Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Parní elektrárna s chladicí vodou

Chemické složení vody v elektrárnách – kritický parametr celého provozu

Voda je životodárnou kapalinou parních elektráren a její kvalita závisí na přesném monitoringu

Bez ohledu na to, odkud voda ve vašem provozu pochází, musí se upravovat, aby měla správnou kvalitu pro jakékoli zamýšlené použití. Předpokladem pro kontrolu správnosti chemie vody a jejího průtoku v elektrárně je používání těch nejlepších nástrojů. Navíc musíte být schopni tyto skutečnosti prokázat dostupností správných údajů a datových záznamů, které dokládají shodu s předpisy a dodržení záručních podmínek výrobců vestavěných součástí. Především však přesná a spolehlivá data znamenají vysokou efektivitu, protože lze zajistit funkční koloběh vody a minimum doplňování.

Jak můžeme pomoci

Digitální záznamy, ukládání dat, výkazy – digitální nástroje eliminují náročnost prokazování shody s příslušnými předpisy a dodržení záručních podmínek pro přístroje. Naše senzory a měřicí nástroje pokrývají celou škálu provozních požadavků a generují data, která vám i vašim partnerským laboratořím ulehčí život. Jsou schopné se automaticky kontrolovat a čistit, vyžadují jen minimální údržbu a upozorní vás, když potřebují vyměnit. Nabízíme vám kompletní digitální řešení na monitoring vody od nejmenšího senzoru až po analytický panel SWAS.

 • Instrumentace pro spolehlivé měření průtoku a analýzu vody pro přesné chemické složení vody

 • Vyšší využitelnost technologie díky prediktivní údržbě

 • Bezkontaktní digitální přenos dat předchází chybám měření v důsledku vlhkosti, koroze a solných můstků

Aplikace

Spolehlivé měření průtoku demineralizované vody

Čistou, deionizovanou, demineralizovanou vodu v parovodním okruhu je zapotřebí přesně a spolehlivě měřit. Nejběžněji používanými průtokoměry v této aplikaci jsou řešení na měření průtoku na bázi tlakové diference s primárními prvky, jako například clonkami. Podobné měřicí systémy vycházející z měření tlaku však podléhají dlouhodobému posunu hodnot a vyžadují následné kalibrace. Existují však alternativy založené na měření objemu, které nabízejí lepší účinnost, poskytují více výstupů a umožňují kratší náběžné délky potrubí: s využitím vírové, ultrazvukové technologie nebo termické technologie.

Průtokoměr A Prowirl F200
Naše expertíza v předmětném oboru

Proline Prowirl je vírový objemový průtokoměr, který měří objem přímo a s lineárním průběhem bez ohledu na hodnotu průtoku s přesností měření až 0,65 %. Proline Prosonic využívá ultrazvukovou technologii se senzory vně trubky, a nedochází tak k narušování průtoku. Poskytuje mimořádnou přesnost až 0,3 % a zabírá minimální instalační prostor, jelikož vyžaduje pouze krátké náběžné a odtokové délky potrubí. Proline t-mass T představuje cenově výhodnou alternativu. Nabízí vysokou přestavitelnost, nízkou tlakovou ztrátu a přesnost do 5 %.

 • Všechny průtokoměry nabízejí technologii Heartbeat pro účely diagnostiky, ověření a monitoringu

 • Hladká integrace s většinou běžných protokolů na trhu

 • Celoživotní kalibrace

Spolehlivá analýza křemíku – spolehlivý provoz celého cyklu

Pára vstupující do turbín elektrárny musí být do největší možné míry prosta křemíku. Křemík je vysoce rozpustný ve vodě a jakmile se ocitne uvnitř turbíny, tvoří na jejích površích nánosy, které brání přenosu tepla a snižují celkovou účinnost. Abyste mohli vyrábět vodu s co nejmenším obsahem křemíku a tak předcházeli neplánovaným odstávkám, musíte být schopni ho přesně detekovat a měřit.

Analyzátor křemíku Endress+Hauser Liquiline
Naše expertíza v předmětném oboru

Analyzátor křemíku Liquiline System CA80SI je kolorimetrický systém pro monitoring čistoty napájecí vody, páry, kondenzátu a iontoměničů. Prostřednictvím až šesti kanálů můžete odebírat vzorky ze všech nezbytných procesních bodů. Lze k němu připojit až 4 digitální senzory s technologií Memosens, a analyzátor tak lze rozšířit až do podoby kompletní měřicí stanice. Lze ho začlenit do všech běžných systémů procesního řízení.

