Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
Ropná a plynárenská rafinérie v noci

Vhodnější alternativy k mechanickým měřičům

Vyšší bezpečnost, spolehlivost a nižší náklady na údržbu

Když jsou nově nainstalovány, mechanické měřiče fungují uspokojivě. Jakmile ale zařízení stárnou a technologie dosáhne svých konstrukčních mezí, náklady na údržbu rostou. Drahocenný čas je stráven údržbou nainstalovaných přístrojů. V závislosti na nedokonalostech mechanického měřicího přístroje je úměrně stabilní i váš proces. Jakákoli porucha však může vést k úplné odstávce výroby, z níž plynou finanční ztráty a snížení bezpečnosti a spolehlivosti. Výměna vašich stárnoucích technologií je tak klíčem k předcházení takovýmto scénářům.

4.100

USD / hod

je cena za úplné zastavení procesu za předpokladu rychlosti průtoku kapaliny 2,0 m / s, se standardním průměrem DN 50 a průtokem kolem 15 000 l / hod s hodnotou 0,30 USD / l.

Obchodní administrativa na terminálech

Naše nabídka

Naším závazkem je vás podporovat, poskytovat servis a optimalizovat váš proces, ať se váš provoz nachází kdekoli. Na základě našich znalostí o procesech a technických znalostí zajišťuje náš jednotný přístup prostřednictvím jasných postupů, že práce, kterou pro vás vykonáme, bude provedena správně. Naše instrumentace i naše řešení a služby vám pomohou přijímat rychlá a informovaná rozhodnutí. Naše nabídka se pojí s následujícími výhodami:

 • Shoda s bezpečnostními doporučeními podle API 2350

 • Snížení nákladů na projekční činnosti, uvedení do provozu a údržbu

 • Vyšší využitelnost a spolehlivost procesu

 • Vyšší výrobní kapacita – nejnižší možné celkové náklady na vlastnictví

 • Intervaly preventivního testování až 12 let

Podívejte se na odkazy na stránce a zjistěte, jak můžete zvýšit bezpečnost

 • Procesní mapa rafinačního procesu ©Endress+Hauser

  Rafinační proces

 • Procesní mapa destilační kolony v rafinérii ©Endress+Hauser

  Destilační kolona

 • Procesní mapa vakuové destilační kolony v rafinérii ©Endress+Hauser

  Vakuová destilační kolona

 • Procesní mapa skladování a přepravy ©Endress+Hauser

  Skladování a přeprava

 • Procesní mapa statického obchodního měření ©Endress+Hauser

  Nádrž pro statické obchodní měření

 • Procesní mapa dynamického obchodního měření ©Endress+Hauser

  Dynamické obchodní měření

 • Systém prevence proti přeplnění nádrže s chemickými látkami – procesní mapa s parametry ©Endress+Hauser

  Monitorujte bezpečně svou nádrž a zamezte nebezpečnému přeplnění pomocí inteligentního systému schopného nezávislého vlastního provozu.

Aplikace

Destilační kolona

Všechny hlavní procesy v rafinérii jsou založeny na ohřevu a částečném odpařování uhlovodíků. Maximalizace výkonu destilační kolony na zpracování ropy a zároveň zajištění toho, aby směs surové ropy splňovala specifikace pro ochranu životního prostředí, jsou naprosté nezbytnosti. Modernizace vašich technologií na měření hladiny může zamezit nákladným odstávkám zařízení. Radar s vedenými impulzy (Levelflex) představuje spolehlivou alternativu k plovákům (shoda s API2350 – funkční bezpečnost), jelikož není ovlivňován změnami hustoty a teploty.

Snímek destilačních kolon v rafinérii

Vakuová destilace

Kolísání okolní teploty při vakuové destilaci často ohrožuje spolehlivost měření. Mechanické a tepelné účinky způsobí nevratné poškození kapilár po každých 4 až 6 měsících. Zamezte odstávkám zařízení v důsledku chybných měření na základě spolehlivé technologie, jako například elektronické tlakové diference. Rizika z hlediska procesní bezpečnosti jsou pak minimalizována díky architektuře a konstrukci.

Obrázek měření hladiny pomocí radaru s vedenými impulzy ve vakuové destilační koloně

Zásobní nádrže

Plováky se v aplikacích na měření hladiny používají velmi často vhledem k nákladům na jejich pořízení. Jejich spolehlivost je nicméně ovlivňována změnami hustoty a v průběhu času se na nich obvykle tvoří nánosy, které způsobí nepřesnosti měření nebo je zcela znemožní (váznutí/blokování pohybu). To poté vede k zvýšení nákladů na údržbu v důsledku potřeby pravidelného čištění a demontáže, a ověřovací zkoušky jsou proto časově i technicky náročné. Nahraďte plováky vibračními koncovými spínači a dosáhněte vyšší využitelnosti a bezpečnosti provozu.

 • Méně času věnovaného údržbě, kontrolám a čištění

 • Zařízení se schopností automonitoringu a charakteristikami podle SIL3 (shoda s API 2350)

 • Intervaly preventivního testování až 12 let

Obrázek uspořádání zásobních nádrží v rafinérii

Přeprava paliv

Stávající technologie průtokoměrů, jako například mechanické průtokoměry (PD), turbína, proměnná plocha (VA nebo Rotameter) a tlaková diference (DP) – dříve to nejlepší nebo jediné řešení pro některé aplikace – již nejsou jedinou alternativou k výběru. V současné době moderní technologie měření průtoku na principu vírovém, ultrazvukovém nebo Coriolisovy síly nabízejí mnohem spolehlivější alternativu, zvlášť když je třeba dosáhnout zlepšení procesu v daném provozu.

 • Jiskrová bezpečnost

 • Úspora nákladů týkající se instalace kabeláže

 • Vynikající výkonnost a nižší nároky na údržbu

 • Přímé měření hmotnostního průtoku

Zaměstnanec společnosti Endress+Hauser, který instaluje Coriolisův průtokoměr v provozu zákazníka

Setkejte se s odborníkem

Výhody

U společnosti Endress+Hauser jsme motivováni vlastním inovačním myšlením, přičemž vždy máme na paměti potenciální výhody pro vás. Dbáme na to, abychom vám poskytovali ta nejlepší řešení, jež současně zaručí důslednou procesní bezpečnost. Náš zkušený tým techniků vám pomůže navrhnout a zvolit správné měřicí prvky pro vaše kritická měřicí místa. Věříme v trvale udržitelné vztahy a postupujeme cestou dlouhodobé spolupráce.

273

je počet patentů registrovaných v roce 2016

50 %

odpovídá úsporám celkových nákladů na vlastnictví dosaženým díky využití elektronické tlakové diference

10 milionů

instalovaných měřicích zařízení po celém světě