Měřte a optimalizujte rozvod páry k jednotlivým technologickým zařízením

Zlepšete využitelnost a účinnost svých parovodních rozvodů

Jednou z vašich každodenních výzev z pohledu manažera energetických zdrojů nebo podpůrných technologických služeb je, aby parovodní rozvody od kotle k jednotlivým spotřebičům pracovaly s minimální ztrátou energie. Ale celkové množství dodané páry a energie nikdy neodpovídá množství páry přicházející od kotlů, a to z důvodu ztrát způsobených kondenzací, které vedou ke vzniku mokré páry. Kondenzát částečně odchází z potrubí prostřednictvím odlučovačů kondenzátu. Ovšem mokrá pára může zapříčinit významné chyby v měření a zvýšit riziko vodních rázů a následného poškození potrubí či jiných komponent.

Měření pro výkonný systém rozvodu páry

Nabízíme kompletní portfolio měřicích a monitorovacích řešení, která vám pomohou přesně měřit a optimalizovat parovodní rozvody, a to včetně obchodních měření podle platné legislativy v ČR. Pomůžeme vám, například, snížit riziko vodních rázů, zaručit účinné chlazení přehřáté páry a kontrolovat, zda vaše sušičky páry a redukční ventily pracují bezchybně. Zvýšíme využitelnost vašich dodávek páry, pomůžeme vám vytvořit správnou energetickou rovnováhu a vybudovat výkonný a bezpečný systém rozvodu páry.

 • Společnost Endress+Hauser je jediný dodavatel instrumentace, který je schopen poskytnout správná měření páry pomocí dvouvodičové technologie s inline kompenzací suché frakce, čímž umožňuje dosáhnout správné rovnováhy hmotnosti a energie ve vašich parovodních rozvodech

 • Kontrolujte a zdokonalujte účinnost na základě přesného sledování dodané energie s kompenzací tlaku, teploty a suché frakce s využitím mezinárodních norem (IAPWS-IF97/ASME)

 • Kontrolujte, zda dodáváte, resp. kupujete páru se správnou kvalitou (tj. přehřátá nebo dokonale suchá pára), měřte správně její energii a přivádějte ji ke svým procesům s maximální účinností (tj. 100% suchou)

 • Snižte riziko koroze: Monitorujte kvalitu chladicí vody pro chlazení páry a kontrolujte spotřebu aminů

 • Naše řešení, např. přístroje s diagnostickými, verifikačními a monitorovacími funkcemi technologie Heartbeat, vám pomohou dosáhnout shody s požadavky norem ISO 50001 (správa energie) a ISO 140001 (environmentální management)

Klíčová místa měření v rozvodu páry

Procesní mapa dílčího měření páry pro podpůrné služby ©Endress+Hauser
Procesní mapa zchlazování přehřáté páry pro podpůrné služby ©Endress+Hauser
Procesní mapa snižování tlaku páry pro podpůrné služby ©Endress+Hauser
Procesní mapa obchodního měření páry pro podpůrné služby ©Endress+Hauser

Jakou podporu vám poskytneme pro vaše výzvy související s rozvody páry

obrázek parovodního potrubí

Získejte plný přehled o vašem rozvodu páry

Dosáhnout rovnováhy hmotnosti a energie v potrubním systému parovodního potrubí může být velmi náročné. Celkové množství v rozvodných vedeních nebude nikdy odpovídat množství páry, která odchází z kotle, protože pára ztrácí určitou část své energie během přepravy z důvodu kondenzace. 90% suchá pára znamená, že máte 10 % kondenzátu, a k ohřevu svého procesu tak máte k dispozici o 10 % méně energie. Mokrá pára rovněž vede k chybám měření objemu, hmotnosti i energie.

 • Mějte jasnou informaci o tom, jak suchá je vaše pára: Dvouvodičový vírový průtokoměr Prowirl F 200 se schopností měření více veličin najednou detekuje mokrou páru a přesně měří její suchou frakci na základě výpočtů hmotnosti a energie páry

 • Měření tlaku a suché frakce pomáhá zvýšit přesnost z hlediska hodnot objemu, hmotnosti a energie

 • Pokud se použijí tradiční vírové nebo diferenciální průtokoměry k měření průtoku páry s 90% suchostí, vznikne další chyba měření ve výši přes 5 % hodnoty objemu a hmotnosti

Cerabar M použitý k redundantnímu měření tlaku v parovodním potrubí

Máte dostatečný tlak a dostatek energie?

Pára se musí dodávat v dostatečné kvalitě a za správných procesních podmínek: Pomocí tlaku řídíte výslednou procesní teplotu. Pokud je teplota příliš vysoká, může dojít k ztrátám produktu, pokud je teplota příliš nízká, nemusí dojít k požadované sterilizaci. Z tohoto důvodu je přesné měření tlaku velice důležité. Jestliže nemáte dostatečný tlak, nemůžete do svého procesu dodávat dostatek energie.