 • Pokročilá diagnostika a vzdálený přístup umožňují rychlou obnovu funkce v případě chyb

 • Nízká spotřeba chemikálií

 • Konstruován pro minimální nároky na údržbu a minimum odstávek

Optimalizovaná analýza vodivosti v odsolovacích jednotkách

Při výrobě energie se využívá voda s proměnlivou kvalitou odebíraná z místních zdrojů. Vodivost je důležitá veličina pro stanovení slanosti a kvality vody. Pokud vodivost znáte již v počáteční fázi, můžete rozhodnout, jak a kde vodu použijete a kolik jí musíte podrobit procesu odsolení. Ať používáte proces tepelného odpařování, proces reverzní osmózy (RO) přes membránu, nebo odebíráte mořskou či brakickou vodu, přesné měření vodivosti je klíčem k snížení spotřeby energie a provozních nákladů.

Zaměstnanec společnosti Endress+Hauser s analyzátorem vodivosti na pozadí snímku
Naše expertíza v předmětném oboru

Condumax CLS15D, Indumax CLS50DMemosens CLS82D jsou digitální senzory na měření vodivosti se spolehlivou a přesnou účinností, a to i v prostředích s nebezpečím výbuchu. Senzory jsou konstruovány pro nízké nároky na údržbu a dlouhou provozní životnost a odolávají korozi a působení vlhkosti. Využívají digitální technologii senzorů Memosens, jejíž dostupnost znamená, že senzory nejen ukládají data měření, ale zaznamenávají také informace o svém vlastním stavu a tím usnadňují vykonávání prediktivní údržby. Technologie Memosens rovněž umožňuje kalibraci v laboratoři.

 • Vynikající opakovatelnost pro přesné mapování procesů

 • Rozsah měření lze přesně nastavit podle potřeb daného provozu

 • Ušetřete náklady plánováním údržby s využitím technologie Heartbeat

Spolehlivé měření pH v chladicích věžích

Abyste mohli zajistit ochranu svých chladicích věží, musíte udržovat hodnotu pH chladicí vody pod kontrolou, jinak se vystavujete riziku rzi a koroze. Problém lze vyřešit udržováním hodnoty pH na úrovni představující minimální riziko koroze v daném provozu prostřednictvím řídicího mechanismu přidávání kyseliny nebo hydroxidu. Voda v chladicí věži se však nachází v podobě mlhy a proniká do každého spojovacího bodu s konvenčními elektrickými rozvody, dokonce i k připojením kritických senzorů, a způsobuje tak postupné změny měřených hodnot.

Chladicí věž
Naše expertíza v předmětném oboru

Se senzorem s technologií Memosens přestává být toto vše problém, jelikož neobsahuje kovové části a je dokonale vodotěsný. Je 100% spolehlivý a k digitálnímu přenosu dat využívá induktivní, korozivzdorné bajonetové připojení. Senzor se snadno instaluje, a to ať již do ponorné armatury v jímce chladicí věže, nebo do průtočné armatury v plastových trubkách vyztužených skleněnými vlákny.

 • Zamezte vlivům vlhkosti, koroze a solných můstků díky bezkontaktnímu digitálnímu přenosu dat

 • 100% spolehlivost: digitální přenos dat prostřednictvím induktivního, korozivzdorného bajonetového připojení se zaručenou bezpečností z hlediska elektromagnetické kompatibility

 • Plánujte údržbu díky předkalibrovaným senzorům s ‚plug & play‘ konektivitou, které může vyměňovat i personál bez specializovaných znalostí

Přesné, bezúdržbové měření zásobování vodou

Když je zapotřebí doplnit vodu do chladicího systému elektrárny nebo napájecí vodu do parovodního okruhu, potřebujete spolehlivý průtokoměr, který dokáže měřit vodu ze všech druhů vodních zdrojů – z řek, studní, moře nebo jiných míst v elektrárně. Průtokoměr musí disponovat funkcí samočištění, aby byl schopen průběžného a přesného měření i velkých objemů vody obsahující různorodé kontaminanty.

