široký sortiment analyzátorů a senzorů vycházejících z různých principů a technik měření, jako je např. kolorimetrie, optické měření a ampérometrie. Nabízíme rovněž automatizační řešení, které vám dokáže snížit objem energie spotřebované na provzdušňování až o 30 %.

Kalové hospodářství

Kalové hospodářství

Za účelem minimalizace nákladů na likvidaci kalů se množství kalů snižuje jejich zahušťováním, nebo dokonce vysušováním. Účinnost obou procesů závisí na průběhu usazování kalu. Často se přidávají činidla na úpravu vlastností kalu (polymery, vápenné mléko). Prvním krokem k optimalizaci spotřeby chemikálií je řízení dávkování úměrně k průtoku. Pokročilejší strategií je měřit nerozpuštěné látky v kalu na základě měření nerozpuštěných látek nebo hustoty a upravovat v souladu s tím dávkování chemikálií.

Vyhnívání kalů

Anaerobní vyhnívání

Anaerobní vyhnívání je účinný proces předběžné úpravy u odpadních vod s vysokým zatížením CHSK, které je typické v potravinářském a papírenském průmyslu. Hlavní část organického zatížení se přetvoří na bioplyn. Před vypuštěním z provozu se poté odtok musí odvádět do procesu biologické úpravy, jak bylo popsáno dříve. Aby bylo možné proces přesně monitorovat a optimalizovat, je zapotřebí základní procesní řízení, např. měření zatížení na přítoku, hladiny, teploty, pH/redox a produkce bioplynu.

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Díky více než 60 letům zkušeností, které jsme získali na základě spolupráce s našimi zákazníky v oboru vodohospodářství a čištění odpadních vod, jsme vyvinuli široké portofolio měřicích technologií, automatizačních řešení a služeb, které se hodí k řešení problematických úkolů našich zákazníků. Chápeme specifické výzvy spojené s optimalizací nákladů na jedné straně a zaručením kvality vypouštěné vody pro vyhovění zákonům na ochranu životního prostředí.


 • 30 %

  nákladů na energie vynaložené na provzdušňování lze ušetřit přesnějším řízením procesu aerace

 • 20 %

  potenciální úspora nákladů na chemikálie používané k úpravě vlastností v rámci kalového hospodářství

 • 250 000

  digitálních analytických senzorů nainstalovaných po celém světě