 • Naše kompletní řada velmi přesných převodníků tlaku Cerebar je vhodná pro aplikace parovodních rozvodů. Cerabar S měří tlak s přesností do ±0,025 % h. c. s. (referenční přesnost)

 • Naše řada vírových průtokoměrů Prowirl je volitelně k dispozici s integrovaným měřením a kompenzací tlaku

zrezivělý vodní ventil na starém kotli

Snižte riziko koroze a své náklady na inhibitory

Koroze představuje neustálou výzvu u všech parovodních systémů. Při ochraně vašeho systému pomáhá snížit riziko koroze přidávání aminů. Tyto chemikálie jsou ale relativně nákladné a vyžadují přesné měření a dobrou správu skladových zásob.

 • Měřte spotřebu aminů s přesností ±0,1 % o. h. pomocí našeho kompaktního průtokoměru Promass A

 • Sledujte hladinu v nádrži s aminy, abyste vždy doobjednali včas a předcházeli tomu, aby vám chemikálie došly

Panel systému analýzy okruhů pára/voda (SWAS) s měření vodivosti

Zajistěte trvalou dostupnost svých dodávek páry

Dostupnost páry je klíčová: Když není dostupná pára, nemůže probíhat výroba! Naše nabídka vám pomůže zajistit trvalou dostupnost páry při zachování požadovaných procesních parametrů, a snížit tak riziko nucených odstávek provozu:

 • Sledujte, zda je pára dodávána při správné teplotě, pomocí naší řady robustních odporových teploměrů Omnigrad

 • Sledujte, zda není sběrné parovodní potrubí zaplaveno, pomocí naší řady spínačů Liquiphant

 • Kontrolujte kvalitu deionizované chladicí vody ve vašem chladiči páry (desuperheater) senzorů pH, rozpuštěného kyslíku a vodivosti řady Liquiline (celková a kationtová vodivost) nebo senzorů křemíku, sodíku či tvrdosti

Obchodní měření páry pomocí Engycal RS33 a vizualizace pomocí Memograph M

Obchodní měření páry: Víte, za co platíte?

Za co platíte? Za horkou vodu, nebo za páru odpovídající kvality? Když kupujete páru z externího zdroje, je zásadně důležité znát obsah energie páry, kterou dostáváte. Naše řešení na měření páry vám pomůže stanovit, zda je pára přehřátá, mokrá, nebo suchá na mezi sytosti. Váš proces poběží s plnou účinností pouze tehdy, pokud budete dostávat suchou páru. Nabízíme dvě řešení:

 • Diskrétní instrumentace pro průtok (např. diferenční měření průtoku v děleném rozsahu) s kompenzací tlaku a teploty v samostatné přepočítávací jednotce, která nabízí různá tarifní počitadla a možnost výstrahy, pokud se přehřátá pára dostane příliš blízko k mezi sytosti

 • Řešení vše v jednom v podobě přístroje Prowirl F 200 zahrnuje měření tlaku, teploty a průtoku a přepočítávač průtoku v jediné jednotce (toto řešení není v ČR dostupné pro obchodní účely)

 • Vedle vydání výstrahy, když se přehřátá pára dostane příliš blízko k mezi sytosti, Prowirl F 200 detekuje a měří mokrou páru a zajišťuje správnou kompenzaci energie a hmotnosti. Víte přesně, kolik energie ve skutečnosti přijímáte

Ověření vírového průtokoměru přímo v provozu

Ověřte si přesnost svého měření energie páry

Nezohledňování nejistoty měření při zjišťování množství ztrát energie a energie spotřebované v různých bodech rozvodné sítě páry může vést k nesprávným závěrům a rozhodnutím, které z toho vyplývají. Jak si tedy můžete být jistí, že vaše měření energie páry jsou spolehlivá? Společnost Endress+Hauser zaměřila své zkušenosti v oblasti měření energie a kalibrace přístrojů a nabízí služby pro ověřování měření energie, jejímž cílem je kontrola a potvrzení přesnosti těchto měření.

 • Tato služba zahrnuje kontroly všech součástí smyčky měření energie a výpočet nejistoty celkového měření energie a poskytuje jasná doporučení k zvýšení přesnosti

 • Naši experti provedou kalibraci a ověření vašich polních přístrojů přímo v provozu, a to s minimálními nebo zcela žádnými přerušeními vašeho procesu

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Nastolení rovnováhy v systémech rozvodu páry a spotřeby páry vyžaduje značnou míru schopností a odborných znalostí. Náš obsáhlý sortiment přesných a spolehlivých produktů a služeb na měření, sledování a správu parovodních rozvodů zaručuje dokonale transparentní a výkonný, bezpečný rozvod páry v souladu s normami stanovujícími požadavky na správu energie a environmentální management. Navažte s námi partnerskou spolupráci v oblasti integrovaných řešení správy parovodních rozvodů, které zpřístupní maximum potenciálu vašeho celého systému rozvodu páry.

 • Až 15%

  úspora spotřeby energie díky komplexnímu řešení sledování energie

 • Nonstop

  vysoká přesnost měření a provozní bezpečnost v rámci celého životního cyklu vašeho parovodního systému

 • Desítky milionů

  úspor díky senzorům a řešením úspěšně aplikovaným v technologických zařízeních