Čerpací stanice s magneticko-indukčními průtokoměry pro úpravny vod
Naše expertíza v předmětném oboru

Kompaktní magneticko-indukční průtokoměr Proline Promag je zvlášť konstruován pro použití se surovou vodou a je dostupný ve světlostech od DN 2 do DN 2 400. (0,08 palce až 90 palců). Nabízí snadné použití, snadné nastavení a ovládání, pulzní, analogové a reléové výstupy, a jedná se tak o přístroj vylučující následné starosti, který spolehlivě funguje v hlavních průtočných trubkách.

 • Vzdálené uvedení do provozu ve spojení se snadným ověřením pomocí technologie Heartbeat – bez nutnosti vyjímat přístroj z vedení

 • Čisticí okruh elektrody s funkcí samočištění udržuje elektrody prosté jakýchkoli nánosů

 • Měření bez úseků potrubí na vstupu a výstupu nebo tlakové ztráty ve vedení

 • K dispozici jsou i ultrazvukové verze pro příložné upevnění: instalace bez přerušení procesu

Opakované využití procesní vody pro snížení spotřeby a nákladů

Voda může být nedostatkovým médiem nebo je zapotřebí ji přepravovat do místa provozu, přičemž likvidace odpadních vod představuje další nákladnou potíž. Nejlepším způsobem k zlepšení ekologické reputace vašeho provozu je odpadní vody upravovat a využívat je opakovaně jako chladicí, procesní a napájecí a kotelní vodu. Je důležité zaručit, aby do vašich procesů výroby energie byla zpětně přiváděna pouze upravená voda vysoké kvality, a proto musíte mít skálopevnou důvěru v přesnost svých monitorovacích a měřicích přístrojů.

Úpravna vod
Naše expertíza v předmětném oboru

Můžete mít naprostou důvěru v řadu převodníků, analyzátorů a vzorkovačů Liquiline, protože tyto přístroje nabízejí možnosti plně automatického provozu, jsou schopny se samy monitorovat (prostřednictvím technologie Heartbeat) a vyznačují se jednoduchou údržbou. Toto produktové portfolio je vybaveno digitální technologií Memosens, a je proto vhodné k monitoringu a analýzám všech fází úpravy vody. Vy tak můžete omezit ekologické dopady vašeho provozu, snížit uhlíkovou stopu v podobě emisí CO₂ a přispět k rozvoji svého podniku jako nízkouhlíkové a zelené společnosti.

 • Platforma Memosens/Liquiline dokáže ukládat hodnoty všech kvalitativních parametrů v databázi Memobase, a nabízí tak digitální zpětnou sledovatelnost k prokázání shody s příslušnými ekologickými předpisy

 • Všechny senzory využívají stejnou platformu Memosens/Liquiline a snižují tak celkové investiční náklady

 • Platforma Memosens/Liquiline používá stejné uživatelské rozhraní (HMI) a totožné náhradní díly, a vyznačuje se proto snadným použitím a podobným ovládáním všech přístrojů

Vodní cyklus v elektrárnách

Procesní mapa znázorňující zásobování vodou a úpravu průmyslové procesní vody pro výrobu elektrické energie ©Endress+Hauser

Voda z různých vodních zdrojů se musí upravovat odlišně, aby se dosáhlo její správné kvality.

Procesní mapa znázorňující úpravu průmyslové procesní vody pro výrobu elektrické energie ©Endress+Hauser

V závislosti na kontaminaci vody vyžaduje čištění odpadních průmyslových vod různorodé kroky.

Výhody

Díky našim bohatým zkušenostem v energetickém průmyslu a ve vodárenství a vodním hospodářství, mimo další odvětví, jsme specialisty na úpravny vod pro výrobu elektrické energie. Od procesních vod až po odpadní vody – společnost Endress+Hauser nabízí široké portfolio přístrojů a zakázkových řešení na sledování chemie vody ve vaší elektrárně. Nejmodernější technologie senzorů, jako například Memosens, vám umožní dohlížet na vaše procesy s ještě větší spolehlivostí a současně při úspoře nákladů a času.

 • > 65

  let zkušeností oboru měření průmyslových procesů

 • > 8 000

  patentů a patentových přihlášek

 • o 40 %

  delší provozní životnost digitálních senzorů Memosens

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory